Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. Гергана Бончева Ненова д.н.


Катедра: Кинезитерапия
УС:
Е-поща: Gergana.Nenova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Проф. Гергана Ненова, д.н. е родена в гр. Русе. Завършва специалност „Кинезитерапия“ - ОКС „Бакалавър“ и „Магистър" в Русенски университет „Ангел Кънчев" през 1999 г. и магистратура по „Здравен мениджмънт" към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна през 2014 г. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи“, а от 2017 г. е хабилитирана.  През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло“ и придобива НС „Доктор на науките“ по специалност Кинезитерапия, а през 2021 г. е избрана за АД „Професор“. От 2011 г. е кинезитерапевт в Клиника по Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. В Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна започва преподавателска дейност като хоноруван асистент през 2014 г., а от 2016 г. е асистент в УС „Рехабилитатор“, МК на Медицински университет, Варна. През 2018 г. с оформянето на УС „Кинезитерапия“ в катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“ е избрана за ръководител на сектора,  а от 2021 г. е ръководител катедра по „Кинезитерапия“ към Факултет по обществено здравеопазване на МУ – Варна.​

Публикации

Има над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на кинезитерапията, ортопедията и травматологията, интегрираните грижи, качеството на обучение. Има над 40 участия в национални и международни научни форуми.


Научни публикации

Отворен достъп


  1. Ненова Г. Кинезитерапията в общественото здраве. Издателска къща „СТЕНО“, ISBN 978-619-221-018-2, ISBN 978-954-449-895-5, Варна, 2016.
  2. Nenova G, Mancheva P. Physiotherapy and chronic diseases. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-330-00120-6, 2016.
  3. Славчев, В., Б. Дряновски, Г. Маринов, Е. Мутафова, Д. Ставрев, И. Тодоров, Г. Ненова. 110 години курорт Св. Св. Константин и Елена морска дестинация. Издателство: „ФИЛ“ ООД, ISBN 978-954-9741-29-2, Варна, 2018.
  4. Ненова Г. Кинезитерапевтичен мениджмънт при индивидуално ендопротезиране на тазобедрената става. Медицински университет – Варна, ISBN 978-619-221-223-0, Варна, 2019.
  5.  Ненова Г. Кинезитерапия при пациенти с тазобедрена ендопротеза. Медицински университет – Варна, ISBN 978-619-221-393-0, 2022.
  6. Манчева П., Г. Ненова, С. Богомилова, Д. Гроздева, Я. Шивачев. Физикални фактори и курортология. Медицински университет - Варна,  ISBN 978-619-221-413-5, 2022.

По програма „Erasmus+" през 2017 г. посещава МК в гр. Рига – Латвия, където участва в обмена на професионален опит в сферата на рехабилитацията и кинезитерапията.
Член на

Член е на Управителния съвет на Асоциацията на физиотерапевтите в България, член на работна група по европейските въпроси в ER WCPT с мандат 2018-2020 г.​