Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Лаборатории по фармация

Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика е базирана в построената през 2015 г. сграда на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна и разполага с:

 • 5 учебни лаборатории по биохимия с интерактивни дъски и интернет достъп (зали № 501, 504, 601, 609, 610);
 • 3 научни лаборатории: по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици (№ 602, 603, 604, 605), хроматографска лаборатория (№ 502, 503) и по клинична химия и спектроскопия (№ 509 и 510) и две подготвителни лаборатории (№ 505 и 606);
 • една компютърна зала за електронно обучение (№ 508) с 20 места, интерактивна дъска и места и интернет достъп.

Всички лаборатории са оборудвани с основно лабораторно оборудване за провеждане на експериментална работа. Изградената материално-техническа база за обучение и изследователска дейност на докторантите е в съответствие със спецификата на отделните научни специалности.

Лабораториите на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика са оборудвани с:

 • основно лабораторно оборудване: лабораторни везни, хладилници, фризери, термостати, центрофуги, рН-метър, спектрофотометър;
 • специализирана апаратура за биохимични и молекулярно-биологични изследвания: Течна хроматографска система с UV и мас -селективен детектори, ЕLISA reader, UV/VIS спектрофотометър, Multi-Mode Microplate Reader - Synergy 2 на фирмата BioTek, автоматичен ДНК секвенатор за секвенционен и фрагментационен анализ – Genetic Analyzer - ABI PRISM 310 на фирмата Applied Biosystems, Real Time PCR system – 7500 на фирмата Applied Biosystems, Gene Amp PCR System 9700 на Applied Biosystems, Градиентен PCR (Life express thermal cycler, Hangzhou Bioer Technology CO. LTD; Система за блотинг – Trans-Blot Turbo Transfer system, Bio-Rad; системи за хоризонтална и вертикална електрофореза; Хибридизационен Инкубатор – TwinCubator, Hain Lifescience; Термо-Шейкър – PST-60HL, BioSan; Системи за хоризонтална и вертикална гел-електрофореза, Вакуум концентратор, Концентратор за малки проби, фотодокументираща система и микроскоп, инкубатори, ламинарен бокс центрофуги, стерилизатори, фризери -80⁰С и -20⁰С.
 • Специализираната апаратура за молекулярно-биологичен анализ се използва за:
  • Анализ на генна експресия на ниво иРНК и протеин
  • Генетчен анализ за наличие на полиморфизми в определени гени във връзка с научни изследвания
  • Генетчен анализ за наличие на полиморфизми в определени гени във връзка с таргетна терапия при колоректален карцином
 • Специализираната хроматографска апаратура към момента се използва за анализ на:
  • витамин Д и метаболити в биологични и небиологични проби
  • полифенолни съединения в екстракти от природни продукти

Специализираната хроматографскa апаратура има потенциал за анализ и на други биологичноактивни вещества, включително и лекарства в биологични и небиологични проби.

Тя се използва за научни изследвания, свързани с работата на докторанти и специализанти, както и за практически упражнения на студенти.

 

Катедра "Фармацевтична химия" е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ" и „Органична химия" залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "Фармация", ОКС „Магистър"  и специалността „Помощник фармацевт", ОКС „Професионален бакалавър".

Катедрата разполага с  пет лаборатории – 3 за практическо обучение на студенти,  една семинарна зала по фармацевтична химия и 2 научни лаборатории, както следва:

