Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Елияна Панайотова Иванова д.м.

гр. Варна, ул. “Брегалница” №3 - РЗИ, 10 ет.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: eliyana.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952606465

 

Биография

Родена на 24.02.1966г. в гр. Бургас. Завършва Математическа гимназия - Бургас и висше образование „медицина“ в Медицински университет – Варна през 1992г. Работи като лекар-ординатор в медицински отделения „Хигиена на труда“ и „Епидемиологично отделение“ при ХЕИ – Бургас, епидемиолог и Главен инспектор Дирекция „Надзор на заразните болести“ отдел „Противоепидемичен контрол“ в РИОКОЗ – Варна, епидемиолог в „Медицински център – Санита“ ООД – Варна. От 17.09.2012г. е хонорован асистент към УС „Епидемиология“ в Катедра - инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, а от м.02.2013г. е избрана за редовен асистент след проведен конкурс. 
Придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести (2006г.) и квалификация за ръководител по ДДД дейности (2008г.). През 2017г. защитава докторска степен с дисертация на тема „ Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област“. Специализира в София – МУ и НЦЗПБ по следните проблеми: епидемиология на инфекциозните болести,  вирусни хепатити, имунизации в Р. България, съвременни насоки в работата по надзора и профилактиката на легионелозите, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Придобива АД Доцент през 2021г. Автор е на монографията „Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) (2021, Университетско издателство, МУ-Варна)
Преподава на студенти по медицина, дентална медицина, акушерки, медицински сестри, медицински лаборанти, опазване и контрол на общественото здраве, инспектори по обществено здраве, здравен мениджмънт, управление здравни грижи. Ръководител e на докторанти и специализанти, зачислени в научно направление „Епидемиология на инфекциозните болести“ и „Болнична хигиена“.
Има над 45 научни публикации и участия в международни и национални научни конференции и конгреси. Основните научни интереси са в областите по епидемиология и профилактика на инфекциозните болести, история на медицината, промоция на здравето и профилактика в детска възраст.

Публикации

Тематиката на научните разработки обхваща теоретични и приложни аспекти на имунизационното дело, ваксинопредотвратими инфекции, инфекции на дихателните пътища, инфекции свързани с медицинското обслужване, епидемиологична диагностика, приложна епидемиология, история на медицината и др.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни болести, Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ), European Public Health Association (EUPHA), Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ), Българско дружество по история на медицината.