Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл.ас Стефка Петрова Минкова д.м.ф

​ 9004 Варна, бул. „Цар Освободител" № 84, Медицински университет – Варна

Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: stefka.minkova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677286

 

Биография

Родена в гр. Горна Оряховица. Завършва висшето си образование през 2003 г., степен „бакалавър" по „Физика" в ШУ„ Еп. Константин Преславски". През 2015 г. придобива степен „Магистър"  по Медицинска физика на тема: „Характеризиране на полеви уреди за мониторинг на гама-лъчи в реално време " в същият университет. През периодът 2015-2020 г. е асистент към катедра „Физика и биофизика". През 2020 г. придобита степен доктор на науките на тема: Изследване на оптични характеристики на вина с цел разработване на експресен метод за тяхното сравнително идентифициране и приложението му в практиката. От 2021 г е Главен асистент по Медицинска физика в катедрата.

Публикации

Има повече от 20 научни статии, от които 14 са с IF и инпакт ранг и повече от 6 са в реферирани и индексирани списания. Има участие в пет научни проекта към фонд " Наука" към МУ- Варна и УХТ- Пловдив, както и в проекти към МОН към Национална програма "Млади учени и постдокторанти".

Тематиката на научните публикации е свързана с физични методи за оценка качеството на хранителни продукти, флуоресцентни методи за анализ на тинктури и маслени екстракти от лечебни растения.Член на

​„Жените в ядрената енергетика", „Съюз на физиците"