Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по химия е създадена през 1962 г. Тя е една от първите катедри на Висшия медицински институт – Варна, в която започват обучението си студентите по медицина. В следващите години катедрата се обединява с тази по Биохимия.

Първите научни публикации са свързани с анализи на конкременти, различни форми на авитаминоза, изследване на адсорбционни свойства на природни минерални сорбенти и приложението им в медицината. В последствие научната тематика на катедрата се разширява - започва изучаване на свойствата на полимерни материали, извършват се каталитични изследвания, свързани с опазването на околната среда, от черноморски водорасли се получават алгинати, които намират различно приложение.

През 1998 г. се правят промени в програмата по химия като целта е да се постигне по-добро усвояване на учебния материал по време на семестъра и по-обективна оценка на изпита, като в крайната оценка се отчита и текущия контрол.

След структурните промени в Университета през 2000 г. и  създаването на нов факултет – факултетът по Обществено здравеопазване - Катедрата по химия и биохимия се разделя на два учебно-научни сектора: УС по Химия и УС по Биохимия. Пет години по-късно, когато се открива втори нов факултет – по Дентална медицина, част от преподавателите в УС по Химия се преместват в него.

През 2008 г., когато се открива факултетът по Фармация, УС по Химия става самостоятелна катедра и преминава в този факултет. Увеличава се академичният състав на катедрата, за ръководител е избрана доц. Мона Станчева.

През 2018 г. Катедреният съвет на катедра Химия единодушно избира за ръководител проф. Любомир Македонски, дх. През същата година се хабилитират като доценти по Химия доц. Албена Мерджанова и доц. Диана Добрева.

През 2022 г в катедрата постъпват трима нови асистенти и академичния състав нараства до 11 човека.

През 2023 г Катедреният съвет на катедра Химия единодушно избира за ръководител доц. Албена Мерджанова, д.х.​