Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова д.м.

Факултет Фармация, Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Организация и икономика на фармацията
УС:
Е-поща: anna.todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050 (вътр. 2939)

 

Биография

Образование:

Висше образование по специалност „Фармация" -  Медицински университет – София, Фармацевтичен  факултет , 2004г.

 

Придобити научни степени и заемани длъжности:

ОНС "Доктор" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – Варна, ФОЗ, катедра Социална медицина и организация на здравеопазването,  2016г.

Академична длъжност "Доцент" ,  професионално направление „Фармация", Факултет по фармация, МУ- Варна , 2016 г.

Ръководител на УС „Социална фармация" 2016 -2018г.

Ръководител катедра „Организация и икономика на фармацията" от 2019 г.

Ръководител на преддипломния стаж на студентите по специалност „Фармация" от 2014г.

Специализации:

"Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика". , МУ "Проф. д-р П. Стоянов" гр. Варна – 2016 г.  

Области на професионален интерес:

Основните научни интереси са в областта на социалната фармация, рационалната лекарствена употреба, генеричната лекарствена политика,  фармацевтични грижи и качество на живот при пациенти със социално – значими заболявания.

Преподавателска дейност:

Преподава по дисциплините «Социална фармация и фармацевтично законодателство», «Фармацевтични грижи», «История на фармацията» за студенти от специалност «Фармация».

Лекции и семинарни упражнения по дисциплината „Фармацевтични грижи при социално- значими заболявания", магистърска програма Фармацевтичен мениджмънт и грижи, ФОЗ, МУ- Варна

Участие в проекти:

Проект Horizon 2020 "EUROAGEISM", програма FIP7 на тема: „Неподходящо предписване и наличие на услуги за управление на лекарствената безопасност и на лекарствената терапия при възрастни пациенти в Европа". Централен координиращ екип от изследователи за програмата FIP7 по проект EUROAGEISM H2020 Карлов университет в Прага, Република Чехия, Фармацевтичен факултет Отговорен изследовател за регион Варна – доц. Анна Тодорова

Участия в национални образователни проекти:

  1. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики"  по ОП „Развитие на човешките ресурси"
  2. Проект BG05М2OР001-2.002 - 0001 „Студентски практики"  - Фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп

 

Автор и съавтор на повече от 60 научни труда, между които 1 монография, над 30 публикации в  международни научни списания,  съавторство в учебници и учебни помагала и повече от 20 участия в научни форуми у нас и в чужбина.

Научни публикации

Монографии:

 А. Тодорова, Фармацевтични грижи. Съвременни фармацевтични подходи при неконтролирани пациенти с алергичен ринит, Варна 2016, МУ Варна, 124с. ISBN 978-619-7137-97-2

Избрани Статии

1.      Тодорова А.,  А.  Цветкова   Проучване контрола на астмата  и влиянието  му върху качеството на живот при пациенти в детска възраст.Централна медицинска библиотека,МУ –София , Детски и инфекциозни болести, ЦМБ -МУ –София, 2015; 7 (1): 3 – 8;

2.      Анна Тодорова, Антоанета Цветкова, „Въздействие на генеричната лекарствена политика за подобряване на профилактиката и лечението на астма в детска възраст". Известия на съюза на учените Варна, 2015, XX(2) :68-72.  

3.      Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova, Valentina Petkova THE ROLE OF PHARMACIST AS AN ADVISOR ON RESPONSIBLE SELF-MEDICATION: A SURVEY - WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES,  .2014; 3 (11) 325-335. ISSN 2278 – 4357  

4.       Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova, Valentina Petkova PATIENTS, PHARMACISTS AND PHYSICIANS VIEWS ON THE USE OF OVER-THE-COUNTER-DRUGS. A COMPARATIVE ANALYSIS,  WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES,  2014; 3 (12): 01-09. ISSN 2278 – 4357

 5.      Antoaneta Cvetkova, Valentina Petkova, Anna Todorova, Milen Dimitrov MARKETING STRATEGIES FOR RETAINING THE MARKET SHARE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AFTER THE PATENT PROTECTION  World Journal of Pharmaceutical Research 2014; 3(10): 01-07. ISSN 2277– 7105

6.      Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova ROLE OF PHARMACEUTICAL CARE IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC BRONCHIAL ASTHMA WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES 2015; 4 (1): 38-51. ISSN 2278 – 4357

7.      Anna Todorova ,  Antoaneta Tsvetkova ASTHMA CHILDREN PATIENTS' QUALITY OF LIFE- WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2015; 4( 1): 221-228. ISSN 2278 – 43570

8.      A. Todorova and A. Tsvetkova, ASPECTS OF GENERIC DRUG POLICY IN THE TREATMENT OF PAEDIATRIC ASTHMA,– World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2015; 4(4): 268-276.

9.      Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova and Milen Dimitrov, PARENTAL COMPLIANCE: IMPLICATIONS FOR THE MANAGEMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN, World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2015; 4 (4): 288-298.

10.  Tsvetkova, A., Todorova, A., Tsvetkov L. and Dimitrov, M. PATIENT SAFETY – REPORTING OF ADVERSE DRUG REACTIONS (ADRS) International Journal of Information Research and Review 2015; 2(4): 664-667.

