Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

Програмен съветНОВО! Магистърска програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“


ФАРМАЦИЯ

Обучението на студентите по фармация е само редовно и се организира в три етапа (5 години). Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени за бази за обучение.Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация “магистър-фармацевт” и придобиват образователно-квалификационна степен ”магистър”.

В Медицински Университет“Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна се обучават студенти по специалност от регулираните професии „Фармация”, редовна форма на обучение, които при завършване на висшето си образование ще получават ОКС „Магистър”, с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”. Обучението се извършва по учебна документация, която включва настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми и ежегоден график на учебния процес, съдържанието на които е съобразено с изискванията на Директиви 85/432/ЕЕС, 85/433/ЕЕС и 2005/36/ЕЕС, на ЗВО относно регулираното образование и обучение, и „Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно – квалификационна степен “магистър” (ПМС № 61/05.05.2005, ДВ бр. 32/2005, изм. и доп. бр. 94/25.11.2005 г., бр. 82/10.10.2006 г., бр. 87 от 07.10.2008г., доп., бр. 26 от 07.04.2009г.)

Квалификационната характеристика на обучението за придобиване на ОКС „Магистър” за специалност от регулираните професии „Фармация” поставя следните изисквания пред обучението и обучаващите се студенти:

 • Обучение на студентите във факултет, в редовна форма на обучение, с продължителност на обучението не по-малко от 5 учебни години;
 • Достъп до обучението след завършено средно образование и успешно положени писмени конкурсни изпити;
 • Обучение по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, с минимален хорариум по задължителните учебни дисциплини 3015 часа, съгласно визираните по-горе ЕДИ;
 • Последователно изучаване на учебните дисциплини в две нива - фундаментално и специално фармацевтично теоретично и практическо обучение;
 • Съдържание на учебните дисциплини съобразено със съвременното състояние на медицинската и фармацевтична науки, практика и педагогика, и с опита на страните от Европейския съюз;
 • Провеждане на лекционното обучение от хабилитирани в съответната област преподаватели и на практическо обучение;
 • Две учебна практики  по:

Ботаника – след ІV семестър с продължителност 6 дни по 8 часа – 48 часа;

Фармакогнозия – след VІ семестър с продължителност 6 дни по 8 часа – 48 часа

 • Преддипломен стаж след приключване на IХ семестър с продължителност 6 месеца по 4 седмици по 5 работни дни по 6 часа – 720часа. Преддипломен стаж се провежда в открити и болнични аптеки, утвърдени за бази по съответния ред (чл.2, ал.3 на Директива 85/432/ЕЕС).

Теоретичната и практическата подготовка по време на обучението е насочена към усвояване на достатъчни познания за:

 • лекарствата и веществата, използвани за производството на лекарства;
 • фармацевтичните технологии и физичния, химичния, биологичния и микробиологичния контрол на лекарствата;
 • метаболизма и въздействието на лекарствата и действието на токсичните вещества, както и употребата на лекарствата;
 • оценяване на научната информация за лекарствата и способност за предоставяне на подходяща информация въз основа на тези познания;
 • законовите и другите изисквания, свързани с фармацевтичната практика.

Контролът върху степента на овладяване на визираните по-горе професионални знания и умения се извършва чрез системата за текущ контрол и предвидените по учебния план семестриални изпити, провеждани по ред регламентиран в Правилника на Медицински университет, Варна.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити след изпълнение на изискванията по учебния план, включително приключване и на преддипломния стаж, по следните учебни дисциплини:

 1. Технология на лекарствените форми и биофармация;
 2. Фармакогнозия, фармакология и токсикология;
 3. Фармацевтиична химия и фармацевтичен анализ;
 4. Социална фармация и фармацевтично законодателство.

Изпитите се провеждат пред държавна изпитна комисия, в състава на която са включени не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по съответната основна дисциплина. Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора и в нея могат да бъдат включени и лица, предложени от министъра на здравеопазването.

В края на обучението получаващият диплома магистър-фармацевтът трябва да притежава професионални знания и умения в следните области:

1. Фундаментални медико- биологични и клинико- медицински знания за:

 • устройството и функциите на човешкото тяло;
 • здравето, болестта и техните детерминанти;
 • болестите и методите на тяхното лечение;
 • фармакологията и лекарствените отравяния;
 • медицинската и фармацевтична терминология.

