Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. Светлана Фоткова Георгиева д.ф.

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтичнa химия
УС:
Е-поща: svetlana.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677891

 

Биография

Родена е на 17.04.1981 г. в гр. Бургас, обл. Бургас. Завършва биотехнологии в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас през 2006 г. със специалност “Биотехнологии”. През 2011 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Фармацевтична химия“ на тема: “Биотрансформация на съединения с естрогенна активност с помощта на имобилизирана върху полимерна мембрана лакказа в неизотермален биореактор”. През 2015 г. завършва магистратура с професионална квалификация „Химик“ и специалност „Органична химия“ в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“. През 2019 г. придобива специалност „Анализ а лекарствените продукти“ по Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
От 2008 г. е асистент към Катедрата „Фармация” към Медицински колеж при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, а от 2012 г. е асистент към Катедрата „Фармацевтични науки”, Факултет по фармация при МУ-Варна. През 2013 г. е избрана за доцент по научна специалност „Фармацевтична химия“ към Катедра „Фармацевтични науки“, Факултет по фармация при МУ-Варна. От април 2014 г. до септември 2019 г. е избрана за Ръководител на Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“, а от октомври 2019 г. до сега е избрана за Ръководител на Катедра „Фармацевтична химия“, Факултет по фармация при МУ - Варна.

Публикации

Има над 60 научни публикации в български и чуждестранни научни списания с над 150 цитирания от български и чужди автори. Има участие в 15 проекта, на два от които възложител е МОМН, фонд „Научни изследвания". Основните научни разработки са в областта на лекарствените вещества с естрогенна активност, прогнозиране на реакционната способност на веществата с естрогенна активност; прогнозиране на токсичните ефекти на веществата с естрогенна активност; рискова оценка на различни органични съединения и новосинтезирани фармацевтични продукти; създаване на база данни за реакционната способност на органични съединения и фармацевтични продукти.

1. S. Georgieva, T. Godjevargova, M. Portaccio, M. Lepore, D.G. Mita (2008). "Advantages in using non-isothermal bioreactors in bioremediation of water polluted by phenol by means of immobilized laccase fro Rhus vernicifera". Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 55, issues 3-4, pages 177-184.

2. D. G. Mita, N. Diano, V. Grano, M. Portaccio, M. Bianco, L. Mita, S. Georgieva, T. Godjevargova (2009). "The process of thermodialysis in bioremediation of waters polluted by endocrine disruptors". Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 58, issues 3-4, pages 199-207.

3. S. Georgieva, T. Godjevargova, D.G. Mita, N. Diano, C. Menale, C. Nicolucci, C. Romano Carratelli, L. Mita, E. Golovinsky (2010). "Non-isothermal bioremediation of waters polluted by phenol and some of its derivatives by laccase covalently immobilized on polypropylene membranes" Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 66, pages 210-218.

4. Y. Koleva, S. Georgieva (2012). "Estrogenic Activity And Possible Biotransformation Metabolites Of Several Phenolic Compounds", Oxidation Communications 35, № 4, pages 982–989.

5. Y. Koleva, S. Georgieva (2013). "Environmental risk assessment of bisphenol a and its metabolites as endocrine disruptors'", Oxidation Communications 36, № 1, pages 225-235.

6. Y. Koleva, S. Georgieva, „Prediction of the probable behaviour of some beta-lactam antibiotics on human health and environment", Oxidation Communications 41, No 4, 507–516 (2018).

7. N. Agova, Y. Koleva, S. Georgieva, "Probable metabolic activity of bexarotene in the liver", Oxidation Communications 41, No 4, 526–532 (2018).

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

  1. Тестови задачи по фармацевтична химия за студенти по фармация – С. Георгиева, Н. Агова, М. Георгиева, А. Златков – Варна 2018 – Медицински университет – Варна ISBN 978-619-221-189-9.
  2. Ръководство за практически упражнения по фармацевтична химия за студенти по фармация - С. Георгиева, Н. Агова, Т. Димова, А. Златков, М. Георгиева, Явор Митков, Д. Стефанова, Варна 2019 – Медицински университет – Варна ISBN 978-619-221-198-1.
  3. Фармацевтичен анализ – Практически упражнения за студенти по фармация І-ва част – Ивалина Василева, Силвия Стамова, Павлина Косева, Светлана Фоткова, Илиян Колев, Бистра Галунска, Варна 2019 – Медицински университет – Варна ISBN 978-619-221-217-9.
  4. Фармацевтичен анализ – Практически упражнения за студенти по фармация ІІ-ра част – Светлана Георгиева, Ивалина Василева, Силвия Стамова, Павлина Косева, Илиян Колев, Варна 2020 – Медицински университет – Варна ISBN 978-619-221-241-4.

 

Научни публикации​

Член на

Научното дружество по фармация.