11.  Tsvetkova, A., Todorova, A., Tsvetkov, L., Mihailova, S. and Dimitrov, M., THE ROLE OF THE PHARMACIST IN ACHIEVING THERAPEUTIC EFFICACY AND COST EFFECTIVENESS IN THE MANAGEMENT OF ALLERGIC RHINITIS, International Journal of Information Research and Review, 2015; 2(4): 593-596,

12.  A.Todorova,THE POTENTIALS OF PHARMACISTS TO PROMOTE RESPONSIBLE AND EFFICIENT SELFTREATMENT. A SWOT ANALYSIS, International Journal of Information Research and Review,  2015;2(10): 1288-1292

13.  Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Milen Dimitrov, FACTORS INFLUENCING THE USE OF MEDICATIONS IN THE TREATMENT OF ASTHMA IN CHILDREN, International Journal of Recent Scientific Research  2015; 6 (4): 3570-3573.

14.  Tsvetkova A, A. Todorova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, E. Atanasova,  THE OVER-THE-COUNTER PHARMACEUTICAL MARKET. A PHARMACOECONOMIC ANALYSIS,WJPPS, 2015; 4(10):1-8

15.   Tsvetkova A., A. Todorova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, E. Atanasova,  ELECTRONIC TRADING WITH DRUGS – TRENDS AND ASPECTS. SURVEY AMONG PHARMACISTS., WJPPS, 2015; 4 (11):1-8

16.   A. Todorova, A. Tsvetkova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, RESEARCHING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS PRACTICING SELF-TREATMENT, WJPPS, 2015, 4 (12):1-11

17.  Arnaoudova M., Todorova А, Tsvetkova A., "Financial availability of in-home medical treatment of patients with Alzheimer's disease", Journal of IMAB- Annual Proceeding (Scientific Papers), 2016; 22 (3), 1238-1241, ISSN: 1312-773X

 18.  M Arnaoudova, A Tsvetkova, A Todorova , „Some pharmacological treatment options of psychiatric comorbidity in elderly patients with neurocognitive disorders"-  European Neuropsychopharmacology, Elsevier,  2016, 26 (2), S643, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(16)31742-4

19.  K Andreevska, D Grekova, A Todorova, V Madzharov, A Tsvetkova, V Petkova  Assessment Of Hypertension Patients' Adherence In Bulgaria – Pilot Study, Value in Health, Elsevier , 2017, 20 (9), A503 , ISSN 1098-3015 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.592

 20.  Antonia Kondova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Mariana Arnaoudova, Kalina Andreevska, Daniela Grekova, SCREENING AND RISK ASSESSMENT FOR DEPRESSION IN COMMUNITY PHARMACY PILOT  STUDY, Journal of IMAB,  2018;24(1), 1928-1931.

 21.   Silvia Mihaylova, A. Tsvetkova, M. Arnaoudova, A. Todorova, V. Petkova, M. Dimitrov, M. Manova and Al. Savova , CURRENT ISSUES REGARDING APPROVED PEPTIDE AND PROTEIN DRUGS IN BULGARIA, WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018,  7 (4) 708-717 SJIF Impact Factor 7.421

 22.   Todorova, Anna et al. THE IMPACT OF PHARMACEUTICAL CARE ON IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS. CBU International Conference Proceedings, [S.l.], v. 5, p. 1022-1027, sep. 2017. ISSN 1805-9961.

 23.  Nikolina Zarkova, Anna Todorova, Ivo Kumanov, Pharmaceutical care for patients with postoperative history, Scripta Scientifica Pharmaceutica, Medical University of Varna ,  2018; 5(2): 13-18

 24.  Petkova V, Husain S, Dimitrov M, Lambov N, Tzvetkova A and Todorova A. Impact of Acne on Patients' Quality of Life in Bulgaria. J Endocrinol Thyroid Res. 2018; 3(3):555613. DOI: 10.19080/JETR.2018.03.555613

25.  Antonia Kondova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Kalina Andreevska, Daniela Grekova, Valentina Petkova , Analysis of the degree of adherence to therapy in patients with diagnosed depression CBU International Conference Proceedings, 2018, 916-921; http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v6.1271

Съавторство в учебници и учебни помагала:

1.      Димитров, Д., А. Цветкова, А. Тодорова. Ръководство по Социална фармация и фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура., 2011 ,208 с. ISBN 978-954-420-294-1

2.      Петрова Г., Петкова В., Гетов И.,Стефанова М., Стоименова А.,Савова А., Манова М., Димитров Д., Георгиев С., Димитрова М., Йорданова С., Камушева М., Андреевска К., Грекова Д., Маджаров В., Тодорова А.,Георгиева С., Петкова Е., .,Учебник по Социална фармация и фармацевтично законодателство., София 2015 , Централна медицинска библиотека, МУ- София, 552с. ISBN 978-954-9318-37-1

3. „Cоциална фармация и фармацевтично законодателство"(IV преработено и допълнено издание)

Автори: Г. Петрова, В. Петкова, И. Гетов, А. Стоименова, А. Савова, М. Манова, С. Георгиев, Х. Лебанова, Е. Григоров, А. Тодорова, С. Георгиева, К. Андреевска, М. Димитрова, Д. Грекова, М.Камушева, В. Маджаров, З. Миткова.Издател: Инфофарма ЕООД, ISBN 978-954-92652-6-2, София, 2017 г., с.360.


Член на

Български фармацевтичен съюз ( БФС); председател на Комисия по Етика и качество на  РФК - Варна
Член на ISPOR – България.
Член на Факултетния съвет на Факултет „Фармация", МУ – Варна.
Член на Програмния съвет на Факултет „Фармация", МУ – Варна.
Член на Комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти към ИАЛ