Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​

доц. Анна Петрова Георгиева доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: Anna.Georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Родена на 19.09.1968г. в гр.Варна.

През 1986г. завършва II Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" – гр. Варна. През 1991г.  завършва специалност „Медицинска сестра - детски профил" в ПМИ – Варна.  През 2005г. завършва ОКС „Бакалавър" по „Здравни грижи", а през 2007г. завършва ОКС „Магистър" по „Управление на здравните грижи" в МУ – Плевен.

Професионалният си път започва през 1991г. като медицинска сестра в Неврологично отделение към Обединена работническа болница – Варна. От 1998г. постъпва на работа в Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Анна – Варна" като медицинска сестра, а от 2006г., след конкурс,  е назначена на длъжност старша медицинска сестра във Вътрешно отделение на МБАЛ „Света Анна – Варна ".

От 2007г.,  след конкурс,  е преподавател, а от 2011г. - асистент в Катедра „Здравни грижи" към ФОЗ на  МУ – Варна.

Участва в разработването на учебник и практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра" по „Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания",  под  ръководството и редакцията на  Проф. Соня Тончева, д.м., 2012 г.

Непрекъснато повишава своята професионална компетентност чрез множество участия в различни форми на продължаващо обучение. 

През 2014г. придобива специалност „Медицинска сестра за социални дейности".

През 2016 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 7.4. „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи", след защита на дисертационен труд  на тема „Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента". 


Публикации

Има над 70 публикации и над 30 участия в научни конференции. Под нейно ръководство студенти от специалност „Медицинска сестра" имат над 10 публикации и над 20 участия в Студентски научни форуми. 

Основни научни интереси и разработки са в областта на здравните грижи, социалните дейности, медицинската педагогика,  медицинската етика и медицинското право. 

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Съюз на учените в България

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи,

Българската асоциация по обществено здраве,

Българското научно дружество по обществено здраве

Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).