2. Специални фармацевтични знания за:

 • субстанциите, използвани за производство на лекарства;
 • фармацевтичните технологии и физичните, химични , биологични и микробиологични изпитания на лекарствени продукти;
 • метаболизма и ефектите на медицинските продукти, действието на токсичните вещества и използването на лекарствените средства;
 • оценка на научните данни за лекарствените средства и лечебните ефекти;
 • квалификационните системи на лекарствените средства.

3. Специални фармацевтични умения за:

 • приготвяне на фармацевтични форми на лекарствени продукти;
 • производство и контрол на лекарствени продукти и медико- санитарни материали;
 • складиране, съхранение и търговско разпространение на лекарствени продукти и медико- санитарни материали;
 • снабдяване, приготвяне и съхранение на лекарствени продукти и медико- санитарни материали в откритите аптеки;
 • оценка и отпускане на лекарствени продукти и медико- санитарни материали по предписание на лекарите в откритите аптеки;
 • оценка на токсичността на еднократните и денонощни дозировки на предписаните лекарствени средства;
 • преценка на несъвместимостта на различните лекарствени средства;
 • оценка взаимозаместимостта на различните лекарствени средства и предлагането им по подходящ начин на потребителите;
 • поддържане на постоянна връзка със здравните органи и организации, здравно- осигурителните фондове и други структури, свързани с лекарствоснабдяването;
 • извършване на маркетингови проучвания на пазара на лекарствените средства, включително и участие във фармако-икономически изследвания;
 • предлагане, даване на информация и съвети за лекарствените продукти и медико-санитарни материали;
 • снабдяване, приготвяне и съхранение на лекарствени продукти и медико-санитарни материали в болничните аптеки;
 • оценка и отпускане на лекарствени продукти и медико-санитарни материали по предписание на лекарите в болничните аптеки.

4. Организационно-управленски знания и умения относно:

 • законодателството и регулацията в областта на лекарствените средства в хуманната медицина и аптеките;
 • нормативната уредба за организация и управление на аптечните заведения и нейното прилагане;
 • използване на съвременните информационни технологии и при необходимост събиране, организиране, анализиране и представяне на информация и др.;
 • подготовка на бизнес-планове и специализирани отчети.

5. Комуникативни и други способности и умения за:

 • осъществяване на писмена и устна комуникация с лекарите, пациентите, клиентите и здравните организации, включително и със здравно-осигурителната каса и компании;
 • работа в екип;
 • решаване на общи и специфични професионални проблеми;
 • толерантност и признаване на етичните поведенчески норми;
 • критично, творческо и иновационно мислене;
 • реалистична самооценка на възможностите;

Студентите завършили пълния курс на обучение, изпълнили учебните си задължения по учебния план и положили успешно всички семестриални и държавни изпити получават диплом за висше образование по специалността „Фармация” за ОКС „Магистър” с професионална квалификация „Магистър-фармацевт” и Европейско дипломно приложение към нея.

Полученото висше образование, удостоверено с получената диплома ще позволява на магистър-фармацевта да работи самостоятелно в различни области на лекарствоснабдяването и производството на лекарства и медицински изделия – в открити и болнични аптеки, аптечни складове, фармацевтични лаборатории, контролно-аналитични лаборатории, заводи за производство на лекарствени средства, научно-изследователски лаборатории и др., което включва най-малко осъществяването на следните дейности:

 • изготвяне на лекарства във фармацевтични форми;
 • производство и контрол на лекарствата;
 • контрол на лекарствата в лаборатория за контрол над лекарствата;
 • складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
 • приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките;
 • приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в болничните заведения;
 • представяне на информация и консултации относно лекарствата.

Спазването на Европейските директиви 85/432/ЕСС и 85/433/ЕЕС е предпоставка за бъдеща конвертируемост на дипломите за магистър-фармацевти, получени от Медицински Университет – Варна и ще дава право да се упражнява професията в държава - членка на ЕС, други държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария, съгласно националното законодателство на съответната страна.

Настоящата квалификационна характеристика е приета от Академичния съвет на МУ-Варна с Протокол № 31 от 09.05.2011 г.