Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В Катедрата по "Организация и икономика на фармацията" се преподават дисциплини, залегнали в учебния план на  студентите по "Фармация" от ОКС „Магистър" .

  • „История на фармацията" ,
  •  „Социална фармация и фармацевтично законодателство",
  • „Медицински изделия",
  •  „Фармакоикономика",
  •  „Фармацевтични грижи", 
  •  „Фармацевтичен маркетинг" - СИД   
  • „Организационна  култура и мениджмънт на организацията във фармацевтичния сектор" - СИД  

Катедрата организира и контролира провеждането на държавния преддипломен стаж на студентите по Фармация  в аптеки-бази за обучение.

 Катедрата по "Организация и икономика на фармацията" е отговорна за  провеждането   на държавния изпит по дисциплината „Социална фармация и фармацевтично законодателство", на студентите по "Фармация" от ОКС „Магистър"

Провеждат се  курсове и модули при осъществяването на програмите за специализации от СДО: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика", „Организация и икономика на фармацевтичното производство", „Клинична фармация", „Болнична фармация".

Академичният състав на Катедрата участва активно при осъществяването на :

  • „Продължаващо обучение за магистър фармацевти";
  • Индивидуални платени курсове и обучения съгласно план-графика утвърден за МУ-Варна;