Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. Диана Георгиева Иванова д.б.н.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 6, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 611 ​


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: divanova@mu-varna.bg
Телефон: 677050/ вътр. 2890

 

Биография

​​

Образование:

Висше образование: СУ "Св. Климент Охридски, Специалност "Молекулярна и функционална биология", специализация "Биохимия", 1985

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Биологически факултет, Московски Държавен Университет, гр. Москва, Русия - Образователна и научна степен "Доктор"- 1990

Академично звание "Доцент" – 2007

Академично звание „Професор" – 2013

През 2013 г. проф. Иванова защитава дисертация за присъждане на научна степен „ Доктор на биологическите науки"

Области на професионален интерес:

Основните научни разработки са в областта на оксидативния статус при различни физиологични и патологични състояния и антиоксидантната защита, нутригеномиката и метаболитната адаптация, биохимия на храненето и свързаните с това социално-значими заболявания, молекулярна биология; Здравен мениджмънт, Управление на научните изследвания, Съвременни подходи в обучението по биохимия

Членство в научни организации:

NuGO - Европейската асоциация по нутригеномика, Координатор за България, от 2007 - Член на Управителния съвет;

АБКБ - Асоциацията на биохимичните катедри в България, от 2010, секретар;

СУБ - Секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (член на FEBS) към Съюза на Учените в България, 2001-, (Съюз на Учените Варна, 1992-);

Член на Висшия съвет по фармация към МЗ, от 2015

Специализации и работа в чужбина:

Еразъм +: 17–20 октомври 2016 г. лектор (Нутригеномика, 8ч.) в Медицински Университет – Силезия, Полша;

Еразъм +: Обучение - сътрудничество споделяне на опит, трансфер на информация, знания и компетенции, Медицински Университет – Гданск, Полша, 2015;

Мениджмънт на научно-изследователската дейност – Норвежко висше училище по спортни науки в Осло, Норвегия (2010).

NuGO (Европейска асоциация по нутригеномика) - разработване на съвместен проект за развитието на Центъра по Нутригеномика в МУ Варна с Университета във Вагенинен, Холандия, 2008;

Международен институт по образование (IIE), САЩ: стипендия за участие в Международната среща на ACA (Асоциация за академично коопериране) "Международен кампус" в Будапеща, Унгария, 2004;

Лятно училище по свободни радикали (SFRR и IUBMB), Истанбул, Турция стипендия от IUBMB, 2002;

Специализирала биохимия и молекулярна биология в Катедрата по химия и биохимия на Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ стипендия по програмата за научен обмен на  Университета на Масачузетс, Дартмут, САЩ (двугодишна специализация по молекулярна биология), (1999-2001)

Преподаване по биохимия за студенти по медицина в Катедрата по биохимия на Университета в гр. Дънди, Великобритания (1999)

Специализация по биохимия и молекулярна биология в Центъра по Генетика на Шведския Университет за селскостопански науки, Упсала, Швеция; Гост-изследовател, стипендия от Шведския Институт за изследователска дейност  (1998- 999)

Московски Държавен Университет "Ломоносов", Москва, Русия, Биологически факултет, Катедра по клетъчна физиология и имунология

Научно - изследователска активност

ДНК и РНК анализ, генна експресия, генотипиране; In vitro транскрипция-транслация; Изолиране, пречистване и характеризиране на белтъци (йонообменна и афинитетна хроматография; SDS-PAGE, IEF, Western blotting, пречистване в захарозен градиент, имунохимични анализи, конвенционална хроматография, ензимни анализи, вкл. радиоактивни); Методи за детекция на свободни радикали, продукти на липидно окисление и определяне на  антиоксидантен капацитет (спектрофотометрични, флуоресцентни, хемилуминесцентни); Клетъчно култивиране и транфекция на клетки; Микробиологични и фитопатологични техники за изолиране и култивиране на микроорганизми; Опит в работа с бактерии, дрожди, фитопатогенни гъби, растения, опитни животни и хора.

Участие в договори, проекти, програми

ПР № 18036, Фонд „Наука" при МУ - Варна, "Идентифициране на биомаркери в слюнка за оценяване на рисковия профил на гингивалното здраве в детска възраст", (Ръководител проект)

Договор ДН13/9 от 15.12.2017 г, Конкурс финансиран от ФНИ- МОН, Тема: „Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?", (Р-тел проф. дбн Мая Стойнева-Гертнер)

Договор ДНТС/Франция 01/11 от 09.05.2017, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Университетска агенция на франкофонията, Тема: „Автоимуннен отговор срещу плазмени протеин на вродената имунна система", (Р-тел доц. д-р Мария Раданова)

ПР №17002, Фонд „Наука" – 2017 на МУ-Варна, Тема: „Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", (Р-тел проф. Бистра Калчева (Галунска), д.х)

ПР №17015, Фонд „Наука" – 2017 на МУ-Варна, Тема: „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора",( Р-тел доц. Милка Нашар, дф.)

