Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Магистърски програми____________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ НЕРЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ „КОЗМЕТОЛОГИЯ" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.3. ФАРМАЦИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР"

Магистърската програма „Козметология", нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, е проектирана да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производството, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество.

Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва изучаване на 12 задължителни дисциплини; избор на минимум 2 от предложените избираеми дисциплини в различни области; 3 учебни практики: по технология на производството на козметични продукти, фитокозметика и анализ на козметичните и парфюмерийни продукти; участие в дискусии, решаване на казуси от практиката и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа след изпълнение на изискванията по учебния план.

 За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" в области на висше образование:

  • 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по......;
  • 3. Социални, стопански и правни науки;
  • 4. Природни науки, математика и информатика;
  • 5. Технически науки;
  • 7. Здравеопазване и спорт.

Студентите, завършили пълния курс на обучение, изпълнили учебните си задължения по учебния план и положили успешно всички семестриални и държавен изпити (защитили дипломна работа) получават Диплома за висше образование по специалност от нерегулираните професии „Козметология" в професионално направление 7.3. Фармация за ОКС „Магистър" и Европейско дипломно приложение към нея.  Завършилите магистри по козметология могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научно-изследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища с възможност за надграждане с ОНС „Доктор", собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти. 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ НЕРЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ „ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ ВЪВ ФАРМАЦИЯТА" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.3. ФАРМАЦИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР"

Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите; успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти придобили ОКС „Бакалавър" или ОКС „Магистър" в области на висше образование:

  • 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по......;
  • 3. Социални, стопански и правни науки;
  • 4. Природни науки, математика и информатика;
  • 5. Технически науки;
  • 7. Здравеопазване и спорт.

Завършилите магистърска програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти в сферата на фармацията при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научно – изследователски процеси; екипи, стартиране на собствен бизнес.