Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти


Катедрата по химия е създадена през 1962 г. Тя е една от първите катедри на Висшия медицински институт – Варна, в която започват обучението си студентите по медицина. В следващите години катедрата се обединява с тази по Биохимия.

Първите научни публикации са свързани с анализи на конкременти, различни форми на авитаминоза, изследване на адсорбционни свойства на природни минерални сорбенти и приложението им в медицината. В последствие научната тематика на катедрата се разширява - започва изучаване на свойствата на полимерни материали, извършват се каталитични изследвания, свързани с опазването на околната среда, от черноморски водорасли се получават алгинати, които намират различно приложение.

През 1998 г. се правят промени в програмата по химия като целта е да се постигне по-добро усвояване на учебния материал по време на семестъра и по-обективна оценка на изпита, като в крайната оценка се отчита и текущия контрол.

След структурните промени в Университета през 2000 г. и  създаването на нов факултет – факултетът по Обществено здравеопазване - Катедрата по химия и биохимия се разделя на два учебно-научни сектора: УС по Химия и УС по Биохимия. Пет години по-късно, когато се открива втори нов факултет – по Дентална медицина, част от преподавателите в УС по Химия се преместват в него.

През 2008 г., когато се открива факултетът по Фармация, УС по Химия става самостоятелна катедра и преминава в този факултет. Увеличава се академичният състав на катедрата, за ръководител е избрана доц. Мона Станчева.

През 2018 г. Катедреният съвет на катедра Химия единодушно избра за ръководител проф. Любомир Македонски, дх.