Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Магистърски програми

Магистърска програма "Здравен мениджмънт и медико-социални грижи"

Магистърска програма "Фармацевтичен мениджмънт и грижи"

Магистърска програма "Обществено здравеопазване"

Магистърска програма "Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" (на руски език)

Магистърска програма "Управление на здравни грижи"

Магистърска програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"

Магистърска програма „Опазване и контрол на общественото здраве“

Магистърска програма „Оптометрист“

Магистрската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"

Магистърска програма "Фармацевтичен мениджмънт "

Магистърска програма "Клинична логопедия"
Магистърска програма по здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Специалността отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти в областта на администрацията и управлението на организации, институции и дейности в системата на здравеопазването и медико-социалните грижи.

Мултидисциплинарният профил на програмата комбинира дисциплини от научните области на здравните (обществено здраве, приложна епидемиология и промоция на здравето, организация на здравните и социални грижи, интегрирани грижи, здравната и лекарствена политика и др.) и обществените науки (здравна икономика, здравно-икономически и финансови анализи, счетоводство за управленски цели, диагностика на дейността на здравните и социални организации, публични финанси, здравен мениджмънт, управление на човешките ресурси и организационно поведение, управление на проекти, стратегическо управление и контролинг в здравната и социалната сфера, маркетинг в здравеопазването, комуникации и връзки с обществеността, социология, правно регулиране в здравеопазването и др.), информационните системи и технологии. В допълнение към задължителните курсове, учебният план предлага и богат набор от избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от базисното си образование и индивидуалните си предпочитания. Тези дисциплини им дават по-тясно специализирани знания и умения. Целта е завършилите да придобият както нужните теоретични знания, така и практическите умения и навици за работа в сложната, динамична и непрекъснато променяща се среда на здравеопазването и медико-социалните грижи.

Магистърската програма по здравен мениджмънт и медико-социални грижи е в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра. Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически казуси и задачи, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа за придобиване на образователната и квалификационна степен „Магистър" с професионална квалификация по здравен мениджмънт.

 Магистърската програма се основава на съвременните академични стандарти за висшето образование в България и Европейския съюз.

 

Магистърската програма  „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" дава възможности за реализация и кариерно израстване в:

 • Държавни и общински институции в здравеопазването и социалната сфера: НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, РИОСВ, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации и др.;
 • Публични и частни лечебни и здравни заведения и мрежи; домове за медико-социални грижи, центрове за комплексни медико-социални грижи и социални услуги; неправителствени организации в областта на здравеопазването и социалната сфера;
 • Консултантски и експертни организации, работещи в областта на здравеопазването и социалната политика; организации за лекарствоснабяване;
 • Научни организации и университети; доброволни фондове за здравно осигуряване; застрахователни компании и много други.

Условията за включване в магистърската програма са:

 • придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър" от професионално направление 7.5.;
 • придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: „Медицина", „Стоматология", „Фармация", „Здравни грижи", „Спорт" и др.
 • придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" в друга област на висшето образование, направление: „Икономика", "Администрация и управление", „Право", „Социални дейности", „Педагогика" и др.

 Брошура за ЗМ и МСГМагистърска програма по фармацевтичен мениджмънт и грижи 

Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни управленски равнища.

Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт и грижи е в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа) за придобиване на образователната и квалификационна степен „магистър" с професионална квалификация по фармацевтичен мениджмънт.

Програмата дава задълбочени знания по фармацевтични и интегрирани грижи, икономика на фармацевтичния сектор, фармакоикономика, мениджмънт, маркетинг, счетоводство и финанси,  правно регулиране на фармацевтичния сектор, бизнес планиране и предприемачество, лидерство, управление на продажбите, дистрибуция и логистика, изпитвания на лекарствени средства, производство и лекарствена безопасност, лекарствена политика, фармако-медицински аспекти на храненето и др. Учебният план е разработен в съответствие със съвременните програми, предлагани във водещи научно-образователни институции в Европа и САЩ.

Придобилите магистърска степен по специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" могат да изпълняват експертни, административни и управленски функции на различните равнища във фармацевтичните организации и институции в здравеопазването:

 • Органи на управление и администрация на международни, национални и локални фармацевтични фирми и представителства, козметични фирми, аптеки, аптечни вериги и търговци на едро.
 • Здравноосигурителни организации, застрахователни компании.
 • Организации, чиято дейност е свързана непосредствено с фармацевтичния сектор – фирми за клинични проучвания, доставчици и др.
 • Органи на държавната администрация, формиращи и провеждащи националната лекарствена политика и регулиращи фармацевтичния сектор.

  Условията за включване в магистърската програма са:
 • придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" по специалност „Помощник фармацевт" от професионално направление 7.5 Здравни грижи;
 • придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър" от други професионални направления (медицина, фармация, здравни грижи, икономика, администрация и управление, право и др.), чиято професионална реализация е свързана с фармацевтичния сектор.

Брошура за ФМГ Магистърска програма по обществено здравеопазване

1. Условия за включване:

 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, психология, социология, педагогика, екология, инжинерни науки и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, социални науки, медицинска сестра, акушер, икономика, социология, психология, педагогика, екология и др.;

2. Дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на общественото здраве;
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми, превенция, здравно обучение и промоция на здравето;
 • по-добри позиции на пазара на труда и е стъпало към постигане на по-високо образователно ниво;
 • реализация и кариерно израстване в различни здравни институции: НЦОЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, в администрацията на лечебни заведения, научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации и много други;


3. Съдържание - магистърската програма по Обществено здравеопазване обхваща базови дисциплини като: въведение в общественото здравеопазване, здравна политика, основи на епидемиологията и епидемиология на социално-значими заболявания, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здраве, социология, информационни системи в здравеопазването, околна среда и здраве и др. Насочена е към развиване на умения за изследователска работа, мониториране на здравното състояние на населението и негови специфични групи, събиране и анализ на количествени и качествени данни, решаване на казуси, работа в екип, комуникации.                                                                                         

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение: една учебна година – 2 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: + 359 52 677 152 

Програмата се предлага и на английски език за чуждестранни студенти.

