Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​

Проф. Силвия Борисова Димитрова д.оз.н.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

Кабинет: бул. Цар Освободител 84, ет. 4, к-т  413​


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Silvia.Borisova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 274

 

Биография

Проф. Силвия Борисова е родена през 1971 г. Завършва ЕСПУ с преподаване на руски език „Антон Иванов“ – Шумен през 1988 г. и след това постъпва като студент в Полувисш медицински институт – Шумен, с профил „детска медицинска сестра“ (1989-1991). След дипломирането си работи в Отделение новородени деца в ОРБ гр. Шумен. Назначена е за  преподавател и ръководител на специалност „Медицинска сестра“ в Полувисш медицински институт – Шумен (1994-1997) и Медицински колеж – Шумен (1997-2005). Завършва Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ в бакалавърска програма по „Социална педагогика“ (1999) и магистърска програма по „Социални дейности“ със специализация „Социална администрация“ (2001). От 2005 до 2006 година работи като преподавател към Медицински колеж – Варна, а от 2006 година в катедра „Здравни грижи“ към Факултет „Обществено здравеопазване“ на Медицински унивреситет – Варна. През 2010 година успешно защитава дисертационен труд на тема „Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията". В периода 2011-2013 година заема академична длъжност „Главен асистент“. През 2014г. придобива специалност по първични здравни грижи. След конкурс, заема академичната длъжност „Доцент“ към катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“ (2013-2018) и  от 2018 г. е избрана за „Професор“ по „Управление на здравните грижи“ в Медицински унивреситет – Варна. През 2018 г. придобива научна степен „доктор на науките“ по специалност „Управление на здравните грижи“ с тема на дисертационен труд „Приложение на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ“. Проф. Силвия Борисова е Ръководител на катедра „Здравни грижи“ към Факултет „Обществено здравеопазване“ на Медицински унивреситет – Варна в периода 2015 – 2023 година.

Основните професионални и научни интереси на проф. Силвия Борисова са в областта на здравните грижи и клиничното сестринство. Преминава над 50 специализирани и професионално ориентирани курсове и семинари у нас, част от които, организирани от международни институции (Европейски социален фонд, Фонда за народонаселението ООН, УНИЦЕФ). Притежава три профилни специализации в чужбина -  Сърбия, Франция и Италия.  Реализира участие в 14 изследователски и образователни проекти, осъществявани у нас и финансирана от международни иституции: Световна банка, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Американски червен кръст, Програма Матра на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие и др. Притежава трети сертификат от Националния съвет по качество за оказване на качествени здравни грижи.

Ръководител е на изследователски проект за подобряване на благополучието и качеството на живот при пациенти със сърдечна недостатъчност по Фонд „Наука“.  Научен ръководител е на 15 дипломни работи по магистърска програма „Управление на здравните грижи“. Под нейно ръководство са защитени 12 дисертации за придобиване на ОНС „Доктор“. Под нейно научно ръководство са организирани 5 национални е 4 международни конференции.

Участва в редакционните колегии на списание  „Здравна академия Кастамону“, Кастамону, Турция, Списание по сестринство на Университета по здравни науки,  Истанбул, Турция. Рецензент на списание „Здравни грижи“, Journal of IMAB, Journal of Biomedical and Clinical Research, Scripta Scientifica Salutis Publicae.

Носител е на множество отличия и награди като професионалист и общественик.

Публикации

Има издадена монография,  учебници и учебни пособия, повече от 120 научни публикации и участия в над 50 международни и национални научни конгреси и конференции.

Научни публикации

Отворен достъп

 

Автореферат и учебни помагала:

Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, учебно помагало, Стено, Варна, 2013, с. 1-87.

Борисова, С., Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики,  Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", Варна, 2010.

Тончева,С., Загорчев,П., Цветкова, Т., Борисова, С. – Наръчник за медицински сестри в извънболнична помощ, Филвест, София, 2000,с.1-117.

Тончева, С., Загорчев, П., Борисова, С., Цветкова,Т.– Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание) ДАК, София,2000,с.1-132.

С. Борисова, С. Тончева. Деятельностьмедицинскойсестры, как фактор созданияосознанного поведения к сохранениюздоровья. - Медсестра, Москва, 1, 2013, с.47-51.

Борисова, С., С. Тончева. Изграждане на умение за вземане на решение в базовото обучение на медицинските сестри. - Здравни грижи, 2010, № 3, с. 22-26.

Borisova, S., Universitynurseseducationanditssignificanceinconditionsoncontemporaryhealthcare.  TrakiaJournal of Sciences, 2010, Vol. 8, Suppl. 2, p.315-320.

Димитрова, С., SWOT анализ на университетското сестринско образование и оценка на неговото значение в съвременното здравеопазване.  Сестринско дело, 2010,4, с.7-10.

Борисова, С., Възможност за повишаване качеството на здравните грижи чрез прилагане на адаптиран VIPS модел на сестринска документация. ScriptaScientificaMedica, 2011,Vol. 43, 7, с. 285 - 287.

Димитрова, С., Непрекъснатото обучение – осъзната необходимост в практиката на медицинската сестра. Известия на съюза на учените, 2012, том21, с. 66-71.Член на

Съюза на учените в България, клон Варна

Българската асоциация по обществено здраве

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българското научно дружество по обществено здраве

Алианс за ранно детско развитие

Европейската асоциация за обществено здраве

Международен съвет на медицинските сестри

 

Осъществява експертна дейност към Министерство на здравеопазването и Община Варна.

Член е на Национален съвет по качество към БАПЗГ, Национален консултативен съвет „Здраво бебе-здраво бъдеще", Контролен съвет на БНДОЗ.