Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. д-р Дарина Найденова Христова д.м.

гр. Варна ул. "Брегалница" 3, ет. IV


Катедра: Хигиена и епидемиология​
УС:Хигиена
Е-поща: dary_nay@mail.bg ; darina.naidenova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-188

 

Биография

Проф. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. е завършила с отличие Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна през 2000 г. От 2003 г. е хонорован асистент към катредрата по Хигиена и МБС, а през 2005 г. след конкурс е назначена за  асистент и преминава през длъжностите старши и главен асистент в катедрата по „Хигиена". Има придобита специалност по хранене и диететика. Защитава дисертация на тема „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло". От 2015 години е доцент в МУ – Варна, а от 2022 г - професор. Има публикувана две монографии и е съавтор в 1 книга, 6 учебника и 4 учебни помагала. Под нейна инициатива преди 7 години е въведена свободно избираемата дисциплина „Актуални пробелеми на храненето на здравия и болния човек" за студентите по медицина и дентална медицина. През 2019 години организира и реализира с колеги от катедрата и от други звена на  МУ – Варна първото за страната СДО обучение по „Нарушения в хранителното поведение". През 2020 г. преминава обучение по „Nutrigenomics: Genetic Testing for Personalized Nutrition" и става част от първият сертифициран екип по нутригеномика в България. Академичен наставник е на студенти по проект „Студентски практики". Заместник – председател е на „Алумни клуб и приятели" към МУ – Варна.

Участва в преподаването по дисциплините: „Хигиена и екология", „Хранене и здраве", „Хранене и диететика", „Хигиена на храненето", „Околна среда, хранене и здраве", „Фармако-медицински аспекти на храненето", „Актуални проблеми на храненето на здравия и болния човек" на студентите от специалностите „медицина", „дентална медицина", „фармация", „помощник фармацевт:, „ИОЗ", „рехабилитатор", „зъботехник", медицински козметик", „здравен мениджмънт", „фармацевтичен мениджмънт", ОКОЗ, РМУС. Ръководител на специализанти по Хранене и диететика. Лектор е СДО курсове.

Научен ръководител и рецензент на дипломанти в магистърските програми по здравен мениджмънт, обществено здравеопазване и управление на здравните грижи.  Научен ръководител на 7 докторанти. Председател е на държавната изпитна комисия по придобиване на специалност „Хранене и диететика”.

Публикации

Има над 60 научни публикации и 50 участия в конгреси и конференции. Основните професионални и научни интереси са в областта на диетичното хранене при различни заболявания, нарушенията в хранителното поведение, оценката на хранителня статус, епигенетиката и нутригеномика.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Редколегията на изданието на „Алумни клуб и приятели", издание на Медицински Университет - Варна.
Българско дружество по хранене и диететика, Български лекарски съюз, Националната асоциация „Подкрепа за кърменето", Българско дружество по обществено здраве, Европейска асоциация по обществено здраве – EUPHA, Българска медицинска хомеопатична организация.