Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров д.м.

​Факултет по Фармация, бул. "Цар Освободител" № 84Б, етаж 8, кабинет 805


Катедра: Организация и икономика на фармацията
УС:
Е-поща: evgeni.grigorov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Доц. Евгени Григоров е роден на 28.05.1979 г. в град София. През 1997 г. завършва с отличие средното си образование във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, с профил „Химия и Биология“. Дипломира се като магистър-фармацевт в Медицински университет – София (випуск 2002). През 2005 г. завършва втора магистратура по „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването“ в Нов български университет (НБУ). Доц. Евгени Григоров придобива и второ висше образование с ОКС „бакалавър“ по „Икономика", със специалност „Финанси“ (2013 г.) и „магистър“ по „Икономика“, със специалност „Бизнес логистика“ (2017 г.) от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор" по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" от НЦОЗА. Дисертацията му е на тема: „Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката на рисковите фактори и терапията при ИБС“.
Владее английски и френски език. Ползва руски език.
 

Развитието на академичната кариера на доц. маг. фарм. Евгени Григоров, дм следва  с  последователно  назначаване за асистент след спечелване на конкурс в катедра „Организация и икономика на фармацията" при МУ-София (2007 г.), избиране за старши асистент към същата катедра (2010 г.) и главен асистент (2011 г.). Хабилитира се като доцент в МУ-Варна през март 2015 г. Придобива четири специалности в областта на здравеопазването: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика" (от 2006), „Клинична фармация" (от 2009 г.), „Икономика на здравеопазването" (от 2012 г.) и „Организация и икономика на фармацевтичното производство" (от 2020 г.).

Доц. маг. фарм. Евгени Григоров, дм,  води лекции като гост-преподавател в НБУ, УНСС и Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той е хоноруван преподавател и лектор в МУ-Плевен. Води курсове за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри в НЦОЗА и МУ-Варна.

Преминати обучения и курсове:

Международно здравеопазване – Катедра по социална фармация - Датски университет за фармацевтични науки – Копенхаген – 2005 г.

Фармацевтичен маркетинг – ФФ на МУ-София и IAE Nantes – София – 2005 г.

Приложение на статистиката в здравеопазването и фармацевтичните проучвания – ФФ на МУ-София – 2006 г.

Статистическа обработка на биомедицински данни с SPSS – МФ на МУ-София-2010г.

Въведение в здравно-икономическите оценки – Британски съвет и МЗ – София – 2011г.

Принципи на добрата клинична практика – АДКПРКП – София – 2012 г.

Планиране на логистиката в болнична аптека – EAHP – Солун – 2012 г.

Иновации и инвестиции в здравеопазването - НЦОЗА - София - 2015 г.

Разработване и управление на проекти в здравеопазването - НЦОЗА - София – 2015 г.

Medical Devices Epidemiology – ICPE – Dublin - 2016

Adherence to Pharmacotherapy – ICPE – Dublin - 2016

Critical appraisal workshop – CAC и Novartis – София - 2016

Comparative Effectiveness Research – ICPE – Montreal - 2017

Registries and Prospective Cohort Studies – ICPE – Montreal – 2017

Epidemiology and biostatistics – practical approaches – EHSEM и МУ-Плевен – София - 2017 г.

Проследяване на ефекта от лечението в онкологията – НЦОЗА и ARPharM – София – 2017 г.

Обучения за работа с платформата за електронно базирано обучение „Blackboard" – 1во, 2ро и 3то ниво - МУ-Варна – Варна – 2018 г.

Работа с програма за антиплагиазъм iThenticate - МУ-Варна – Варна – 2018 г.

Здравна икономика – приложение на икономическите анализи в мениджмънта - НЦОЗА - София – 2018 г.

Health technology assessment – models of post-marketing surveillance of innovative therapies – ФОЗ – Пловдив – 2018 г.

Медицински изделия – предизвикателства в законодателството и оценката на технологиите - ISPOR Bulgarian Chapter и БНДФ – София – 2018 г.

Методология на научноизследователския процес - НЦОЗА - София – 2019 г.

Здравни комуникационни кампании – основни етапи при планиране и осъществяване - НЦОЗА - София – 2019 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по „Социална фармация и фармацевтично законодателство", „Медицински изделия", „Фармакоикономика" и „История на фармацията" в Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов", гр. Варна. Ръководи също така и кръжока по „Болнична фармация". Председател е на Държавната изпитна комисия по дисциплината „Социална фармация и фармацевтично законодателство".

Лекции и упражнения по "Медицински изделия" и "История на фармацията" в МУ-Плевен.

Научен ръководител на 12 докторанти (3 успешно защитили), 27 дипломанти и 34 специализанти по линия на СДО.

