Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването:
УС:
Е-поща: Desislava.Vankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 634 018, 322

 

Биография

Доцент д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м. завършва английската езикова гимназия в родния си град Бургас през 1987г., със златен медал. Възпитаник е на Медицински университет-Варна, като завършва висше образование „Медицина“ през 1993г., а придобива специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването“ през 2001г. От 1999г. е Магистър по обществено здраве от Maastricht University, Холандия, със защитена магистърска теза „Public health human capacity building in Bulgaria”. През 2013г. придобива докторска степен с дисертация на тема „Качество на живот, свързано със здравето в общността“.
 
Професионалния си стаж започва като лекар във вътрешно отделение, била е участъков терапевт и епидемиолог, работила е във фармацевтична компания. Преподава на студенти по медицина (българо- и англоезичен курс), дентална медицина (българо- и англоезичен курс), на  акушерки, медицински сестри, оптометристи, логопеди. Ръководител e на докторанти и специализанти, зачислени в научно направление „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и  „Управление на общественото здраве“.
 
Доц. д-р Д. Ванкова има научни и клинични интереси в областите: обществено здравеопазване и качество на живот; промоция на здраве и здравословен начин на живот; оценка на здравните технологии; комплeментарни и алтернативни методи на терапия и преподаване; наукометрия. Във връзка с това е преминала множество квалификации, участва в национални и международни изследователски проекти. Владее английски и руски езици. Ползва френски език.

Публикации

Доцент д-р Д. Ванкова публикува активно в български и чуждестранни научни издания вкл. и в индексирани с IF и SJR. Има над 50 пълнотекстови публикации и много участия в национални и международни форуми.

През 2016г. издава монография на тема: „Щастие, качество на живот и здраве".Член на

Български лекарски съюз (БЛС), Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ), European Public Health Association (EUPHA), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), Европейско общество по интегративна медицина в България (ЕОИМБ).