Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Тодорка Игнатова Костадинова д.и.

Директор дирекция „Акредитация, качество и проектна дейност“


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:
Е-поща: kostadinova@mu-varna.bg​
Телефон: 052/677 089, 052/677 168

 

Биография

Проф. Тодорка Костадинова завършва средното си образование в езикова гимназия „Гео Милев" с немски, английски и руски език в гр. Добрич. Има две магистърски степени от Икономически университет – Варна (по икономика и по педагогика) и докторска степен по икономика от   УНСС - София (2001г.) Тема на дисертацията:  "Възможности за портфолио управление на лечебните заведения" с научни ръководители проф. Евгения Делчева, д.и. и проф. д-р Димитър Камбуров, д.м.

Развитието на академичната кариера следва с  последователно  избиране  за доцент в катедрата по икономика и управление на здравеопазването при МУ- Варна (2003г.) и професор – през 2012г.  в научната специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство". Има две специалности в областта на здравеопазването: "Икономика на здравеопазването" (от 2005г.) и "Медицинска информатика и здравен мениджмънт" (от 2006 г.).

Чете лекции като гост преподавател в магистърската програма по здравен мениджмънт в университета в Берн, Швейцария (2005 – 2006) и Медицински университет – Виена (2009 – 2011). От 2008 до 2011 г. е член на международен изследователски екип на университета в Бъркли (Berkeley University)  след  специализация по Лидерство в здравеопазването  в същия университет (Global Health Leadership Forum at Berkeley, www.ghlf.org).

Специализира в следните области:  болничен мениджмънт в университетските болници в Цюрих и Берн,  Швейцария, реструктуриране и организация на университетското образование по здравен мениджмънт в университет Маастрихт, Холандия и университет Манчестър, Великобритания; здравна политика, финансиране и мениджмънт в здравеопазването в университет „Джордж Вашингтон"  (The George Washington University)  и  „Джорджтаун" (Georgetown University), САЩ ( 2003-2004г.) .   След специализацията е избрана за член на академичния състав на катедрата по глобално здраве  в  университета George Washington (2004-2009).

През периода 2009-2013г. проф. Костадинова съчетава академичната си работа  с управленски позиции на различни нива като парламентарен секретар на Министерството на здравеопазването (2009г.), заместник министър на здравеопазването (2009 – 2010г.), член на контролния съвет  (2009) и на Надзорния съвет (2010) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), София,  координатор за България на международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа (2009-2010), член на Национални комисии и комитети по  Европейската политика – към Външно министерство на Р. България, по етническите въпроси – към Министерство на вътрешните работи, председател е на Националния съвет по безопасност на храните към МЗ (2009-2010г.), ресорен заместник-министър за международното сътрудничество, обществено здраве, включително работа с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза, европейски програми и проекти, електронно здравеопазване.

През март 2011 г. е избрана за декан на Факултета по обществено здравеопазване на МУ – Варна и остава на тази позиция за една година, а от март 2012 до март 2020 г. е  заместник - ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество в екипа на ректорските мандати на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. От 10 март 2020 г. проф. Костадинова заема позицията директор на дирекция "Международно сътрудничество, акредитация и качество".

Публикации

Научни публикации​​​

Отворен достъп​

Има над 160 публикации и повече от 180 участия в конгреси у нас и в чужбина. Основните й научни разработки са в областта на стратеги ческото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и  риск мениджмънт, управление на международни проекти и програми, управление на екипи, социално предприемачество и иновации.

Тя е научен ръководител на 15 докторанти. Десетима от тях  са  защитили успешно  дисертациите си, а  петима са в процес на обучение.

Проф. Костадинова е зам. главен редактор е на списание  "Здравна икономика и мениджмънт" – на МУ – Варна и издателска къща СТЕНО, член на издателския екип на научното списание „Scripta Scientifica Salutis Publicae" (МУ-Варна) и на "Годишник на Икономически университет – Варна". Тя е член и  на международната редакционна колегия на  „Международно списание за интегрирани грижи" (International Journal of Integrated Care, www.ijic.org) – Холандия и на Международно списание „Устойчиво развитие" („Sustainable Development").

Член на

Съюза на учените във Варна, на Българската асоциация по здравен мениджмънт, на Българската асоциация по обществено здраве, Асоциация на здравните мениджъри в България (АЗМБ), Асоциация за здравна политика и мениджмънт, София, както и на борда на Европейската федерация на болниците (HOPE) в Брюксел (до 2019 г.), Глобална фондация за здравни неравенства (GHEF), Сан Франциско, САЩ и Женева, Швейцария, Интернационално общество по интегрирани грижи, Великобритания, Международна асоциация „Устойчиво развитие" и Европейска мрежа за човешките ресурси в здравеопазването (EU Health Workforce Network).