Участие в проекти:

Тема: "Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация", проект № 16021/2016 г. на фонд „Наука" на МУ-Варна, финансиран през 2017 г., базова организация: Фармацевтичен факултет, МУ-Варна

Тема: "Проучване на постмаркетинговото наблюдение на лекарствата и връзката с е-маркетинг – възможности за обучение и въвеждане в практиката в България", финансиран: 2011 г. с договор № 12/2011 г. със СМН на МУ-София    

Тема: „Изследване и оценка на знанията и уменията на магистър-фармацевтите при поява на случаи с нежелани лекарствени реакции", финансиран: 2012 г. с договор № 46/2012 г. със СМН на МУ-София.

Тема: „Ролята на фармацевта за въвеждане на концепцията „Фармацевтични грижи" при самолечението на пациентите", финансиран: 2005 г. с договор № 18/2004 г. със СМН на МУ-София.

Тема: „Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация", финансиран: 2017 г., проект № 16021/2016 г. на фонд „Наука" на МУ-Варна.

Тема: "Пътят на пациента при неврологични заболявания – координирана и интегрирана здравна грижа", финансиран: 2019 г., проект № 04/2019 г. на НЦОЗА.

Тема: „Joint Action 3 aims to define and implement a sustainable model for the scientific and technical cooperation on Health Technology Assessment (HTA) in Europe", финансиран: EUnetHTA JA3 - 2016 г., Ръководител на проекта: ZIN (Zorginstituut Nederland), срок на изпълнение: 2016-2020 г.

Тема: „European Medicines Shortages Research Network - addressing supply problems to patients (Medicines Shortages)", финансиран: ЕС 2018 г., ръководител на проекта: Tomasz Bochenek MD, MPH, PhD - Action Chair, срок на изпълнение: 2018-2020 г. Участие на ниво: член на Управителния съвет на COST Акция CA15105 и представител за България.

Участие на ниво: член на Управителния съвет на COST Акция CA15105 и представител за България.

Проект BG0M2OP001 „Студентски практики" – Фаза 1, Европейски социален фонд 2014- 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." – академичен наставник на студенти.Публикации

Доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, дм, има над 100 научни труда и повече от 80 участия в научни конгреси, както и съавторство в 5 учебни помагала. Основните му научни разработки и статии са в областта на социалната фармация, фармакоикономиката, фармакоепидемиологията и медицинските изделия.

ORCID: 0000-0002-8290-5182

Web of Science ResearcherID: W-6471-2019

Scopus Author ID: 55444054300


Научни публикации​

Избрани публикации:

