Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата по хигиена е създадена през 1962 г., година след създаването на Висшия медицински институт във Варна. Понастоящем в Катедрата работят 2 доцента, 1 хонорован доцент, 3 главни асистенти и 2 асистенти.

Под ръководството на първия ръководител на Катедрата проф. Вл. Бояджиев са осъществени първите комплексни изследвания на условията на труд и влиянието им върху здравето и работоспособността, професионалния риск в различни производствени отрасли (при добив на манган, в стъкларското производство, при производството на акумулатори), както и хигиенно-екологични проучвания относно замърсяването на околната среда и влиянието й върху здравето на населението в екологично застрашени промишлени райони.

През 1970 г. Катедрата по хигиена е втората катедра във ВМИ – Варна, която въвежда програмиран контрол в обучението си. Специално внимание се обръща и научната подготовка на студентите чрез извън-аудиторна работа. Дългогодишна традиция е научноизследователската работа със студенти в кръжок по хигиена към Катедрата. Под научното ръководство на преподаватели от Катедрата студентски научни разработки са печелили награди в регионални и републикански конференции на ТНТМ ​​​