Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. Мила Георгиева Димитрова д.и.

Медицински университет Варна, Ул. Марин Дринов № 55
ул. „Брегалница” 3, ет. 7, к-т 717


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: anhea77@gmail.com ; mila@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 083, 052 677 168

 

Биография

Автобиогра​фия​​​​​​​​​​​

​ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

В Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов" – Варна:

Академични длъжности:

от 02.2008 г. - асистент в Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"

Административни длъжности:

от 06.2012 - 06.2013 г. - Ръководител отдел „Кариерно развитие и научно-изследователска дейност" - включително  администриране на научно-изследователската дейност на докторантите, организиране на обучения и курсове за квалификация, координиране на проектите, свързани с научна дейност.

от 07.2013 г. - Ръководител​ отдел „Научна дейност и кариерно развитие" - включително администриране на научно-изследователската дейност като процедури за кариерно развитие и придобиване на научни степени и звания, докторантско училище, обучения и курсове за квалификация, координиране на проектите, свързани с научна и изследователска дейност, кариерен център.

В УМБАЛ „Света Марина" ЕАД гр. Вар​на:

от 01.2001 г. до 06.2012 г. последователно - специалист „Стратегическо планиране", Одитор „Качество", Началник отдел „Международни програми, анализи и планиране"– включително оперативно и стратегическо планиране съвместно с ръководството на лечебното заведение, разработване на проекти за външно финансиране, координиране на проекти, изготвяне на анализи на дейността, провеждане на акредитационни процедури, изграждане и поддържане на интранет система, работа по EFQM акредитация, организиране и провеждане на обучения, семинари и пресконференции, връзки с обществеността, международно сътрудничество.

Консултантска дейност:

2000-2001 – CMP Consulting – маркетингови проучвания.

2001-2013 – Милениум консулт – консултации и съвместни проекти на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, общинска и държавна администрация в областта на здравния мениджмънт.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Ноември, 2012 - Медицински университет – Варна: присъдена степен „Доктор по икономика" - след защитен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор" на тема: „Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед подобряване на управлението ѝ".

Май, 2012 - Медицински университет – Варна: придобита специалност след магистърска степен по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт" с акцент върху информатика, компютърни мрежи, бази данни, статистика, организация и управление в здравеопазването.

1995 – 2000 - Медицински университет – Варна: завършено висше образование, степен „магистър" по „Здравен мениджмънт" със акцент върху организиране, координиране, ръководене, мотивиране и контрол на процесите и дейностите в здравната система.

1995 – СОУ „Н.Й.Вапцаров" – Царево: завършено средно образование.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЧУЖБИНА:

2008    Проблемно-ориентиран стаж по болнично управление в болнична група "Свети Августин" в Малетроа, Франция (15-30 юли)

2007    Обучение по болничен мениджмънт, Варна – ноември 2007 и София – януари 2008, организиран от FEHAP (Франция) и Министерство на здравеопазването (България)

2004    Участие в Европейски летен университет, организиран от френското Министерство на образованието и Университета в Кан по програма на ЕС на тема "Business Intelligence" в Шербург, Франция, 20 Юни - 17 Юли 2004

2004 Участие в семинар по здравен менджмънт на тема: Разработване на програма за устойчиво развитие на качеството на лечебните заведения във връзка с изискванията за акредитация. Оценка на външни органи за качество на оказаните услуги. Анализ на ефективността на лечебните заведения, маркетингово проучване, оценка на риска на осигуреността с финансови средства и тяхното рационално използване с лектори д-р Златица Петрова и доц. Евгения Делчева. Организатор: „РЕЙН-Е.Андреева", София, май, 2004 г.

2001    УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БОЛНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И БОЛНИЧНА ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО, (22.10.2001 – 14.12.2001), организиран от World Bank, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Национален център по обществено здраве и Grupo Consultor de Infraestructuras по проект "Curriculum Development for Hospital Management and Hospital Accounting Training, and Delivery of Training for Trainers Program"

Публикации

Има 18 публикации и участия в наши и международни конгреси. Основните и научни интереси са в областта на диагностика и планиране на дейността на лечебните заведения, болнично управление, акредитация, проектен мениджмънт.

