Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Елка Игнатова Атанасова д.и.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 711


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравно-икономически и финасови анализи
Е-поща: elka1105@yahoo.com ; еlka.atanasova@mu-varna.bg
Телефон: 052 /677 197

 

Биография

Образование:

Хуманитарна гимназия „Константин Преславски"- Варна – 1989-1992 г.

Магистърска програма по здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна – 1993-1998 г.

Доктор по икономика в Университета в Маастрихт (Холандия) – 2014 г., защитена дисертация на тема: Formal and informal patient payments for public health care service in Bulgaria.

Специализации:

Здравна икономика към Медицински университет – Варна – 2003 г.

Курсове за обучение и специализации по здравна политика и обществени комуникации, болнично управление, финансиране на здравеопазването, оценка на здравните технологии и др. (България, Англия, Швейцария, Холандия).

Академични позиции:

Асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 1999 г.

Ст. асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2003 г.

Гл. асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - 2007 г.

Доцент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2018 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по Принципи на икономиката и Въведение в здравната икономика – бакалавърска програма по Здравен мениджмънт.

Лекции и семинарни упражнения по Приложни аспекти на здравната икономика и Сравнителни здравни системи - бакалавърска програма по Здравен мениджмънт.

Лекции и семинарни упражнения по Икономика на здравеопазването – бакалавърска програма по Здравни грижи.

Лекции и семинарни упражнения по Сравнителни здравни системи - бакалавърска програма по Логопедия.

Лекции и семинарни упражнения по Здравна икономика – магистърска програма по Здравен мениджмънт и магистърска програма по Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.

Лекции и семинарни упражнения по Икономика, организация и финансиране на лечебните заведения - магистърска програма по Здравен мениджмънт.

Лекции и семинарни упражнения по Микроикономикс на здравната организация – магистърска програма по Здравни грижи.

Лекции и семинарни упражнения по Здравна икономика – магистърска програма по Опазване и контрол на общественото здраве.

Лекции и семинарни упражнения по Теоретични основи на икономиката на здравния и фармацевтичния сектор - магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт и магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт и грижи.

Лекции по Здравни системи и организация на здравните грижи и Приложни аспекти на здравната икономика – магистърска програма Оптометрист.

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт.

Лектор в Центъра за професионално обучение.

Участие в проекти:

Оценка на здравната система в България: ефективност, равнопоставеност, устойчивост - изследователски проект в категория големи научни проекти,  финансиран от Фонд „Наука" на МУ-Варна, 2018-2021 г.

Study on Corruption in the Healthcare Sector - изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, 2013 г.

Аssessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European countries – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия, 2008 -2013 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София - 2002-2005 г. и други.

 

Публикации

Над 60 публикации и над 25 участия в научни конференции в България и чужбина. Основните научни разработки са в областта на финансиране на здравеопазването, потребителските плащания за здравни услуги, анализ и оценка на здравната система и др.

Научни публикации​

Отворен​ достъп

  1. Димова А, Рохова М, Коева С, Атанасова Е, Коева-Димитрова Л, Костадинова Т, Шпрангер А. България: Анализ на здравната система 2018. Здравни системи в преход. МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", Световна здравна организация – Европейска обсерватория по здравни системи и политики. Варна, 2019.
  2. Dimova A, Rohova M, Koeva S, Atanasova E, Koeva-Dimitrova L, Kostadinova T, Spranger A. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 20(4): 1–256, 2018.
  3. Атанасова  Е. Потребителски плащания в здравния сектор. Варна, СТЕНО/ МУ- Варна 2018.
  4. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, T.Kostadinova, W. Groot Patient charges for health services: the opinions of health care stakeholders in Bulgaria. International Journal of Health Planning and Management, 30, 2015, p. 232–245.
  5. Atanasova  E, M.Pavlova, Em.Moutafova, B.Rechel, W. Groot. Informal payments for health services: the experience of Bulgaria after 10 years of formal co-payments. European Journal of Public Health, 24(5), 2014, p. 733-739.
  6. Atanasova  E. Formal and informal patient payments for public health care service in Bulgaria. Printed by Steno Publishing House – Varna, Bulgaria, 2014.
  7. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, B.Rechel, W. Groot. Out-of-pocket payments for health care services in Bulgaria: financial burden and barrier to access. European Journal of Public Health, 23(6), 2013, p. 916-922.
  8. Atanasova E, M.Pavlova, Em.Moutafova, T.Kostadinova, W. Groot. Patient payments and the empirical analysis of consumer demand for hospital services: an application for Bulgaria.  Society and Economy in Central and Eastern Europe 34 (2), 2012, p 313-338.
  9.  Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186.
  10. Atanasova E, М. Pavlova, R. Velickovski, B.Nikov, Em.Moutafova, W. Groot.  What have 10 years of health insurance reforms brought about in Bulgaria? Re-appraising the Health Insurance Act of 1998. Health Policy, 102(2-3), 2011, p. 263-269.

 

Експертна дейност:

Участие в експертна мрежа Health Systems Policy Monitor (HSPM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики – 2017 – досега

Член на работни групи за оценка на здравните технологии към Националния център по обществено здраве и анализи по реда на Наредба №9 от 1.12.2015 г. на Министерство на здравеопазването – 2016 – 2018 г.

Награди:

Грамота за високи научни постижения от Съюза на учените в България в областта на обществените науки за 2019 г. за изданието: „Bulgaria: Health systems review. Health Systems in Transition", 2018.

Колективна награда на Община Варна "Варна - 2013" за научни постижения в областта на обществените науки за книгата „Bulgaria: Health systems review. Health Systems in Transition", 2012.

Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна за успешното осъществяване на проект по 7-ма рамкова програма „Аssessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects in Central and Eastern European countries" и за издигането на международния авторитет на университета – 2014 г.

 

Редакционни колегии:

Член на редакционната колегия на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна.

 

Рецензент на сп. Scripta Scientifica Salutis Publicae, издание на Медицински университет – Варна.Член на

Българско научно дружество по обществено здраве

Съюз на учените – Варна