Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. Виолета Иванова Станева д.оз.


Катедра: Катедра по логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: Violeta.Staneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Виолета Иванова Станева е родена в гр. Варна. Завършва ПМИ "Д-р Н.Николаев" - гр.Варна през 1991 г. През 2001 г. Придобива  ОКС „магистър" по „Здравен мениджмънт„ в Медицински Унивеситет – Варна. През 2010 г придобива магистърска степен по специалноста „Управление на здравните грижи„ в същия университет. През 2017 г. придобива образователна и научна степен  „Доктор„ в професионално направление 7.4 „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи„ на тема на дисертационен труд: „Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с Множествена склероза: комлексен подход и медико-социални аспекти".

Професионалната си реализация започва като медицинска сестра през 1991 г. в МБАЛ "Св.Марина" - гр. Варна. През 2003 г. след конкурс заема длъжност старша медицинска сестра. От 2014 г. е главна медицинска сестра в МБАЛ "Св. Марина" - гр.Варна.

През 2017 г. след конкурс заема длъжноста асистент в катедра „Здравни грижи" - УС „Акушерка" на МУ  – Варна.

 От 2019 г. е главен асистент към Катедра „Логопедия и МП".

Публикации

Гл. асистент Станева има над двадесет публикации, и над 50 участия в различни форми на продължаващо обучение. Основните научни иттереси са в областа на управлението на здравните грижи, методика на обучението и препдаването по ЗГ, здравно обучение и възпитание, социални дейности, и общественото здравеопазване.


Отворен достъп

Член на

БАПЗГ‚ Европейската асоциация по обществено здраве, Българско научно дружество по обществено здраве