Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова д.м.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:
Е-поща: t.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-166

 

Биография

Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м. е родена на 02.08.1974 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва висше образование по медицина във МУ-Варна през 1998 г. и по Здравен мениджмънт през 2016 г. От 2004 г. е асистент в катедра Хигиена на МУ – Варна. Придобити специалности: Трудова медицина (2006) и Хигиена на детско-юношеската възраст (2019). През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема: „Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков фактор за остър миокарден инфаркт". Придобива АД Доцент и е избрана за Ръководител на Катедра по хигиена и епидемиология през 2012 г., а от 2018 г е Професор в същата Катедра.

Автор е на монографията „ Морска трудова медицина. Психо-физиологични и организационни фактори при работа на море. Експертиза на медицинска годност на морските лица" (2018, Университетско издателство, МУ-Варна) и на над 80 публикации и много участия в национални и международни форуми. Основните научни разработки са в областта на трудовата медицина, качеството на атмосферния въздух, храненето и профилактиката на заболяванията в детска възраст.

Повишава квалификацията си в следните области: Морска трудова медицина в Института по морска трудова медицина и тропическа медицина в Гдиня, Полша през 2002 г.; Хигиена, околна среда и трудова медицина в Скопие, Македония през 2011 г.; Лидерство в здравеопазването в Научния център по иновации в здравеопазването на Университета в Утрехт, Нидерландия през 2015 г. и др.

Научен ръководител e на 9 докторанти, трима от които успешно защитили и дипломанти в магистърските програми по Опазване и контрол на общественото здраве, Здравен мениджмънт, Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.


Публикации

​Има 32 публикации и 23 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на трудовата медицина и медицинската екология.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Член е на престижни научни дружества като International Maritime Health Association (IMHA), Европейска асоциация по обществено здраве, Български научни дружества по Трудова медицина, Хранене и диететика, Обществено здравеопазване. Рецензент на списания като Scripta Scientifica Salutis Publicae, Follia Medica, Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica Pharmaceutica и др.