Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС по епидемиолигия

История и факти

Катедрата по епидемиология е основана, като самостоятелна през март 1962 г. Неин пръв ръководител е проф. д-р Кольо Кузмов. Първи асистенти в катедрата са д-р Л. Ничева и д-р П. Кокошаров. За следващ  ръководител през 1968 г., е избран тогавашния директор на ХЕИ – Варна, доц. д-р Дончо Дончев. Негов принос в научната тематика на направлението е разработване  епидемиологията и имунопрофилактиката на въздушно-капковите инфекции. Благодарение на проведените контролирани  епидемиологични експерименти  в имунизационния календар на НРБ е включена като задължителна противоморбилна ваксина. Доц. Дончев е и дългогодишен експерт към СЗО.

През 1973 г. се осъществява обединение на двете дотогава самостоятелни катедри по Епидемиология и Инфекциозни болести с ръководител до 1983 г., проф. д-р В. Зозиков. Ръководител на Учебния сектор по епидемиология е гл. ас д-р Петър Кокошаров, впоследствие хабилитиран за доцент по епидемиология. От 1979 г. като асистенти към УС започват работа д- р Р. Василева, д-р А. Кирчева и д-р Р. Константинов, д-р О. Андреев. Доц. д-р П. Кокошаров има принос в развитие на общата епидемиология и вирусните хепатити, особено в експерименталното моделиране. От 1991г. ръководител на УНС по епидемиология е доц. д-р Лиляна Ничева. Тя успешно води лекционния курс по епидемиология на студентите по медицина и разработва проблема за листериозата в България – микробиологични и епидемиологични аспекти. От 1999 г. до 2011 г. ръководител е доц. д-р Николина Вълканова. Преди това е  дългогодишен директор на ХЕИ Добрич и се ползва с авторитета на признат епидемиолог в теоретичната и приложна епидемиология. Изнася лекционните курсове по епидемиология за студентите по медицина, дентална медицина, инспектор обществено здраве, акушерки и медицински сестри. Има научен и приложен принос в проучване  епидемиологията на салмонелозите в Добричка област и кръвно-трансмисивните инфекции.

От 2011г. за ръководител на УС по епидемиология е назначен доц. д-р Румен Константинов. Участва активно в учебната и научна работа на УС, лекции, упражнения, изпити и др. Има  научните интереси в областта на теорията на епидемиологията, епидемиология на новопоявяващи се и възвръщащи се инфекциозни заболявания и кръвно -трансмисивни инфекции.

От 2015г. УС по епидемиология е включен в състава на Катедрата по хигиена и епидемиология.

Понастоящем към академичния състав на УС работят двама доценти и трима асистенти

Доц. д-р Цонко Паунов води лекционния курс и практическите занятия на англоезичния курс за студенти медици и дентални медици, като  участва и в цялостния учебен курс по всички учебни дисциплини. Научните му интереси са в областта на частната епидемиология, инфекции свързани с медицинското обслужване и  пест контрола.

Доц. д-р Анна Кирчева участва в лекционния курс и практическите упражнения по всички магистърски и бакалавърски програми.  Национално признат специалист в областта на инфекциите свързани с медицинското обслужване и безопасността на пациента. Асистентският състав включва  авторитетни специалисти – лекари със специалност по епидемиология: ас д-р Елияна Иванова, с научни интереси в областта на имунизационното дело;  ас. д-р Светла Станева, с научни интереси в областта на екологичната епидемиология на листерийната инфекция в България и ас. д-р Миглена Коларова с научни интереси в областта на СПИН и покривните инфекции. Всички колеги са с дългогодишен опит в приложната епидемиология и активно участват в академично – преподавателската и научна дейност на учебния сектор по епидемиология.

В национален мащаб сътрудниците на УС по епидемиология са водещи специалисти в областта на епидемиологията, високо ценени като специалисти в практическото здравеопазване, активно участват в научни форуми, членове на научни журита и научни дружества. Поддържат се отлични колегиални и научни връзки със авторитетни специалисти от областта на епидемиологията от страните на ЕС и Русия.
 
Учебна дейност 

Тук може да научите повече.