 1. Toni Vekov, Hristina Lebanova, Evgeni Grigorov. Pharmacotherapeutic recommendations for application of target oncological drug therapies for treatment of breast cancer in Bulgaria – Therapeutic efficacy and cost effectiveness. Journal of B.U.ON.: official journal of Balkan Union of Oncology (ISSN 2241-6293), 2015, Vol. 20, No. 6, p. 1420-1425.
 2. Olga Antonova, Draga Toncheva, Evgeni Grigorov. Bladder cancer risk from the perspective of genetic polymorphisms in the carcinogen metabolizing enzymes. Journal of B.U.ON.: official journal of Balkan Union of Oncology (ISSN 2241-6293), 2015, Vol. 20, No. 6, p. 1397-1406.
 3. Evgeni Grigorov, E. Naseva, I. Getov. Study of patients' willingness-to-pay for pharmacotherapy of ischemic heart disease.Archives of the Balkan Medical Union (ISSN 0041-6940), 2011, Vol. 46, No.3, p.177-179. DOI: 10.13140/2.1.3681.4401
 4. Evgeni Grigorov, E. Naseva, H. Lebanova, I. Getov. Testing willingness to pay for blood pressure measurement in community pharmacy. African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 1996-0816), 2012, Vol. 6, No.13, p.1005-1010 DOI: 10.5897/AJPP12.047
 5. Ilko N. Getov, Tanya G. Hristova, Hristina V. Lebanova, Evgeni E. Grigorov. Study of obligations defined in agreements between parties involved in clinical trials of medicinal products in Bulgaria. Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2012, Vol. 9, No. 2 p. 383-387, (August 2012) DOI: 10.13140/2.1.2299.2968
 6. Hristina V. Lebanova, Ilko N. Getov, Evgeni E. Grigorov. Descriptive study for look-alike and sound-alike medicines based on local language peculiarities. African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 1996-0816), 2012, Vol. 6, No. 28, p. 2161-2165, (29 July, 2012) DOI: 10.5897/AJPP12.496
 7. Veselina Stoyneva, Ilko Getov, Emilia Naseva, Hristina Lebanova, Evgeni Grigorov. Physicians' knowledge and attitude towards adverse event reporting system and result to intervention – randomized nested trial among bulgarian physicians. Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2013, Vol. 10, No. 2, p.365-372, (August 2013); DOI: 10.13140/2.1.2954.6560
 8. Hristina Lebanova, Ilko Getov, Evgeni Grigorov. Practical tool to assess reliability of web-based medicines information, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2014, Vol. 11, No. 1, p. 221-227, (February 2014) DOI: 10.13140/2.1.2350.4968
 9. Veneta Stoykova, Radoslava Vazharova, Evgeni Grigorov, Ivo Kremensky, Dimiter Markov, Stoimen Ivanov. PAPP-A levels and the risk of preeclampsia. Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences (ISSN 1310-1331), 2018, Vol. 71, No. 11, p. 1557-1565. (November 2018) DOI: 10.7546/CRABS.2018.11.16
 10. Liliya Bogdanova, Evgeni Grigorov, Valentina Belcheva, Ilko Getov. Ad hoc study of the role of hospital pharmacists in clinical trials in Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2014, Vol. 1, No. 1, p. 20-24. DOI: 10.14748/ssp.v1i1.600
 11. Dimitar K. Manolov, Ilko N. Getov, Hristina V. Lebanova, Konstantin A. Kalaidjiev, Valentina Y. Belcheva, Evgeni E. Grigorov. Pilot study on the impact of medicines advertising on healthcare professionals and patients, Journal of International Scientific Publications: Media & Mass communications (ISSN 1314-8028), 2015, Vol. 4, p. 27-36.
 12. Веков, Т., С. Джамбазов, Е. Григоров, Ж. Колев. Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реинбурсиране на лекарствени продукти, Медицински мениджмънт и здравна политика (ISSN 1312-0336), 2014 (45), No.4, с.3-12. DOI: 10.13140/2.1.2776.4803
 13. Насева, Е., Е. Григоров, Х. Лебанова, И. Гетов. Приложение на модифициран метод „таен клиент" за провеждане на медико-социално проучване за нуждите на проследяването на лекарствената безопасност, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2013 (21), No.3, с.32-34. DOI: 10.13140/2.1.1551.5208
 14. Григоров, Е., И. Гитев, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на влиянието на някои демографски фактори и дохода върху готовността за заплащане на лекарствената терапия на ИБС, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2011 (19), No.2, с.34-37.   DOI: 10.13140/2.1.2731.1689
 15. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София, Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 0204-6865), 2012 (43), No.2, с.43-47. DOI: 10.13140/2.1.4041.8884
 16. Григоров, Е., Е. Насева, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на възможността за приложение на „Метод на вероятностната оценка" в здравеопазването, Здравна икономика и мениджмънт (ISSN 1311-9729), 2012 (12), No.3, с.28-31. DOI: 10.13140/2.1.1682.5924
 17. Григоров, Е., Е. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвна захар сред посетителите в аптеки в София, Обща медицина (ISSN 1311-1817), 2012 (14), No.2, с.12-16. DOI: 10.13140/2.1.2469.0240
 18. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Характеристики на фармацевтичните услуги с добавена стойност в аптека. Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20), No.4, с.38-39. DOI: 10.13140/2.1.1793.4409
 19. Григоров, Е., Б. Киряков, Х. Лебанова, Е. Насева, С. Георгиев. Проучване на готовността за заплащане за допълнителни услуги в аптеката(Измерване нивото на общия холестерол). Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 0204-6865), 2013 (44), No.2, с.32-38. DOI: 10.13140/2.1.2862.2403
 20. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на подходите за планиране на услуги с добавена стойност в аптека в България, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2013 (13), No.1, с.48-52. DOI: 10.13140/2.1.1250.7200
 21. Григоров, Е., В. Белчева, П. Салчев. Икономиката като наука за общественото благополучие, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2014 (22), No.2, с.33-37.DOI: 10.13140/2.1.3599.5204
 22. Стойнева, В., Х. Лебанова, Е. Григоров. Характеристика на факторите, обуславящи ниската степен на докладване на нежелани лекарствени реакции в България, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2011 (11), No.4, с.97-102. DOI: 10.13140/2.1.4467.8729
 23. Григоров, Е., Е. Насева, В. Стойнева, Х. Лебанова, И. Гетов. Методологичен подход за медико-социално проучване за нуждите на постмаркетинговия лекарствен мониторинг, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20), No.2-3, с.70-72.DOI: 10.13140/2.1.3779.7446
 24. Гетов, И., E. Костов, Х. Лебанова, Е. Григоров. КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – същност, развитие и предизвикателства за практиката, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2013 (49), No.3, с.30-36. DOI: 10.13140/2.1.1813.6648
 25. Костов, Е., Е. Григоров, В. Белчева, П. Христова. Преглед на историческите аспекти при развитието на клиничните проучвания, Асклепий (ISSN 1310-0637), 2013 (7), No.2, с.59-46.  DOI: 10.13140/2.1.1027.2320


Член на

Доц. маг. фарм. Евгени Григоров, дм,  е член на:

- български и международни професионални и научни дружества и асоциации – ЕАНР, EIPG, BMU, БНДФ, БАОЗ, БАЛИ, БФС и др.;

- Факултетния и програмния съвет на факултет „Фармация" към МУ-Варна;

- Управителния съвет на Професионалната организация на болничните фармацевти (ПОБФБ);

- Висшият съвет по фармация (ВСФ).

Секретар на Комисията по оценка на здравните технологии (2016-2019 г.).

Експерт към Министерството на здравеопазването и Българския институт по стандартизация.

Главен редактор на списание "Болнична фармация" и член на редколегиите на редица други научни списания.