Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Академичният състав на катедрата по „Организация и икономика на фармацията"   поддържа висока активност в експертна и консултантска дейност

Преподавателите в Катедрата са с много добра теоретична и практическа подготовка, висок професионализъм и опит в учебната, научно-изследователската и практическата работа.

Научно-изследователската дейност е неотменна част от цялостната, многообразна и творческа дейност на Академичната общност на Медицински университет – Варна (чл.180 от Правилника за дейността на МУ – Варна) в това число и на катедрата по „Организация и икономика на фармацията" 

Научните изследвания в МУ-Варна са насочени към активно създаване на нови научни знания или научно-приложни продукти, подчинени на националните приоритети в областта на здравеопазването, както и за обосноваване и развитие на обучението на студентите, докторантите и специализантите (чл. 61(1) от ЗВО).


Катедрата по „Организация и икономика на фармацията"  работи в следните научни направления:

1.      Лекарствена употреба и регулация;

Извършените проучвания на лекарствената употреба при социално-значими заболявания включват от една страна количеството и стойността на употребените лекарства и от друга предписването и използването на лекарствата в обществото, факторите, които ги повлияват, както и ролята на фармацевта за подобряване на този процес. Проведени са и проучвания, проследяващи влиянието на провежданата на генерична лекарствена политика като фактор за подобряване достъпа до лечение.

2.      Фармацевтичен маркетинг и здравен мениджмънт;

Изследват се спецификите и функциите на здравния мениджмънт и маркетинга във фармацевтичната индустрия. Проучват се редица закони и наредби, издадени на територията на България, ЕС и в световен мащаб, свързани с регулациите на аптечната практика, фармацевтичното производство, проучват се добри практики от европейския и световен опит относно изискванията към рекламата на лекарствени продукти. Анализира се влиянието на маркетинговите инструменти при извършване на покупки от потребителите. Влиянието на рекласификацията на лекарствените продукти върху фармацевтичния пазар.

3.      Фармакоепидемиология, нежелани лекарствени реакции и фармаковижиланс

Извършва се Анализ и оценка оценка на: качеството на лекарствената информация, налична в интернет на български език; функционирането на системата за проследяване на лекарствената безопасност и отношението на лекарите към нея; потенциала и информираността на лекарите за участие в системата за проследяване на лекарствената безопасност; факторите, които повлияват качеството на съобщенията на пациентите за нежелани лекарствени реакции и възможностите за подобряването им; значението на магистър-фармацевтите като участници в цялостната система на проследяването на лекарствената безопасност. Проучват се възможностите за развитие на нови насоки на проучванията в областта на проследяването на лекарствената безопасност: Материовижиланс, Интернет инфовижиланс, Оценка на риска от поява на грешки при работа с лекарствени продукти с подобни имена. Безопасност на медицинските изделия и проучване на странични ефекти от тяхната употребата при хора.

4.      Фармакоикономически проучвания на лекарствената терапия при социално значими заболявания;

Oсновни интереси за изследователите в УС представляват възможността на пациентите да заплащат за лекарствени продукти и медицински изделия от собствения си джоб, както и ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти. Проучват се мястото и ролята на здравноикономическите и фармакоикономическите анализи за стабилността на здравната система.

5.      Фармацевтични грижи и участие на фармацевта за оптимизиране на лекарствената терапия;

Главни направления са Фармацевтичните грижи (ФГ) при социално-значими заболявания - дихателни алергии (астма и ринит), депресия; хипертония; ФГ при пациенти с постоперативни рани; отговорност на фармацевта за ефективна и безопасна употреба на ОТС продукти, при предотвратяване на лекарство – свързани проблеми, за подобряване на комплайънса и придържането към лекарствената терапия.

6.      Интегрирани здравни грижи

Проучва се взаимовръзката между екипното мултидисциплинарно сътрудничество от различни професионалисти от здравния и социалния сектор при различните хронични заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания, артроза, психични заболявания и други, активното участие на пациентите в самоуправление на състоянието и постигане на добър контрол на даденото хронично заболяване.

7.      Клинична и болнична фармация;

Проучват се специфичните въпроси, свързани с въвеждането в практиката на: клиничната фармация, проблемите и елементите на новите фармацевтичните дейности и услугите в лечебните заведения и болничните аптеки, ролята на качеството на лекарствената информация за безопасността на пациентите и работата на медицинските специалисти.

Анализират се разбирането за необходимостта от фармаковижиланс и осигуряването на безопасност за пациента при практикуване на клинична фармация в лечебните заведения и индикаторите за оценка на резултатите; значението на рационалната лекарствена терапия за осигуряване на адекватна медицинска грижа и възможностите за въздействие от клиничния фармацевт; ролята на фармацевта в клиничните изпитвания.

Провеждат се пручвания относно законодателните промени и въведениете стандарти за добра фармацевтична практиа в болничните аптеки, както и изпълнението на дейности в новите за България области като радиофармация и онкологична фармация.

8.      Медицински изделия

Изследователски интерес представлява въвеждането и приложението на разнообразни медицински изделия в аптечната практика с цел да бъдат осъществени скринингови програми, които да установят евентуални рискове, свързани със здравето на посетителите в аптеката. Анализират се възможностите за прилагане на РОСТ тестове в аптека за обслужване на населението както и в лечебни заведения за извънболнична помощ. Провеждат се проучвания за предоставянето на услуги с добавена стойност на пациенти и посетители в аптеката. Анализират се възможностите за прилагане на оценка на здравните технологии при медицински изделия.

9.      Оценка на здравните технологии

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е динамичен, бързо развиващ се процес, обхващащ различни видове оценки, които подпомагат взимането на информирани решения от реалния свят за стойността (т.е. ползите, рисковете и разходите) на нови и съществуващи технологии. Провеждат се проучвания относно провеждането на ОЗТ в България, както и за влиянието на конкретни здравни технологии върху бюджета на заплащащите институции в нашата страна.