Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. Минчо Добрев Минев д.ик.

​Медицински университет Варна
Ул. Марин Дринов № 55

Кабинет: ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 717


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравно-икономически и финасови анализи
Е-поща: mincho.minev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Образование:

Доктор по „Счетоводство, анализ и контрол на стопанската дейност" в Икономически университет – Варна; защитена дисертация на тема „Първоначална и последваща оценка на активите, създавани в предприятията" – 2014-2016 г.

Магистър по „Счетоводство и контрол" в Икономически университет-Варна – 2010-2011г.

Бакалавър по „Счетоводство и контрол" в Икономически университет-Варна – 2006-2010г.

Специализации и курсове:

Future Healthcare Payment Models, D'Amore-McKim School of Business at Northeastern University, November 2019

Impact of health systems on sustainable development of local communities, Summer school, Ljubljana, 2019

Drug Commercialization, University of California San Diego, 2018

Healthcare Finance, Economics & Risk, Doane University, 2018

Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety, Harvard University, 2018

Spring School on Whole of society approach and the role of primary health care in population's health, prevention and intersectoral action for health equity and well-being, 2018

Академични позиции:

Главен асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2018 г.

Асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2017 г.

Преподавателска дейност:

Семинарни упражнения по дисциплините: Финансов мениджмънт; Управленско счетоводство; Счетоводство на лечебното заведение; Въведение в счетоводството; Финанси; Бизнес планиране и др.

Участие в проекти:

„Оценка на здравната система в България – ефективност, равнопоставеност, устойчивост" - голям научно-изследователски проект, финансиран по Фонд „Наука" на МУ-Варна – 2018-2021 г.

Working Group on Economic Evaluation in Healthcare in Europe, Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)  – 2019-2021

„Калкулиране на себестойността на медицинските услуги в лечебните заведения - основа за адекватно ценообразуване на микро и макро равнище", финансиран от Министерство на образованието и науката, по „Национална програма млади учени и постдокторанти" – 2019

„Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност" – ръководител проф. д-р Фаня Филипова – 2015-2017

„Първоначална и последваща оценка на активите, създавани в предприятията" – ръководител доц. д-р Венелин Георгиев – 2015-2016

Експертна дейност:

Участие в експертна мрежа Health Systems Policy Monitor (HSPM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики – 2018 – досега


Публикации

Научни публикации

Избрани публикации

  1. Минев М. (2019). Оценка на достъпа до здравни услуги в България. Известия на съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки", 8(1) 141-148. doi:10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.1.141
  2. Минев М. и Рохова М. (2019). Достъпът до здравни услуги като част от оценката на функционирането на здравната система. Здравна икономика и мениджмънт, 2019; 2(72); 23-31
  3. Коева-Димитрова Л., Минев М. (2019). Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения - търговски дружества: панацея или таргетна терапия, СПИСАНИЕ „ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ", 2019, том 19, №2, ISSN 1313-4981, стр. 244-249
  4. Коева-Димитрова Л., Минев М. (2017). Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Варна. – В: Регионална икономика и устойчиво развитие. Сборник научни трудове от научна конференция. Варна, Наука и икономика ИУ-Варна, Том 1, 280-295
  5. Minev M. (2017). Initial measurement of assets produced in Bulgarian companies -current state and ways for improvement, E-journal "Economics and Computer Science" fifth issue for 2017 with ISSN 2367-7791 


Член на

Българско научно дружество по обществено здраве

Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна