Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: verginiya.tsvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 206, 2537

 

Биография

Родена на 12.06.1981г. в гр.Тутракан. Завършила за медицинска сестра в МУ-Варна през 2001г. с ОКС специалист, през 2007г. придобила специалност УЗГ с ОКС бакалавър в МУ-Варна, а през 2008г. завършила  УЗГ с ОКС магистър към МУ-Варна. От 10.09.2001г. до 11.10.2009г. работила като медицинска сестра в МБАЛ "Света Анна –Варна"АД в Клиника по неврохирургия. От 12.10.2009г.  до 06.02.2011г. работила като старша медицинска сестра в Детско отделение на МБАЛ "Света Анна–Варна"АД. От 07.02.2011г. до 11.09.2011г. работила като старша медицинска сестра в  УМБАЛ „Света Марина"ЕАД-Варна, МСДК III-то Детско отделение. От 12.09.20011г. е асистент в Катедра  „Здравни грижи" към ФОЗ на МУ-Варна. През 2017г. защитен дисертационен труд на тема „Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда." .  

Участие в Проект „Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд, като академичен наставник на студенти от специалност „Медицинска сестра"


Публикации

Публикации самостоятелно и съвместно със студенти.Участия самостоятелно и със студенти в национални и международни научни форуми на продължаващо обучение в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и медицинската педагогика . 

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Член на БАПЗГ