Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Управление на здравните грижи и Логопедия“

Учебен сектор „Управление на здравните грижи и логопедия" е създаден с Решение на Академичния съвет през 2017 г. към катедра "Здравни грижи" на Факултета по обществено здравеопазване.

Учебният сектор организира и осигурява фундаменталната, специализиращата и практическата подготовка на студенти обучаващи се по специалистите: „Управление на здравните грижи" в ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" и „Логопедия" в ОКС „Бакалавър". Членовете на сектора участват в Програмните съвети за координация на специалностите „Управление на здравни грижи", „Логопедия" и „Опазване и контрол на общественото здраве.

Преподавателите от учебния сектор участват в обучението и на студенти от специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Опазване и контрол на общественото здраве".

За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени до този момент следните, учебници, учебни помагала и монографии: „Процесът обучение във висшето медицинско училище", „Професионална среда и поведение на медицинската сестра", „Методика на академичното преподаване", „Основни аспекти на педагогиката и андрагогията", „Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла", „Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите", „Термини и понятия в специалната педагогика", „Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност", „Основни проблеми на логопедията", "Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи"", „Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи"", "Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование" и др.

Основните научни интереси на преподавателите от сектора са в областта на:

  • управление и развитие на здравните грижи
  • логопедия
  • общата и медицинската педагогика 
  • андрагогия и аксеология
  • здравни грижи
  • педагогическа компетентност на здравните професионалисти 
  • обучение, взаимодействие и общуване с пациенти и др.

За ръководител на учебния сектор е назначена доц. Станислава Павлова, д.м.

Преподавателите в сектора имат реализирани участия в множество национални и международни научни форуми, както и участия в локални, национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти.

Академичният състав на учебния сектор е с признат авторитет в национален и международен аспект в областите: „Управление на здравните грижи", „Логопедия", „Педагогика", „Андрагогия" и др.

Членовете на учебния сектор са привличани като консултанти и експерти в различни органи на централната и местната власт, от други висши училища, от асоциации, специализирани агенции и неправителствени организации, от научни и периодични издания за изпълнение на проекти или други инициативи.

            Учебният сектор разполага с една семинарна зала и два логопедични кабинета, за практическо обучение на студентите, които са оборудвани със съвременни материали за логопедична диагностика и терапия.