Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. Мариана Николова Димитрова доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​​


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: mariana.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052677 206

 

Биография

Мариана Николова Димитрова е родена на 28.11.1959г. в гр. Рудозем. През 1979г. завършва ПМИ „Д-р М. М. Живкова" специалност „медицинска сестра". Професионалната и реализация започва през 1979 г., като медицинска сестра в Детско отделение на Окръжна болница гр. Смолян, а в периода 1980 –1982 г. в МЦТХ гр. Варна. През 1982 г. работи в ОАИЛ към МБАЛ „Св. Анна – Варна" АД, като медицинска сестра, а от 2001 г. заема длъжност старша медицинска сестра в същото отделение. В периода 2004 – 2009 г. след конкурс заема длъжност главна медицинска сестра на МБАЛ „Св.Анна-Варна", а от 2009 г. главна медицинска сестра на СБАГАЛ „Майчин дом" ЕООД – Варна на която длъжност остава до 2011 г. През 2005 г. придобива ОКС „Бакалавър" по специалността „Здравни грижи" и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колежи"., а през 2007 г. ОКС „Магистър" по „Управление на здравните грижи" в МУ – София, Факултет Обществено здраве. От 12.09.2011 г., след конкурс, е асистент в Катедра „Здравни грижи" към ФОЗ на МУ – Варна. Асистент Димитрова придобива специалност „Първични здравни грижи" през 2015 г., а през 2016 г. образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 7.4. „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи", на тема „Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа".


Публикации

Асистент Димитрова има над 15 публикации и над 30 участия в различни форми на продължаващо обучение.

Основните научни разработки са в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване, социални дейности и медицинската педагогика.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българска асоциация по обществено здраве

Българско научно дружество по обществено здраве

Европейска асоциация по обществено здраве (EUPHA)