Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Наталия Василевна Ушева д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: nataly_usheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

Завършила специалност „медицина" в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" гр. Варна през 2000 г. От 2001 г. е редовен докторант в Катедра по социална медицина, организация на здравеопазването и биостатистика. През 2003 г. след конкурс е назначена за  асистент и преминава през длъжностите старши (2007 г.), главен асистент (2012 г.), а от 2015 г. е избрана за доцент към същата Катедра.  През 2004 г. е придобила специалност по социална медицина и здравен мениджмънт. След защита на дисертация на тема „Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им" през 2013 г. получава образователната и научна степен „доктор".

Има участия в краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията у нас и в чужбина, както в областта на изследователската, така и на преподавателската работа: „ „Методи за проблемно - базирано обучение"(2002); специализация в Нотингамския Университет, Обединеното кралство по методите за обучение в магистърски програми по обществено здравеопазване (2002); летен семинар по „Програми за обучение и проучвания в общественото здравеопазване"(2003) - Будва, Черна гора; осъществява специализации на място в рамките на Проект на АSPHER и Отворено общество „Развитие на качеството в програмите по обществено здравеопазване в Централна и Източна Европа" (2002-2004); „Кърмене и здравословно хранене на бременни жени" СДО курс за обучители към НЦОЗ с подкрепата на СЗО (2005); „Здравни информационни системи в Европа"-MANAHEALTH; „Статистически методи за обработка на данни със софтуерен продукт Статистика.". През 2010 г. преминава курс за доброволен консултант по кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене".

Участва в 7 научни проекта, от които три са свързани с разработване на нови обучителни програми. „Развитие на качеството в програмите по обществено здравеопазване в Централна и Източна Европа"(2002-2004) - проект на АSPHER и Отворено общество; „Зелена светлина за кърмене"(2009) и „Хранене на младите хора във Варна" (2012)-на Община Варна. Другите проекти са главно с изследователски характер: „Сол и здраве" – подкрепен от Отворено общество (2003г.); „ToyBox" (2010-2014) по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия - изследователски проект с участието на 12 институции от 6 европейски страни; „Иновативна и ергономична ценка на учебната среда и влиянието ѝ върху ефективността на бразователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение"-ТУ-Варна ФНИ към МОНМ, програма „Млади учени"(2012); "Developing and implementing a community-based intervention to create a more supportive social and physical environment or life changes to prevent diabetes in vulnerable families across Europe"- Проект Global Alliance from Chronic Diseases: prevention and treatment оf type 2 –diabetes 2015-2017 по Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020". 

Участва в преподаването по дисциплините: социална медицина, медицинска статистика, обществено дентално здраве на студентите от специалностите - „медицина", „дентална медицина", „медицинска сестра", „управление на здравни грижи", както на български, така и на английски език. Лектор е в курса за СДО „Съвременни препоръки за кърменето" .

Научен ръководител и рецензент на дипломанти в магистърските програми по здравен мениджмънт, обществено здравеопазване и управление на здравните грижи.

Научен ръководител на докторанти, зачислени в научно направление „Обществено здраве".

За активна дейност в успешно приключилия и високо оценен проект по 7-ма рамкова програма на ЕК „ ToyBox” е наградена с Академично отличие на МУ-Варна „Почетен знак със синя лента” (2014); за научни постижения в областта на общественото здраве има награда на името на проф.М.Попов (2014).

Публикации

Има над 40 научни публикации и 30 участия в конгреси и конференции. Основните научни интереси и разработки са в областите по промоция на здравето и профилактика в детска възраст, епидемиология на социално-значимите заболявания.

През 2015 г. издава монография на тема: „Изследователски и образователни аспекти на кърменето”.

Научни публикации

Член на

Редколегията на Scripta Scientifica Salutis Publicae, издание на Медицински Университет - Варна.
 
Член е на национални и международни професионални и научни организации: БЛС, Европейска асоциация по обществено здраве – EUPHA; Научно дружество по социална медицина; Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване-99”, Националната асоциация „Подкрепа за кърменето”.