 Магистърска програма по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (на руски език)
Обучението се осъществява в два семестъра,задочна форма. Магистърската програма предоставя фундаментални знания по основните за общественото здравеопазване дисциплини като епидемиология, статистика, социология, информатика, управле­ние, здравна политика и здравна икономика. Обучението е на руски език и завършва с държавен изпит или дипломна работа.

Виж повечеЗаявлениеУчебен план

 Магистърска програма по управление на здравни грижи

1. Условия за включване:

 • бакалавърска и/или магистърска степен: медицинска сестра, акушерка, здравни грижи, социални дейности, специална педагогика, социална педагогика и др.

2. Дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на здравните грижи и общественото здраве;
 • повишаване на образователната степен, което е предпоставка за по-добри позиции на пазара на труда;
 • реализация и кариерно израстване в различни лечебни и здравни заведения: болнични и извънболнични лечебни заведения, домове за деца и възрастни, заведения за профилактика и промоция на здраве, за рехабилитация и палиативни грижи;
 • създаване на самостоятелна практика, съобразно действащото законодателство;
 • работа като асистент и/или преподавател по практика в медицински университет и колеж, съобразно основната медицинска професия;

3. Съдържание - магистърската програма по Управление на здравни грижи обхваща дисциплини като: управление на здравни грижи, , медицинска етика и деонтология, хигиена и екология, ергономия на труда в здравното заведение, епидемиология, комуникативни техники и умения, психология, педагогика – обща и медицинска, андрагогика, методика на обучението по практика, статистика.                                                                                         

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение:

 • след „бакалавър" по същата специалност – 2 семестъра
 • след „бакалавър" по друга специалност – 3 семестъра


6. Приемът за магистърската програма „Управление на здравни грижи" е чрез конкурс – есе по предварително зададена тема, свързана със здравните грижи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: + 359 52 677 152 

 


Магистърска програма по рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


1.      Условия за включване:
Магистърската програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА е проектирана да отговори на необходимостта от бързо развитие на оздравителните и уелнес пазари в България и на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията и кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи".

2.     Дава възможности:

 • да разширите познанията си в областта на рехабилитацията, морелечението, уелнес и СПА.
 • да повишите квалификацията и професионалните си умения в областта на управлението и маркетинга на болнични и извънболнични заведения и центрове за предоставяне на рехабилитационни грижи, в балнеоложки центрове, уелнес и СПА центрове.
 • за личностно развитие и разширяване на професионалните контакти. 

3.    Форма на обучение: Задочна

4.    Продължителност на обучение: две учебни години – 4 семестъра

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: + 359 52 677 152 


 Магистърска програма по опазване и контрол на общественото здраве

Магистърската програма  е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социално значими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на ASPHER относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Виж повече

 

 Магистърска програма „Оптометрист"

Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври  "Медицински оптик".

Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите Европейски и Световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научно-изследователска дейност. 

Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност 2 години (4 семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.  


Магистрската програма „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"

Подготовката по специалност  „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" - ОКС "магистър" е многопрофилна и осигурява придобиване на фундаментални и специализирани теоретични знания в областта на информационните, здравните и социалните науки.

Професионалната квалификация на магистрите по „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е в областта на компютърните и информационните технологии, прилагани в здравеопазването и здравните грижи: софтуерни продукти в здравния сектор, информационни медицински и здравни масиви и бази данни, методи и приложения за обработка на медицински изображения и компютърни модели на човешки тъкани и органи, 3D принтиране, софтуерни приложения за предоставяне на здравни грижи, приложни програмни среди за симулации в научно-изследователската работа.

Обучаващите се в специалността задълбочават своите познания в различни аспекти на здравеопазния процес и здравните грижи, придобиват умения за самостоятелно създаване на приложения и скриптове за обработка на биомедицински данни и изображения, идентифициране, дефиниране и разрешаване на проблеми, свързани с информационното осигуряване на управленския процес в здравеопазването и здравните грижи, което се съчетава със знания и умения за анализ и представяне на данни и умения за работа в интердисциплинарни екипи.

Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. 

За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти с:

       - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" от всички професионални направления;

       - ОКС „професионален бакалавър", специалност „Рентгенов лаборант".

 Магистърът по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютъризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, здравноосигурителни организации, консултантски и експертни организации работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването и др.


Магистърската програма „Клинична логопедия“"

Магистърската програма „Клинична логопедия" е предназначена за специалисти по „Логопедия" с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър". Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на пазара на труда в областта на езиковата и речева патология в здравната, образователната и социалната сфери. Магистратурата е ориентирана към придобиване на нови знания и умения за прилагане на специфични методи за логопедична корекция на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. В процеса на обучението студентите ще придобият нови знания за използване на съвременните технологии в професионалната им дейност. Ще се наблегне на екипния и мултидисциплинарния подход в  диагностиката и терапията на речевата и езикова патология и на новите постижения в областта на клиничната логопедия.

Магистърската програма се провежда в редовна форма на обучение и е организирана в два семестъра. Придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър" завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите курса на обучение могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор" и да участват в различни форми на продължаващо образование.

Условията за включване в магистърската програма са:;

 • придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Логопедия" от професионално направление „Обществено здраве";
 • придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Логопедия" от професионално направление „Педагогика";
 • придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Специална педагогика" с професионална квалификация „Логопед…" от професионално направление „Педагогика". 


 

 
​​