 • Учебна лаборатория "Фармацевтична химия" – 12 работни места, оборудвана с две лабораторни камини с възможност за провеждане на четири синтеза едновременно и основно лабораторно оборудване за определяне на точка на топене и практичен добив на синтезираните лекарствени субстанции;
 • Учебна лаборатория "Фармацевтичен анализ" – 12 работни места, предоставя възможност за изпитване на някои фармакопейни показатели, осигурявайки възможност за охарактеризиране и контрол на лекарствени субстанции и лекарствени препарати. Лабораторията е оборудвана с основно лабораторно оборудване.
 • Учебна лаборатория „Органична химия" – 12 работни места, възможност за синтез на органични и биологично-активни вещества;
 • Научна лаборатория „Фармацевтична химия и технология на лекарствените форми с биофармация" – оборудвана с лабораторна камина, рН метър, прецизна аналитична везна с точност ± 0,00001 гр., UV – лампа  Nahita, лабораторна сушилня ED56 Binder, ултразвукова вана с нагряване AL 04-06-230 Advantage, вакуум помпа с контролер V-300, центрофуги, миксер VORTEX;
 • Научна лаборатория „Полимерна химия – с възможност за разработки в областта на полимерната химия и химията на биологично-активните вещества, разполагаща с пещ муфелна, сушилня, лабораторна камина, перисталтична помпа, аналитична везна и общо лабораторно оборудване;
 • Научна лаборатория „Инфрачервена спектроскопия и сензорен анализ" –  разполага с лабораторна камина, инфрачервен спектрометър Tensor II Bruker с компютър DELL, монитор 23" DELL и лазерен принтер и система за сензорен анализ;
 • Семинарната зала по фармацевтична химия  разполага с компютърна конфигурация и интерактивна дъска.

 

Катедрата по фармацевтични технологии включва два учебни сектора: УС по технология на лекарствените форми и биофармация и УС по радиофармация.

УС по технология на лекарствените форми и биофармация е основно базиран в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна и разполага със следните лаборатории:

 • Лаборатория за приготвяне на екстемпорални лекарствени форми – лабораторията е предназначена за провеждане на практически упражнения по Технология на лекарствените форми - I част. Разполага с основна зала и помощно помещение за подготовка на суровините. Основната зала е снабдена с интерактивна дъска за провеждане на семинарни упражнения и 12 индивидуално оборудвани работни места за практическа работа. Лабораторията е заредена с всички необходими реактиви, прибори и пособия за приготвяне ex tempore на прахове, течни и полутвърди лекарствени форми, супозитории и песарии.
 • Лаборатория за приготвяне на фитопрепарати – лабораторията е предназначена за приготвяне и контрол на препарати от растителни суровини. Оборудвана е с 12 работни места, интерактивна дъска, лабораторна камина и ротационен вакуум изпарител. В лабораторията се съхраняват растителни суровини и оборудване, необходимо за приготвянето и контрола на водни извлеци от растителни суровини, тинктури, екстракти и ароматни води.
 • Стерилен бокс – учебният сектор разполага с демонстрационен стерилен бокс за обучение на студентите по Фармация в приготвянето на стерилни лекарствени форми – инжекционни и инфузионни разтвори и лекарствени форми за очи. Стерилният бокс е построен и оборудван според изискванията за стерилно производство на Добрата производствена практика (GMP). Разполага с ламинарен бокс, автоклав, сух стерилизатор и апарат на Кох.
 • Лаборатория за приготвяне на твърди дозирани лекарствени форми – лабораторията е предназначена за провеждане на практически упражнения по Технология на лекарствените форми - II част и научно-изследователска дейност в свободните от учебни занятия дни. Лабораторията е оборудвана с интерактивна дъска за провеждане на семинарни упражнения и 12 индивидуално оборудвани работни места за практическа работа. Специализираното оборудване включва ексцентрична таблетна машина, дражир-казан за обвиване на таблетки, лабораторна камина и рафтова сушилня. В лабораторията са създадени всички необходими условия за контрол на изходените суровини и in process контрол, включващи тест за остатъчна влага, реологично поведение, разпределение на частици по големина и др. В лабораторията са налични всички апарати за провеждане на тестове по Европейска Фармакопея на таблетки и капсули – In vitro Dissolution тестер (Апарат 2 по Европейска Фармакопея, Въртяща се лопатка) и  UV-Vis спектрофотометър, апарат за разпадаемост (6-гнездна кошничка), апарат за изтриваемост (фриабилатор), апарат за измерване на механична якост.
 • Научна лаборатория „Фармацевтична химия и технология на лекарствените форми с биофармация" – оборудвана с лабораторна камина, рН метър, прецизна аналитична везна с точност ± 0,00001 гр., UV – лампа  Nahita, лабораторна сушилня ED56 Binder, ултразвукова вана с нагряване AL 04-06-230 Advantage, вакуум помпа с контролер V-300, центрофуги, миксер VORTEX.
 • Научна лаборатория по Биофармация и фармакокинетика (лаборатория 408, сграда на Факултет по фармация) с 3 работни места.
 • Семинарна зала по биофармация и фармакокинетика (зала 409, сграда на Факултет по фармация), оборудвана с 1 компютър и интерактивна дъска.

