Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Медицинска сестра“

През 2017 г. към катедрата по „Здравни грижи" е създаден учебен сектор „Медицинска сестра", който администрира и осъществява голяма част от обучението на студентите от специалност „Медицинска сестра".

 

Академичен състав:

Доц. Катя Генова Егурузе, доктор  - ръководител учебен сектор
Доц. Мариана Николова Димитрова, доктор  
Доц.. Анна Петрова Георгиева, д.оз.  
Гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, доктор
Aс. Веселина Златкова Василева  
Ас. Красимира Славова Стамова  
Ас. Милена Панчева Нанкова
Ас. Диана Нейчева Гроздева  - Фотева  
Ас. Стоянка Христова Янчева  
гл. ас. Галина Илиева Петрова, д.оз.

 

Учебна дейност

Учебният сектор осигурява преподаването по основни учебни дисциплини за специалност „Медицинска сестра", с ОКС бакалавър, както и дисциплини, включени в учебния план на специалностите „Акушерка" и „Медицински козметик", „Управление на здравни грижи" – бакалавър, „Управление на здравните грижи" - магистър. Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно - квалификационни степени.

Преподавателите от УС „Медицинска сестра" участват в обучението на студентите от следните специалности: Медицинска сестра (бакалавър), Акушерка (бакалавър), Управление на здравни грижи (бакалавър и магистър), специалности от ОКС „професионален бакалавър" към Медицински колеж - Варна.

За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала. Преподавателите в учебния сектор се стремят обучението в специалността „Медицинска сестра"да отговаря на националните и европейски стандарти. Програмите и съдържанието на лекционните курсове и практическите упражнения се актуализират ежегодно /системно/ съобразно научните и практически нововъведения в областта на обществено здраве и здравните грижи, за да отговорят на изискванията заложени в национални и международни консенсусни документи.

Преподаватели от учебния сектор активно участват в обучението на специализанти и докторанти.

Преподавателите от УС са автори на научни статии; практически ръководства; учебници и др. Активно участват в национални и международни форуми.

 

Научно-изследователска дейност

Областите на основни научни интереси на преподавателите от сектора са:

  • сестринството и качеството на обучение по „Здравни грижи",
  • общественото здравеопазване,
  • педагогиката на извънкласната работа,
  • управление и развитие на здравните грижи
  • андрагогия
  • здравни грижи
  • педагогическа компетентност на здравните професионалисти
  • обучение, взаимодействие и общуване с пациенти и др.

 

Настоящ ръководител на учебен сектор „Медицинска сестра" е гл. ас. Катя Генова, д.м.

Стратегия за развитие на специалност "Медицинска сестра"