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1" на МОН, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и съфинансиран от ЕС, Академичен наставник

Договор ДН01/12 от 16.12.2016, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания от ФНИ- МОМН 2016, Тема: „Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", (Ръководител проект)

Договор № 16020, Фонд „Медицинска наука" – 2016 на МУ-Варна, Тема: „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", (Р-тел гл. ас. Оскан Тасинов, дб)

Проект № 14013, Фонд „Медицинска наука" – 2015, Тема: „Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия", (Ръководител проект)

FP7-KBBE-2011-5, NutriTech, Финансираща организация: 7 РП на Европейска комисия, период 2012-2016 г., Тема: "Приложение на нови технологии и методи в науката за храненето – проучване на концепцията за фенотипната пластичност", (Р-тел Бен ван Омен, Холандия, Ръководител проект за МУ-Варна)

BG051PO001-3.1.07-0046, ОП „Развитие на човешките ресурси" – 2012 на ЕС, Тема: "Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда", (Р-тел проф. д-р Албена Керековска)

BG051PO001-3.1.09-0013, ОП „Развитие на човешките ресурси" – 2012 на ЕС, Тема: "Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна", (Р-тел проф. д-р Красимир Иванов)

ДКОФ7РП02/13, Акция № BM0602, Национално съфинансиране по COST, Тема: „Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome", (Ръководител проект)

ВУ-Л-320/07г., МОН, Фонд "Научни изследвания", в сътрудничество с Института по Органична химия с Лаборатория по фитохимия при БАН и Obesity Biology Unit, School of Clinical Sciences, University of Liverpool, United Kingdom; Тема: "Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици", (Ръководител проект)

2009-2010, Финансиран от "Фонд медицинска наука" при МУ – Варна, Тема: "Проучване на зависимостта между наличието на някои полиморфизми в FTO, ADIPO Q и ADIPO R2 гените и риска от изявата на високостепеннто затлъстяване и метаболитен синдром в представителна извадка от българската популация". Съвместен научен проект с Катедрата вътрешни болести, Клиника по педиатрия и Катедрата по обща медицина при МУ Варна. (Ръководител проект)

ДО 02-17/13.12.2008г, МОН, Фонд "Научни изследвания", No Рила-4/507, Съвместен научен проект с Френската Национална Референтна Лабораторията за анализ на белтъците от системата на комплемента, Тема: "Връзка на мутации и полиморфизми в гените за С1q компонента на системата на комплемента със Системния Лупус Еритематодес" (Ръководител проект)


Публикации

Научни публикации
Отворен достъп

 

Има над 100 научни труда и повече от 80 участия в научни конгреси, както и издадени 4 учебни помагала. Основните научни разработки са в областта на оксидативния статус при различни физиологични и патологични състояния и антиоксидантната защита, нутригеномиката и метаболитната адаптация, биохимия на храненето и свързаните с това социално-значими заболявания.


Води лекционните курсове по "Биохимия" и СИД "Молекулярна биология в медицината" за програмите „Медицина", в т.ч. и лекционен курс по "Биохимия" на английски език, както и курсовете по "Биохимия и патобиохимия" за специалност "Помощник фармацевт" и "Медицински лаборант" при МК на МУ – Варна;

Избрани публикации:

1.       Angelova S., Salim A., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D., Peev S. (2019). Association of mRNA Levels of IL6, MMP-8, GSS in Saliva and Pyelonephritis in Children. Molecules 2020, 25 (1), 85.

2.       Jura-Półtorak A., Olczyk P., Chałas-Lipka A., Komosińska-Vassev K., Kuźnik-Trocha K., Winsz-Szczotka K., Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Krysik K., Telega A. & Olczyk K. (2019). Urinary sulphated glycosaminoglycans excretion in obese patients with type 2 diabetes mellitus treated with metformin. Archives in Physiology and Biochemistry, 1-7.

3.       Vankova D., Pasheva M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanov D., Ivanova D. (2019). Mechanisms of cyanotoxin toxicity – cancerogenicity and anticancer potential. Medical Toxicology, ISBN 978-1-83880-278-3, Publisher: InTechOpen (chapter).

