Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Мария Димитрова Рохова-Йорданова д.и.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

Кабинет: ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: maria.rohova@mu-varna.bg
Телефон: 052 /677 195

 

Биография

Образование

Доктор по Социално управление (професионално направление 3.7. Администрация и управление) в Икономически университет – Варна; защитена дисертация на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа" – 2015 г.

Магистър по Стопанско управление в Икономически университет – Варна – 2001 г.

Бакалавър по Маркетинг и мениджмънт в Икономически университет – Варна – 1999 г.

Първа езикова гимназия - Варна с усилено изучаване на немски и английски език – 1995 г.

 

Специализации

Придобита специалност по Медицинска информатика и здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна – 2006 г.

Курсове за обучение и специализации по здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите, миграция на здравните професионалисти, бизнес английски, маркетинг, предприемачество и др. в България, Швейцария, Холандия, Франция, Германия, Австрия, Словения.

 

Академични длъжности

В периода 2002-2016 г. последователно заема длъжностите асистент, старши и главен асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. От 2016 г. е доцент по организация и управление извън сферата на материалното производство в Медицински университет - Варна. През 2017 г. е избрана за ръководител на УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика", а от края на 2019 г. – за ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. От началото на 2020 г. е член на Контролния съвет на МУ-Варна.

 

Преподавателска дейност

Лекции и упражнения по Маркетинг, Бизнес планиране, Предприемачество и Организация на здравната система в специалностите Здравен мениджмънт, Здравен мениджмънт и медико-социални грижи, Фармацевтичен мениджмънт, Фармацевтичен мениджмънт и грижи, Оптометрист, Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа, Обществено здравеопазване, Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи, Кинезитерапия и други в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър".

Участва в обучението на докторанти по научната специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването), както и на специализанти по Медицинска информатика и здравен мениджмънт.

Лектор в курсове за професионално обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт, Лекарствена политика и пазарен достъп, Дентален асистент и др.

Участие в проекти

 

Оценка на здравната система в България – ефективност, равнопоставеност, устойчивост - научно-изследователски проект, финансиран от Фонд „Наука" на МУ-Варна, ръководител на проекта, 2018-2021 г.

State of Health in the EU - проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, финансиран от Европейската комисия, експерт за България, 2017 и 2019 г.

The Model of the Welfare State in Central and Eastern Europe – научно-изследователски проект на Nézőpont Institute (Hungary), финансиран от Wilfried Martens Centre for European Studies, експерт за България, 2018 г.

The Organisation and Delivery of Vaccination Services in the EU – проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, финансиран от Европейската комисия, експерт за България, 2018 г.

Health System Performance Assessment – Integrated Care Assessment – научно-изследователски проект на Optimity Advisors (UK), финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, експерт за България, 2017 г.

Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting – проект, финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, експерт по планиране и развитие на ресурсите в здравеопазването, 2013-2016 г.

Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна – проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", експерт, 2014 г.

Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория по здравни системи, автор в електронна платформа на мрежата, от 2013 г.

Mobility of Health Professionals – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран по Програмата за обществено здраве на Европейската комисия, експерт, 2008-2012 г.

Анализ на здравната реформа – научно-изследователски проект на Фондация "Институт Отворено общество" – София, експерт, 2005-2007 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, лектор, 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет-Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София, 2002-2005 г.

Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект на Университетска болница "Инзелшпитал"- Берн (Швейцария) и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт, 2004 г.

 

Експертна дейност

 

Участие в експертна мрежа Health Workforce Planning and Forecasting Expert Network, от 2015 г.

Участие в експертна мрежа Health Systems Policy Monitor (HSPM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики, от 2013 г.

Член на работна група „Болнична медицинска помощ" за разработване на предложения за промяна в здравноосигурителния модел в България към Министерство на здравеопазването, 2018 г.

Председател на работна група „Реформи в организацията на здравеопазването" към Консултативен съвет „Партньорство за здраве", Министерски съвет на РБългария, 2015-2018 г.

 

Награди

Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в сферата на обществените науки за изследването Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2018 с авторски колектив А. Димова, М. Рохова, Ст. Коева, Е. Атанасова, Л. Коева-Димитрова, Т. Костадинова, А. Шпрангер, 2019 г.

Награда на името на проф. Мирослав Попов, д.м.н. на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна за научни постижения в сферата на общественото здравеопазване за дисертационен труд на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионалната здравна мрежа", 2015 г.

Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна като част от екипа на проект „Мобилност на здравните професионалисти" за издигането на международния авторитет на университета, 2014 г.

Колективна награда на Община Варна „Варна – 2013" за научни постижения в областта на обществените науки за Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012 с авторски колектив А. Димова, М. Рохова, Ем. Мутафова, Ст. Коева, Е. Атанасова, Е. ван Гинекен, Д. Пантели, 2013 г.

 

Редакционни колегии

Член на редакционната колегия на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна

Рецензент на сп. Scripta Scientifica Salutis Publicae, Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, Economic Alternatives, Palgrave Communications и др.


Публикации

Над 70 научни публикации в България и в чужбина с над 500 цитирания; автор и съавтор на 7 книги и един учебник, от които 5 в България и 3 в чужбина; участие в над 30 научни конференции, конгреси и симпозиуми в България и в чужбина. Основните научни разработки са свързани с анализ и оценка на здравната система, изследване на здравната реформа, здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването, маркетинг в здравеопазването и фармацевтичния сектор, мобилност на здравните професионалисти и др.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Съюз на учените – Варна

Българско научно дружество по обществено здраве