 

УС по радиофармация е базиран в УМБАЛ „Света Марина" и разполага със следните лаборатории:

 • Лаборатория за синтез – в лабораторията се изготвят  68Ga съдържащи радиофармацевтици за нуждите на Клиниката по Нуклеарна Медицина (като 68Ga- DOTATATE  и  68Ga- PSMA), по средством синтезен модул GPR4V SCINTOMICS att разположен в гореща клетка TEMA Sinergie;
 • Лаборатория за пробо-подготовка;
 • Лаборатория за контрол на качеството и дозиметричен контрол – за контрол на качеството на изготвените радиофармацевтици се използват апарати като HPLC SCINTOMICS SCI8100 с UV/Vis и Radioactivity детекция; GC SCINTOMICS SCI6500 С FID ДЕТЕКЦИЯ; TLC scanner mod. LapLogic ScanRam; тест за ендотоксини, както и друга общо- лабораторна апаратура; многоканален анализатор CANBERA 2000, диспенсер, активиметри, дозиметрична и радиометрична апаратура.
 • Циклотронен комплкс с циклотрон ABT7.5/BG-10 свързан с радиохимичен модул за синтез  на 18F радиофармацевтици  със модул за автоматизиран  контрол на качеството на получените радиофармацевтици.

 

Катедра "Организация и икономика на фармацията"  разполага с две семинарни зали за обучение на студентите и една научно – експериментална лаборатория:

Семинарната зала, използвана за нуждите на дисциплините по „Социална фармация и фармацевтично законодателство" и „Фармакоикономика" е  оборудвана с 13 компютърни конфигурации, 13 скенер баркод четци, интерактивна дъска и мултимедия.  В нея е разположен и „Център за пазарни анализи с учебно-научна цел".

Семинарната зала по „Фармацевтични грижи" и „Медицински изделия" е оборудвана с компютърна конфигурация, мултимедия и интерактивна дъска.

Научно-експериментална лаборатория е специализирана в проучването на медицински изделия и разполага с работно място с компютърна конфигурация.

Компютърната зала е изцяло на разположение за обучение  на студентите,  както и за ползване от  специализанти и  докторанти.

 

Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" е локализирана в новосъздадената сграда на Факултет „Фармация" към Медицински университет - Варна. В нея са изградени две лаборатории за високоспециализиран анализ на лекарствени средства и природни продукти. Звената са оборудвани с високоефективна течно-хроматографска система (снабдена с вариабилен UV/ViS детектор, детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор) и необходимата за целите на анализа апаратура за пробоподготовка. В Катедрата са валидирани и апробирани методики за качествен и количествен анализ на:

 • Capecitabine и неговите метаболити в биологични проби;
 • Caffeine, Theophylline и Theobromine в състава растителни екстракти;
 • Bexaroten и новосинтезирани производни;
 • Diltiazem в състава на лекарство-доставни системи.

 

Обособената като учебна лаборатория е с капацитет 16 работни места и е предназначена за провеждане на практически упражнения по специалната дисциплина „Токсикология". И двете лаборатории служат за подпомагане работата по дисертационните трудове на зачислените към Катедрата докторанти.

В Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" се извършват in vitro проучвания, засягащи влиянието на растителни екстракти и лекарствени молекули върху активността на лекарство-метаболизиращи ензими. В изградения към Медицински университет – Варна Вивариум, Катедрата извършва следните предклинични изследвания в областта на експерименталната фармакология и токсикология:

 • Изследване на кардиопротективен ефект на активни вещества и растителни екстракти при модел на лекарствено-индуцирана кардиотоксичност при плъхове;
 • Изследване на невропротективен ефект на активни вещества при пестицид-индуцирана токсичност при плъхове;
 • Проучване на хепатопротективен ефект на активни вещества при модел на лекарствено-индуцирана хепатотоксичност при плъхове;
 • Проучване на антихиперхолестеролемичен ефект на активни вещества при плъхове;
 • Проучване на нефропротективен ефект на растителни екстракти при модел на лекарствено-индуцирана нефротоксичност при плъхове;
 • Проучване за фармакокинетични лекарствени взаимодействия.

