Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. д-р Цонко Паунов Паунов д.м.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: tsonko.paunov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 166

 

Биография

​Роден на 16.01.1966г. в гр.Пловдив. Завършил Немска езикова гимназия «Б. Брехт» - гр.Пазарджик през1985г. и медицина във ВМИ„Ив.П.Павлов”-Пловдив през 1993г. От 1993-1998г. работи в Градска поликлиника гр.Септември – лекар в звено „Спешна и неотложна медицинска помощ”. От 1998 г. е асистент в Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина” – МУ – Варна: УС по епидемиология. 2002-2004г. - старши асистент, 2004-2010г. - главен асистент. От 2003г ръководи Звено „Противоепидемичен контрол“ в МБАЛ „Св.Марина“. Придобита специалност “Епидемиология” /2002г./. През 2010г. защитава дисертационен труд на тема: “Роля на дезинфекцията при контрола на инфекциите в здравните заведения”. От 2011 г. е с избран за “доцент”. Допълнителна квалификация с положен изпит в НЦЗПБ: Ръководител ДДД дейности. Други квалификации: „To learn how to teach” 2002г.; „е-Learning in the medical education” 2003г.; Курс към НЦЗПБ „Проблеми на ХИВ/СПИН в България 2004г.; “Европейска програма за обучение по приложна епидемиология” 2005г.; „Нови методи на обучение по Епидемиология в Медицинските Университети в България” 2007г.; „Новаторски идеи в областта на планирането и изграждането на съвременни отделения за централно снабдяване със стерилни материали” 2010г.; “Основни принципи за почистване и дезинфекция в медицинския сектор - продукти и решения” 2011г.Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион” 2002г.; „Срезово проучване на болестността от нозокомиални инфекции в България” 2006г; „Burden of communicable diseases” ECDC Stockholm 2011г.; „Save lives - Clean Your Hands “ СЗО. Член на СУБ, БЛС, Научно дружество по епидемиология. Участва в програма "MIG-H Training" към IOM 2018.


Публикации

​Има над 39 публикации и 35 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на контрол и превенция на вътреболничните инфекции; приложение на дезинфектантите в медицинската практика; нови методи за стерилизация; епидемиологични аспекти на инфекциозните болести - кръвни (трансмисивни), чревни инфекции, вирусни хепатити; теоретически и практически аспекти на дезинсекцията, дератизацията, деорнитизацията.​

Научни публикации​

Член на