Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев д.м.


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: dimi.stavrev@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 192

 

Биография

Димитър Ставрев е роден в град Варна, където завършва висшето си образование по  медицина през 1987 година във Висш Медицински Институт – Варна.

Практикува, като участъков педиатър  в Общинска болница в град Генерал Тошево. От 1990 е асистент, а след това последователно старши асистент и главен асистент в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"- Варна. През 1993 година придобива медицинска специалност по „Анатомия, Хистология и Цитология" във Висш Медицински Институт – София. Защитава докторска степен по медицина пред ВАК през 2011г. През 2015г. е избран за доцент в  Русенски университет "Ангел Кънчев" по Анатомия, Хистология и Цитология, а през 2016г. за доцент по Медицина на бедствените ситуации - Морска медицина в Медицински университет - Варна.

 
Притежава квалификация:
 • „Съвременни методи на реанимация при водни инциденти" в Български Червен кръст;
 • „Здравен мениджмънт в условията на здравното осигуряване" в Институт по мениджмънт и предприемачество - София; 
 • "Основи на водолазната и хипербарната медицина" във  Военно Медицинска Академия, ББАЛ – Варна;
 • „Морски инструктор и преподавател" в Морски квалификационен център - Варна/Морска Администрация при Министерство на Транспорта.
 • „Спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации." Институт по социални дейности и практики.
 • Diplome de therapeutique homeopathique CEDH 0101, „Хомеопатична терапия" ЦОРХ, МУ-Варна
 • „Практическо реализиране на закрила на интелектуалната собственост. Изобретения и научни открития. " МУ-Варна,
 • „Интерактивни методи на обучение" МУ-Варна
 • „Оцеляване при  наводнения  и бързотечащи води" БЧК  и др.
Основните научни тематики по които работи са в следните направления: 

Медицина на бедствените ситуации / Морска медицина; Методи  в обучение по медицина, съвременни аспекти и електронно обучение; Системно изследване на изменения и процесите при ремоделирането на магистралните бедрени съдове при  периферна артериална болест; История на медицината;  Социална медицина, организация, интегрални грижи и мястото на медицинските и социалните специалисти.

Член е на в редакционните колегии на няколко сборника от научни и научно-практически конференции и на списанията: Историко-медицински сборник - "Музейно дело и история на медицината", Издание на музея по история на медицината, Варна; Авиационна, Морска и Космическа Медицина, Издание на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина съвместно с Дружество на специалистите по водно спасяване Варна; Актуальные проблемы транспортной медицины / Actual Problems of Transport Medicine. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ. Засновники:Украiнський науково-дослiдний iнститут медицини транспорту Mihiciepcтвa охорони здоров'я Украiни та фiзико-хiмiчний iнститут iм О.В.Богатського Нацiональноi Академii наук Украiни, Одеса; БЮЛЛЕТЕНЬ ЧТЕНИЙ им. В.В. ПОДВЫСОЦКОГО Одеса, Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесское отделение научного общества патофизиологов, Академия технологических наук Украины.

 
Почетен знак „БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР"от БЛС, а през 2009 година Медал и Звание "ЗАСЛУЖИЛ ДЕЯТЕЛ НА БЧК" от Националния съвет на Българския Червен кръст. Отличия и награди от Гражданска защита, СТД "Академик", СУБ и др.


Публикации

Автор е на 130 пълнотекстови публикации в български и международни периодични издания и в сборници от научни прояви. Автор и съавтор е на 13 книги, 7 от които учебни пособия. Една от книгите е посветена на патрона на Медицински университет-Варна - Параскев Стоянов.

Научни публикации

Член на

 
 • Български лекарски съюз;
 • Българско Анатомическо Дружество;
 • Съюз на Учените в България - клон Варна;
 • Дружество на специалистите по водно спасяване;
 • Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина;
 • Варненско дружество по история на медицината;
 • Българска асоциация по хипербарна оксигенация;