 

Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" разполага с модернизирана учебна зала с капацитет 16 работни места, оборудвана с интерактивна дъска и проектор. В залата се провеждат семинарни занятия и упражнения по специалните дисциплини „Фармакология", „Токсикология", „Фармакотерапия", „Основи на клиничната фармация" и СИД „Наркомании".

 

Катедрата по физика и биофизика разполага със следните лаборатории и учебни зали:

 • Научна лаборатория по фотоника, оборудвана с влакнесто -оптичен флуоресцентен спектрофотометър, използван за научна работа на докторантите в катедрата.
 • 4 учебни лаборатории (401, 402, 409, 415 в Медицински колеж) за провеждане на лабораторни упражнения по съответните дисциплини.
 • Семинарна зала (803, Факултет по Фармация), оборудвана с 5 компютърни конфигурации със специализирани програмни продукти (EXEL, SPSS) за нуждите на УС математика и статистика.

 

Катедрата по биология и УС по фармакогнозия и фармацевтична ботаника разполага със 7 учебни зали, 2 научно – експериментални лаборатории, 1 семинарна зала, 1 стерилен бокс и 1 подготвителна зала.

Катедрата разполага с модерни микроскопи Primo Star на фирма ZEISS, три стереомикроскопи Stermi DV4 и модерна микроскопска система, четири модерни микроскопи, снабдени с цифрова камера за наблюдение в реално време и фотоснимки на микроскопски препарати, микроскоп йенавал, луминисцентен микроскоп Цитопан, инвертен микроскоп СК-2, ламинарен бокс с инкубатор, апарат за разклащане Шутел, спектрофотометър VSK, центрофуга К-23, 2 бр. магнитни бъркалки с нагревател, 1 бр. водна баня с 6 позиции, 1 бр. УВ лампа, 1 бр. сушилня.

Оборудван е и хербариум за изготвяне и съхранение на 5200 хербарни образци. В Катедрата по биология са налични 52 компютъра с интернет връзка, позволяваща достъп до Blackboard система, която студентите могат да използват по време на упражнения, лекции и изпити.

 

Катедрата по Химия разполага със следните лаборатории и учебни зали:

 • Лаборатория „Морски ресурси и аквакултури" е създадена по проект, финансиран от EEA Grants (Финансов Механизъм на ЕИП) и МОСВ. В лабораторията се извършват анализи на устойчиви органични замърсители, мастноразтворими витамини и токсични елементи в риба и морски организми.
 • Лаборатория „Храни и околна среда" е създадена по проект, финансиран от МОН. В лабораторията се извършват анализи за съдържание на общи липиди,  протеини, липиден профил на общите липиди, определяне на мастно-киселинен състав, мастноразтворими витамини, есенциални и токсични елементи в храни и компоненти на околната среда, риба и морски организми. Провеждат се анализи за определяне на общо фенолно съдържание, антиоксидантна активност и съдържание на общи въглехидрати във водорасли.

Лабораториите към катедра Химия разполагат със съвременна специализирана апаратура:

 • Газов хроматограф Focus GC с мас детектор Polaris Q
 • Течно хроматографска система – HPLC с два детектора - UV/Vis и FL детектори
 • Оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма – ICP-OES
 • Спектрофотометър UV/Vis, двойнолъчев, сканиращ по дължина на вълната
 • Спектрофотометър Vis, еднолъчев, сканиращ по дължина на вълната
 • Система за определяне на общ азот (протеини) Gerhardt с блок за разлагане KJELDATHERM KT 8s и система за дестилация VAPODEST 300

 

Специализираната апаратура се използва за научни изследвания и практически упражнения на студентите, докторанти и специализанти.

Учебни зали по химия, неорганична химия, аналитична химия, физикохимия и колоидна химия са оборудвани с компютърни конфигурации и мултимедийна техника. В тях се провеждат практически упражнения и семинарни занятия по съответната дисциплина.