Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Катедрата по " Фармацевтична химия" е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ" и „ Органична химия“  залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "магистър фармацевт". Академичният състав на катедрата поддържа висока активност в експертна и консултантска дейност. Хабилитираните преподаватели са с много добра теоретична и практическа подготовка, висок професионализъм и дългогодишен опит в учебната, научно-изследователската и практическата работа.

Научно-изследователската дейност е неотменна част от цялостната, многообразна и творческа дейност на Академичната общност на Медицински университет – Варна (чл.180 от Правилника за дейността на МУ – Варна, 2013) в това число и на Катедрата по „Фармацевтична химия".

Основни цели на научноизследователската дейност на Катедра „Фармацевтична химия" са:

  • Развитие на фармацевтичната наука в контекста на националните и международните образователни стратегии, стандарти и практики;
  • Насърчаване научното развитие на академичния състав, като процес на самоусъвършенстване в определена научна област, за постигане на резултатна учебна и научноизследователска дейност;
  • Стимулиране на творческите и професионални изяви на академичния състав чрез: създаване на условия за формиране на научни екипи; привличане на изследователи с различни позиции в образователния процес – преподаватели и студенти; даване приоритет на международни програми и партньорски проекти с обществени и социални организации;

Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост.

Основните форми на научно-изследователската дейност на Катедра „Фармацевтична химия" са:

1.  Участия на конкурсна основа с проекти към Националния съвет за научни изследвания;

2.  Включване чрез конкурси в планова тематика или проекти по линия на международното научно сътрудничество в рамките на Европейската общност и други организации;

3. Включване чрез конкурс по научни проекти в рамките на между-университетското сътрудничество, които са финансирани от МУ - Варна, държавни институции, университети, лаборатории, фирми-спонсори, фондации, частни лица и неправителствени организации;

4.  Включване в разработки по проекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и младежта и науката по приоритетни научно-приложни проблеми на здравеопазването и медико-биологичните науки;

5.  Разработки на конкретни проблеми предимно с регионално значение, по въпроси на профилактиката и лечението на значими заболявания на договорна основа с различни възложители;

6.  Участия в научни форуми в страната и в чужбина;

7.   Активна публикационна дейност у нас и в чужбина;

8.   Създаване на адекватни структури за насърчаване на студенти и докторанти за участия в научно-изследователска дейност, включително проекти, публикации, кръжоци (Студентско научно дружество, Училище за докторанти и др.).