Научни публикации​

Отворен достъп

 1. Георгиева, М. Стратегическото планиране в съвременната болница, Здравна икономика и мениджмънт, бр.1 (3), 2002.
 2. Георгиева, М. Болнични управленски стратегии, в: доклад в сборник доклади от Първа международна юбилейна конференция "Здравеопазването – предизвикателствата на промяната", 16 – 18 Октомври 2003, Варна.
 3. Георгиева, М. Болнични управленски стратегии – анализ на чуждия опит, Здравна икономика и мениджмънт, бр.2, 2003.
 4. Георгиева, М. Стратегическото управление в болницата и неговия инструментариум - методики за икономически анализ на дейността, публикувана в Сборник от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "В криза ли е планирането?", Свищов, 26 - 28 май 2005.
 5. Georgieva, M., Mutafova, Em., Dokova, A. Мanaging the change in Bulgarian healthcare sector through project management, paper for First international medical conference of Armenia to develop the healthcare sphere, Armenia, 2006; in Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan, Yerevan, vol.1, Armenia, 2006.
 6. Шишков, Р., Георгиева, А., Георгиева, М. Рядка коморбидност на страдащи от шизофрения, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия Медицина и екология, том XIV, 2, 2009, 55-57 стр.
 7. Георгиева, M. Диагностичния анализ на дейността на болницата – инструмент за ефективен мениджмънт в условията на криза, Международен симпозиум по контролинг "Контролингът в условията на криза", 18-19 септември 2010 г., Варна.
 8. Георгиева, M. За диагностичния анализ и ефективността в управлението на българските болници, Юбилейна международна научно-практическа конференция «Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса», Свищов, 7–8 октомври 2010 г.
 9. Шишков, Р., Софтова, E., Георгиева, М. Соматична болестност и причини за смърт при хоспитализирани пациенти с шизофрения, сп. Психиатрия, 1(29), 2010, 29-32 стр.
 10. Георгиева, М. Най-често използвани показатели за анализ на дейността на българските болници, доклад на Юбилейна международна научна конференция "Световната криза и икономическото развитие", Варна, 13-14 Май 2010 (ИУ – Варна), Конференция посветена на 90 год. ИУ-Варна. (поради технически пропуск докладът е отпечатан в Сборник доклади от Конференция на младите научни работници, 9 Май 2011, Издателство „Наука и икономика", Икономически университет – Варна, стр. 81-93).
 11. Георгиева, М. Модели за анализ на фирмената и болнична дейност част I, Здравна икономика и мениджмънт, Година XI, бр. 3 (41), 2011, ИК "Стено", ISSN: 1311-9729.
 12. Георгиева, М., Шишков, Р. Модели за анализ на фирмената и болнична дейност – част II, Здравна икономика и мениджмънт, Година XI, бр. 4 (42), 2011, ИК "Стено", ISSN: 1311-9729.
 13. Георгиева, М., Нормативна и стратегическа база, касаеща анализа на болничната дейност в България, сп. „Здравна икономика и мениджмънт", Година XI, бр. 1 (39), 2011, ИК "Стено", ISSN: 1311-9729.
 14. Георгиева, М., Шишков, Р. Модели за анализ на фирмената и болнична дейност част III, Здравна икономика и мениджмънт, Година XII, бр. 1 (43), 2012, ИК "Стено", ISSN: 1311-9729.
 15. Shishkov, R., Georgieva, M., Nikolova, L. Life events with stressful effect on patients with schizophrenia according to the sex and age, Journal of IMAB, Annual Proceedings (Scientific papers), vol.18, book 3, 2012, pp 280-283.
 16. Шишков, Р., Николова, Л., Георгиева, М. Влиянието на възрастта и давността на шизофренното заболяване върху оценката на жизнени събития със стресорно действие. Клинична и консултативна психология, година 4, бр. 2 (12), 2012, стр.47-50.
 17. Shishkov, R., Chervenkov, T., Marinov, P., Georgieva, M. Probable pathogenic mechanisms and cause for negative co-morbidity between schizophrenia and bronchial asthma, Revista Brasileira de Psiquiatria (Rbp), 2013, on-line magazine, http://mc.manuscriptcentral.com/rbp (под печат).
 18. Georgieva M., Nautre, B. Bulgarian hospital reform and the new public management model - a change of role of state or a change of mind?, Scripta scientifica medica, vol. 45, No 4, 2013, pp. 20-30.
 19. Докова, А., Георгиева, М. Общностно-базираният партиципативен модел като съвременна тенденция в управлението на проекти в здравеопазването. Здравна икономика и мениджмънт, Година XIII, бр. 3 (49), 2013, ИК "Стено", ISSN: 1311-9729. (представен доклад на Юбилейния научен симпозиум "Здравният мениджмънт - наука, практика, изкуство" през 2013).
 20. Докова, A., Георгиева, Л., Георгиева, М., Костадинова, Т. Мнение на докторантите по медицина за сътрудничеството между учените и целевата общност на здравните проекти в България, "Варненски медицински форум", том 3, 2014, приложение 2, Варна (представен доклад на Юбилейната научна конференция "Обществено здравеопазване – традиции и перспективи", 30 – 31 май 2014 г., МУ-Варна).

Отворен достъп

Член на

Член на Асоциацията по Здравен мениджмънт.