Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Доц. Мария Димитрова Рохова-Йорданова д.у.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

Кабинет: ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: maria.rohova@mu-varna.bg
Телефон: 052 /677 195

 

Биография

Доц. Мария Рохова завършва средното си образование в Първа езикова гимназия, гр. Варна с усилено изучаване на немски и английски език. През 1999 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Маркетинг и мениджмънт“, а през 2001 г. завършва магистърска програма по Стопанско управление в Икономически университет – Варна. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа" в Икономически университет – Варна и придобива ОНС „Доктор“ по научна специалност „Социално управление“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление.

През 2006 г. придобива специалност по Медицинска информатика и здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна. Има преминати курсове за обучение и специализации по здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите, миграция на здравните професионалисти и др. в България, Швейцария, Франция, Германия, Австрия и Словения.

Академичната си кариера доц. Мария Рохова започва през 2002 г., когато след спечелен конкурс е избрана за асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на Факултета по обществено здравеопазване към МУ-Варна. В периода 2002-2016 г. последователно заема длъжностите асистент, старши и главен асистент, а от 2016 г. е доцент по организация и управление в здравеопазването. През 2017 г. е избрана за ръководител на УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика", а от края на 2019 г. – за ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването. От началото на 2020 г. е член на Контролния съвет на МУ-Варна.

Доц. Мария Рохова води лекции и упражнения в специалностите Здравен мениджмънт, Фармацевтичен мениджмънт, Оптометрист, Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа, Обществено здравеопазване, Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи, Кинезитерапия и други в образователно-квалификационните степени „Бакалавър" и „Магистър". Участва в обучението на докторанти по научната специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването), както и на специализанти по Медицинска информатика и здравен мениджмънт. Член е на държавната изпитна комисия по същата специалност. Лектор е в курсове за професионално обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт, Лекарствена политика и пазарен достъп, Дентален асистент и др.

От 2002 г. е взела участие в над 20 научно-изследователски, образователни и практико-приложни национални и международни проекти, финансирани от Европейска комисия, Световна здравна организация, УНИЦЕФ, Световна банка, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, Институт „Отворено общество“ и др. Ръководител е на два научни проекта, финансирани от Фонд „Наука“ на МУ-Варна. Участва в експертните мрежи Health Systems Policy Monitor (HSPM) и COVID-19 Health Systems Respond Monitor (HSRM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики. Член е на работна група „Болнична медицинска помощ" за разработване на предложения за промяна в здравноосигурителния модел в България към Министерство на здравеопазването (2018 г.) и председател на работна група „Реформи в организацията на здравеопазването" към Консултативен съвет „Партньорство за здраве", Министерски съвет на РБългария (2015-2018).

 


Публикации

Доц. Мария Рохова е автор на над 80 научни публикации в България и в чужбина с над 700 цитирания; автор и съавтор на седем монографии и един учебник. Взема участие в над 30 научни конференции, конгреси и симпозиуми в България и в чужбина. Основните ѝ научни разработки са свързани с анализ и оценка на здравната система, изследване на здравната реформа, здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването, достъп до здравни услуги, мобилност на здравните професионалисти, издръжливост на здравната система и др.

Академичен редактор и член на редакционната колегия на PLOS ONE (от 2023 г.), член на редакционната колегия на сп. Здравна икономика и мениджмънт (2018-2022) и рецензент на Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, Palgrave Communications, PLOS ONE, Frontiers of Public Health, Economic Alternatives, Scripta Scientifica Salutis Publicae и др.

Доц. Мария Рохова е носител на няколко академични и научни отличия:

  • Колективна награда на Община Варна “Варна – 2021" за научни постижения в областта на обществените науки (2021 г.)
  • Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в сферата на обществените науки – колективна награда (2019 г.)
  • Награда на името на проф. Мирослав Попов, д.м.н. на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна за научни постижения в сферата на общественото здравеопазване (2015 г.)
  • Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна – колективна награда (2014 г.)
  • Колективна награда на Община Варна „Варна – 2013" за научни постижения в областта на обществените науки (2013 г.)

    Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Съюз на учените – Варна

Българско научно дружество по обществено здраве​