Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​

Проф. Силвия Борисова Димитрова д.оз.н.

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж

Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Silvia.Borisova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 274

 

Биография

Дата и място на раждане:

20.03.1971г., гр. Шумен

Образование:

ЕСПУс преподаване на руски език Антон Иванов" -Шумен – 1985-1988 г.

Полувисше медицинско образование - специалност „Детска медицинска сестра"ПМИ –  Шумен  - 1989 - 1991г.

Бакалавърска програма по социална педагогика в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски" – Шумен – 1997 - 1999г.

Магистърска програма по социални дейности със специализация "Социална администрация" в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски" – Шумен – 1999 - 2001г

Придобита образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност 03.01.53  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" , ВАК, София, 2010г.

Придобита академична длъжност „Доцент" в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна – 2013г.

Специализация:

Първични здравни грижи – Катедра „Здравни грижи"  -  Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна – 2014г.

Преподавателска дейност:

Лекции по Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи, Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания, Сестрински грижи при болни със соматични заболявания, Сестрински грижи при онкологични заболявания, Сестрински грижи в педиатрията, Сестрински грижи при неврологично болни,Сестрински грижи при психично болни, Сестрински грижи за родилка и новородено, Сестрински грижи за възрастни, Сестрински грижи по домовете, Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания,  Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия, Грижи за здравото и болно дете за специалност „Медицинска сестра".

Лекции по Философия и въведение в сестринските и акушерските грижигрижи. Теоретични основи, Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивната терапия, Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания, Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни със соматични заболявания, Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания, Специални грижи при деца в неонатологията и педиатрията, Акушерски и сестрински грижи при онкологично болни жени за специалност „Акушерка".

Лекции по Иновационни практики в сестринството за специалност „Управление на здравните грижи"

Научен ръководител на 1 докторант и 6 дипломанти,  консултант на 1 докторант.

Участие в проекти:

Проект ФАР BG 9301/02/05, „Обучение на медицинските сестри"  InstitutdeFormationenSoinsInfermiers  (IFSI)/DFC GroupeHospitalier PITIE-SALPETRIERE– AP-HP  град Париж, Франция  16.03 – 06.04.1997 г. (Проект  преобразуване на ПМО в колежно)

Участие в проектна Здравното министерство, финансиран от Световната банка за адаптация на парамедицинските специалисти – медицински сестри, акушерки и фелдшери към здравната реформа в България. Осъществено обучение на медицински сестри, акушерки и медицински фелдшери от Североизточна България, работещи в извънболничната помощ. Продължителност на проекта 06.1998г.– 2000г.

Проект "Център за услуги за свободното време на децата" на НЧ "Добри Войников" Шумен, подкрепен от Министерство на културата, Програма на ООН заразвитие, Програма МАТРА направителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие  - преподавател в курса. Проектът е реализиран през 2002г.

Проект " Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност (ССД) на жени за оказване на услуги при отглеждане на деца" на НТС Шумен – участие в модул " Обучение на възрастни за оказване на здравни грижи при деца от 1.5 – 14 години ", 2004.

Проект от Американския червен кръст " Да помогнем заедно на хората от третата възраст " – Координатор и организатор на социално здравен компонент за подпомагане на възрастните хора от Община Шумен, чрез Мобилен микросоциаленцентър –за оказване на професионални здравни грижи в дома на възрастния човек, 2005-2007.

Национална здравна програма "Всичко за пуберитета" в  разработена от фирма "Проктър енд Гембъл", с одобрението и сътрудничеството на Министерство на образованието, младежта и науката, и професионално подкрепена от Българското дружество по акушерство и гинекология. Участие кат олектор от 2005 година до момента  (след спечелен конкурс на национално ниво ) за Област Шумен, Област Разград, Област Търговище, Област Варна. Програмата се осъществява Министерство на образованието и науката,  2005– до момента.

Проект - програма „Активни услуги на пазара на труда", чрез Агенция по заетостта към МТСГ в обучение за придобиване на квалификация "Социален работник - болногледач" като PR  и лектор. Проектът е  финансиран по  Програма ФАР. Участие в  разработване на  длъжностна характеристика, документация за поддържане на качеството на обучение и преподаване. Проектът е осъщественпрез периода  януари – юни   2007 година в гр. Шумен.

Проект обучение на "Социален асистент" и "Домашен помощник" – финансиран от Европейски социален фонд, чрез АСП към МТСГ, организиран от Социален хоспис"Милостивия Самарянин" и ОС на БЧК – Шумен (конкурс по ЗНЗ). Участие в преподаването и контрола.11.09-14.09.2008, Шумен.

Проект на УНИЦЕФ за разкриване на  Център за майчино и детскоздраве на териториятанаобласт Шумен.  Участие в разработване на учебнапрограма, преподаване и осъществяване на контрол. Начало на проекта на УНИЦЕФ - декември 2012.

Участие в изготвяненапроектизаразкриваненаспециалности „Медицинска сестра" и „Акушерка" с ОКС „бакалавър" в МУ "Проф. П. Стоянов"-Варна;   „Медицински секретар" с ОКС „професионален бакалавър" в МК – Варна; „Здравен асистент" и „Болногледач" към ЦПО към МУ - Варна; проектизаразкриванена Филиали на МУ – Варна в гр.Сливен и гр. Шумен за специалности „Медицинска сестра" и „Акушерка" .Публикации

Над 60 публикации и участия в научни форуми у нас и в чужбина  в областта на здравните грижи и университетското образование на медицинските сестри и акушерки, от коитов 10  - член на научен комитет, в 9  - председател на научна секция. 

Автореферат и учебни помагала:

  1. Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, учебно помагало, Стено, Варна, 2013, с. 1-87.
  2. Борисова, С., Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики,  Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", Варна, 2010.
  3. Тончева,С., Загорчев,П., Цветкова, Т., Борисова, С. – Наръчник за медицински сестри в извънболнична помощ, Филвест, София, 2000,с.1-117.
  4. Тончева, С., Загорчев, П., Борисова, С., Цветкова,Т.– Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание) ДАК, София,2000,с.1-132.
  1. С. Борисова, С. Тончева. Деятельностьмедицинскойсестры, как фактор созданияосознанного поведения к сохранениюздоровья. - Медсестра, Москва, 1, 2013, с.47-51.
  2. Борисова, С., С. Тончева. Изграждане на умение за вземане на решение в базовото обучение на медицинските сестри. - Здравни грижи, 2010, № 3, с. 22-26.
  3. Borisova, S., Universitynurseseducationanditssignificanceinconditionsoncontemporaryhealthcare.  TrakiaJournal of Sciences, 2010, Vol. 8, Suppl. 2, p.315-320.
  4. Димитрова, С., SWOT анализ на университетското сестринско образование и оценка на неговото значение в съвременното здравеопазване.  Сестринско дело, 2010,4, с.7-10.
  5. Борисова, С., Възможност за повишаване качеството на здравните грижи чрез прилагане на адаптиран VIPS модел на сестринска документация. ScriptaScientificaMedica, 2011,Vol. 43, 7, с. 285 - 287.
  6. Димитрова, С., Непрекъснатото обучение – осъзната необходимост в практиката на медицинската сестра. Известия на съюза на учените, 2012, том21, с. 66-71.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Съюз на учените в България, БАПЗГ, Национален съвет по качество към БАПЗГ.