4.       Sokrateva T., Roussev B., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Mihaylova G., Todorova M., Pasheva M., Tasinov O., Nazifova-Tasinova N., Vanova D., Ivanova D.P., Radanova M., Galunska B., Vlaykova T., Ivanova D.G. (2019). Effects of sulfur-containing mineral water intake on oxidative status and markers for inflammation in healthy subjects. Archives in Physiology and Biochemistry, DOI: 10.1080/13813455.2019.1638416.

5.       Wilczyński S., Koprowski R., Stolecka-Warzecha A., Duda P., Deda A., Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Błońska-Fajfrowska B. (2019). The use of microtomographic imaging in the identification of counterfeit medicines. Talanta, V195, 870-875.

6.       Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. (2019). Antidiabetic potential of plants used in Bulgarian folk medicine and traditional diet. Nutrition in Health and Disease, ISBN 978-1-78984-008-7. Publisher: IntechOpen (chapter) DOI: 10.5772/intechopen.85445.

7.       Todorova M., Kiselova-Kaneva Y., Potoroko I, Kalinina I, Galunska B. (2019). Antioxidant activity of taxifolin derived from larch: synergistic studies. Bulgarian Chemical Communications, V 51 (A): 172-176.

8.       Roussev B., Sokrateva T., Nashar M., Radanova M., Komosinska-Vassev K., Olczyk P., Potoroko I Y, Ivanova D. (2019). Effects of sulfur-containing mineral water on the renal function: a human interventional study. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. T 72, No 11, DOI:10.7546/CRABS.2019.11.16

9.       Komosinska-Vassev K., Olczyk P., Kasperczyk J., Pilawa B., Krzyminiewski R., Dobosz B., Ramos P., Stojko J., Stojko M., Ivanova D., Olczyk K. (2019). EPR spectroscopic examination of different types of paramagnetic centers in the blood in the course of burn healing. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. DOI: 10.1155/2019/7506274.

10.   Kalinina I., Potoroko I., Fatkullin R., Ivanova D., Kaneva-Kiselova Y., Sonawane S. (2019). Improvement in biological activity of dihydroquerecetin by means of ultrasound micronization, Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 143 (144), 291-296.

11.   Fiamoncini J, Rundle M, Gibbons H, Thomas E.L, Geillinger-Kästle K, Bunzel D, Trezzi J, Kiselova-Kaneva Y Wopereis S, Wahrheit J, Kulling SE, Hiller K, Sonntag D, Ivanova D, van Ommen B, Frost G, Brennan L, Bell J, Daniel H. (2018). Plasma metabolome analysis identifies distinct human metabotypes in the postprandial state with different susceptibility to weight loss–mediated metabolic improvements. The FASEB Journal, 32, (10), 5447-5458

12.   Synowiec-Wojtarowicz A, Kiselova Y, Ivanov D, Ivanova D, Bialik W, Kimsa-Dudek M, Pawłowska–Góral K. 2018. Effects of polyphenol supplementation to in vitro antioxidant potential of citrus juices. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 5 (1), 28-32.

13.   Pasheva M, Nashar M, Ivanov D, Ivanova D. (2018). Traditional usage of heartwood from different arboreal species in inland and coastal regions of Bulgaria. Acta zool. bulg., Suppl. 11: 99-104.


Учебници и учебни помагала:

14.   Иванова Д, Галунска Б, Нашар М, Раданова М, Киселова-Кънева Й. 2016. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по медицина. Второ преработено и допълнено издание, „Хеликс прес" – Варна, с. 180. ISBN 978-619-7147-14-8.

15.   Ivanova D, Kiselova-Kaneva Y, Galunska B, Nashar M, Vankova D. 2015. A handbook of biochemistry. Review study questions and laboratory manuals - a clinical approach. Publ. Ris Varna Ltd., p. 174, ISBN 978-954-8165-18-1.

16.   Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. (2012). Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина. Изд. Медицински Университет "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, с. 128. ISBN 978-954-9685-67-1.

17.    Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. (2012). Изд. Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

18.    Иванова Д., Галунска Б., Нашар М., Павлов Д. (2011). ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-59-6.

19.    Иванова Д. (2003). Основен курс по молекулярна биология в медицината, Ръководство за студенти по медицина. Изд. Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" Варна, с.-111. ISBN 954-9685-19-5.

 


Член на

Съюз на учените – Варна, България;
Съюз на учените в България, секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология" (член на FEBS)
Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);
Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).