Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. Станислава Павлова Пенева д.м.

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж

Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: stanislava.peneva@mu-varna.bg
Телефон: 052677 274

 

Биография

Станислава Павлова е родена в гр. Варна. През 1998 г. завършва МК – Варна. През 2001 г. придобива бакалавърска степен по логопедия в ШУ "Еп. К. Преславски", след което през 2003 г. и магистърска степен по логопедия - "Диагностика и корекция на комуникативните нарушения". От 2003 г. е асистент към катедра „Специално педагогика" в ШУ "Еп. Константин Преславски". През 2004г. е асистент в катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" в МУ – Варна, а от 2007 г. е асистент в катедра „Здравни грижи". През 2009 г. е старши асистент, а от 2010 г. – главен асистент. Завършва три годишна специализация по „Медицинска педагогика". Защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" през 2014г. От 2016г. заема академична длъжност „доцент". От 2017г. е ръководител на УС „Управление на здравните грижи и логопедия" към катедра „Здравни грижи". През 2019г. е избрана за ръководител на катедра „Логопедия и МП"

Осъществява преподаване  в бакалавърските програми по „Логопедия", „Управление на здравните грижи", „Медицинска сестра" и „Акушерка", както и в магистърските програми по „Управление на здравните грижи" и „Опазване и контрол на общественото здраве".

Научно-изследователските интереси са в областта на езикова и говорна патология, управление на здравните грижи; медицинска педагогика и методика на обучението; здравно обучение и здравно възпитание;  професионално общуване и взаимодействие в здравните грижи; педагогическа дейност и професионално формиране в областта на здравните грижи. Автор е на монография „Професионална среда и поведение на медицинската сестра". Участва в организационната и административна дейност на ФОЗ при МУ – Варна, като член на ФС, в работни групи и комисии.

Председател на програмен съвет за специалност „Управление на здравните грижи" и програмен съвет за специалност „Логопедия".


Публикации

Автор е на редица публикации и участия в научни конференции и форуми у нас и в чужбина, с основни разработки в областта на общуване и взаимодействие в областта на здравните грижи, управлението на здравните грижи,  педагогиката, медицинска педагогика и методика, здравно обучение на пациенти и др.


Отворен достъп

Член на

БАПЗГ, БАОЗ, EUPHA Българско научно дружество по обществено здраве