Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедра "Организация и икономика на фармацията" е сформирана през месец септември 2018 г. като със заповед на Ректора на Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, УС „Социална фармация", влизащ в структурата на катедрата по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт", се трансформира в самостоятелна катедра. За ръководител е избрана доц. Анна Тодорова, д.м.

Катедрата по "Организация и икономика на фармацията"  е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини „Социална фармация и фармацевтично законодателство",  „Фармакоикономика" и „Фармацевтични грижи", задължителните дисциплини „История на фармацията" и „Медицински изделия", както и свободно- избираеми дисциплини: „Фармацевтичен маркетинг" и  „Организационна  култура и мениджмънт на организацията във фармацевтичния сектор" , залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "магистър фармацевт".

Съвместно с Музея по история на медицината Катедрата организатор и домакин в ежегодно провеждания семинар по  „История на фармацията във Варна". В рамките на семинара преподаватели, студенти и гости  имат възможност да представят и обсъдят интересни теми и исторически факти, свързани с развитието на фармацията и аптечното дело във Варна и региона.


Катедрата разполага с две семинарни зали за обучение на студентите и една научно – експериментална лаборатория:

  • Семинарната зала, използвана за нуждите на дисциплините по „Социална фармация и фармацевтично законодателство" и „Фармакоикономика" е  оборудвана с 13 компютърни конфигурации, интерактивна дъска и мултимедия.  В нея е разположен и „Център за пазарни анализи с учебно-научна цел".
  • Семинарната зала по „Фармацевтични грижи" и „Медицински изделия" е оборудвана с компютърна конфигурация, мултимедия и интерактивна дъска.
  • Научно-експериментална лаборатория е специализирана в проучването на медицински изделия и разполага с работно място с компютърна конфигурация.

 

Компютърната зала е изцяло на разположение за обучение  на студентите,  както и за ползване от  специализанти и  докторанти.