Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Доц. Катя Генова Егурузе доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС: Медицинска сестра
Е-поща: katya.eguruze@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 206, 2537

 

Биография

Родена на 18.07.1968 г. в гр. Добрич. През 1988 г. завършва ИПЗКССО-Варна, специалност „Mедицинска сестра", а 1995 г. придобива полувисше образование в ПМИ–Варна. През 1998 г. завършва ОКС „Бакалавър" по „Здравни грижи" към МУ - София и ОКС „Магистър" по „Обществено здравеопазване" (2004 г.) към МУ-Варна. През 2014 г. придобива специалност „Първични здравни грижи" в МУ-Варна. През 2016 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 7.4.  „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи", на тема „Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата".

Професионалния си път започва през 1988 г. като медицинска сестра в III-то ВО при ПОБ - гр. Добрич, а от 1993 г. е старша медицинска сестра в същото отделение. През 2001 г. става щатен преподавател в Медицински колеж – Добрич, от 2006 г. е към Катедра „Здравни грижи", МУ-Варна. От 2011 г. е асистент, a от 2016 г. заема длъжност главен асистент. През 2015 г. е назначена на длъжност административен асистент към катедра „Здравни грижи. От 2017 г. е ръководител УС „Медицинска сестра", Катедра „Здравни грижи".


Публикации

Участва в творчески колектив като съавтор на учебно помагало по Палиативни грижи.  Автор е на една монография и един учебник, съавтор в написването на един учебник „ Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи.

Има над 46 публикации самостоятелно и в колектив, в научни списания у нас и в чужбина. Участва в над 25 научни конгреси и конференции в страната, има  участия със студенти в студентски научни сесии. Включила се е в над 40 курса с цел повишаване на професионалната си квалификацията. Притежава удостоверение за завършен курс по „Палиативни грижи".

Основните научни разработки и интереси са в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и медицинската педагогика.


Член на

Член на БАПЗГ, член на БАОЗ и член на EUPHA.