Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Акушерка“

Учебният сектор „Акушерка" е създаден с Решение на Академически съвет през 2017 г. към катедра „Здравни грижи" във Факултет по „Обществено здравеопазване".

Академичният състав на сектора администрира и осъществява голяма част от обучението на студентите от специалност „Акушерка".

 

Академичен състав:

Доц. Валя Иванова Димитрова, доктор ​​​- ръководител учебен сектор, курсов ръководител
A​с. Славена Тодорова Илиева ​​- административен асистент, курсов ръководител
Гл.ас. Тодорка Великова Боева​​, доктор - курсов ръководител
Ас. Румяна Николова Лалева - курсов ръководител

 

 

Учебна дейност

Учебният сектор осигурява преподаването по основни учебни дисциплини за специалност „Акушерка", с ОКС бакалавър, както и дисциплини, включени в учебния план на специалностите „Управление на здравни грижи" – бакалавър, „Управление на здравните грижи" - магистър. Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно - квалификационни степени.

Преподавателите в учебния сектор се стремят обучението в специалността „Акушерка" да отговаря на националните и европейски стандарти. Формирането на знания, умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. са основна задача на преподавателите.

Програмите и съдържанието на лекционните курсове и практическите упражнения се актуализират ежегодно /системно/ съобразно научните и практически нововъведения в областта на обществено здраве и здравните грижи, за да отговорят на изискванията заложени в национални и международни консенсусни документи. За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала.

Преподаватели от учебния сектор активно участват в обучението на специализанти и докторанти.

Преподавателите от УС са автори на научни статии; практически ръководства; учебници и др. Активно участват в национални и международни форуми.

Научно-изследователска дейност

Областите на основни научни интереси на преподавателите от сектора са:

  • акушерството и качеството на обучение по „Здравни грижи",
  • общественото здравеопазване,
  • обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията,
  • педагогиката на извънкласната работа,
  • управление и развитие на акушерските грижи
  • здравни грижи
  • педагогическа компетентност на здравните професионалисти
  • обучение, взаимодействие и общуване с пациенти и др.

 

Настоящ ръководител на учебния сектор е ас. Валя Димитрова, доктор.

Стратегия за развитие на специалност "Акушерка"