Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История

Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването е създадена през 1963г. под названието „Организация на здравеопазването и история на медицината", променяйки наименованието си последователно в Катедра по социална хигиена и организация на здравеопазването (1965-1991г.), Катедра по социална медицина, биостатистика и медицинска информатика и от 2006г. – Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването. Нейни ръководители са и.д. проф. д-р Владимир Бояджиев (1963-1974), който е ръководил Катедрата по хигиена, първи ръководител е проф. д-р Иванка Николаева (1975-1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980-1988), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988-2000), доц. д-р Стоянка Попова (2000-2002), доц. Искра Мирчева (2003-2019) и доц. д-р Наталия Ушева – от 2019 г.  

Първите десет години от развитието на Катедрата (1963-1972г.) са посветени на организация на учебния процес и провеждане на първите научни изследвания. Първите асистенти са д-р Кирил Иванов (1963г.) и д-р Димитър Божилов, а първите хонорувани преподаватели д-р Иванка Николаева (1968г.), д-р Георги Маджаров (1969г.) и д-р Н. Фесчиева (1970г.). През периода 1963-1966 г. лекционният курс по „Социална хигиена" в V-ти курс се изнася от д-р Г.еорги Николов от ВМИ - Пловдив, а след това - от ст. преп. д-р Кирил Иванов. Първият лектор по "Медицинска статистика" във II-ри курс, е ст.н.с. П ст. Димитър Сепетлиев от ВМИ - София, а от 1969 г. - ст. преп. Димитър Божилов. Първите асистенти са д-р Кирил Иванов (1963) и д-р Д. Божилов (1966), а първите хонорувани преподаватели - д-р Иванка Николаева (1968), д-р Георги Маджаров (1969) и д-р Невяна Фесчиева (1970). В Катедрата постъпват асистент д-р Лидия Петкова (1973), н.с. III ст. Емануела Мутафова (1977), ст.н.с. П ст. по история на медицината д-р Вл. Василев (1978) и първата аспирантка д-р Ст. Попова (1977); инж. И. Мирчева (1989) и д-р Светлана Даскалова (1989), която от 1991г. работи във Финландия. Защитени са две докторски и девет кандидатски дисертации.

Засилва се работа със студенти-кръжочници, разширяват се връзките с практическото здравеопазване. За първи път самостоятелно се провеждат курсове по СДК (следдипломна квалификация).

Следва разширяване на академичния състав на Катедрата с постъпване на д-р Катя Витлиянова (1993-94), Александър Стойчев (1996 г., а в МУ от 1979 г. - асистент по философия); д-р Албена Керековска, д-р Клара Докова (2000), д-р Наталия Ушева (докторант от 2001 г. и асистент от 2003 г.),  Виржиния Атанасова и д-р Лора Георгиева (2003),  Станислава Павлова (2004),  Десислава Атанасова (2007), Стефания Бекярова (2008), Красимира Лалева (2010), Силвия Николова (2014), д-р Десислава Ванкова (2017). Новото попълнение в академичния състав на Катедрата са Мартин Мирчев (2015), д-р Галина Хараланова, Соня Неделчева (2018); П. Бончева и И. Попов (2020), Илинида Маркова и д-р Анна Кожухарова (2021) Кариерното израстване на преподавателите преминава през избор на доценти: И. Мирчева (2002), д-р Божидар Китов (2004),  Соня Тончева (2005), Aлбена Керековска (2007), д-р Клара Докова, д-р Лора Георгиева и Мария Вълканова (2012), д-р Наталия Ушева (2015), д-р Десислава Ванкова (2018), д-р Димитър Димитров и Силвия Николова (2020); както и на професори: С. Попова (2012); А. Керековска (2015), И. Мирчева, Л. Георгиева и М. Вълканова (2018), К Докова (2022).

Основните направления на научно-изследователската дейност на Катедрата отразяват актуалните здравни и социални проблеми на обществото през различните периоди: проучване на потребности от медицинска помощ, заболяемост с временна и трайна нетрудоспособност, управление на болничната и поликлиничната медицинска помощ и социологически аспекти на здравното обслужване. След интегрирането на ВМИ Варна с Първостепенна окръжна клинична болница през 1972 г., към Катедрата се включва единственото в страната Експериментално отделение за социално-медицински и организационно-управленски приложни изследвания по научна организация на труда, по-късно наречено Организационно-методично отделение (ОМО). През 90-те години проблематиката в изследователската работа е фокусирана върху здравето на населението в период на социално-икономически преход, а в методично отношение се разширяват епидемиологичните проучвания върху социалнозначимите заболявания и приложението на нови информационни технологии. Приоритети в научната работа са: здравни неравенства; епидемиология на социално-значимите заболявания; промоция на здравето; здравна политика; организация и  качество в здравеопазването; проблеми на стареенето; проблеми и перспективи на електронното здравеопазване; правни и етични проблеми в общественото здравеопазване; 

Катедрата е инициатор на първия в България  международен TEMPUS проект (1991 г.) в здравеопазването, в рамките на който се осъществяват 15 дългосрочни и средносрочни специализации. Под ръководството или с участието на представители на академичния състав на Катедрата са осъществени над 30 национални и международни проекти и изследвания, като най-новите са DigiCare4You Horizon 2020 EC Project (2020-2025); NuTransAge (2019-2020); GRAM Project (от 2018); Global Burden of Disease Study (от 2013); Feel4Diabetes Horizon 2020 EC Project (2015-2019); ELLAN (2014-2016); ТoyBox - 7th FP EC Project (2010 - 2014) ; Public health genomics European networkPHGEN I и II (2009-2012) 7th FP EC Project; Alzheimer's Disease and Other Forms of Dementia: Prevalense, Access to Mental Health Servises, Costs and Quality of Life" (2009- 2011); Mobility of Health Professionals –7th FP EC Project (2008 -2012); Equal opportunities for health: action for development", EC Project (2011-2014) и други.

В Катедрата се провежда обучение по две акредитирани докторски програми: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" и „Управление на общественото здраве", по които са защитени 39 дисертации и 4 теми за НС „доктор на медицинските науки" и понастоящем се обучават 21 докторанти. Катедрата осъществява и обучение на специализанти по три програми, утвърдени по Наредба 34/2006 г.: „Социална медицина и здравен мениджмънт" ,  „Медицинска информатика и здравен мениджмънт", а от 2022 г. – „Социална медицина и обществено дентално здраве".

През 2001 г. Катедрата по социална медицина и биостатистика е приета за член на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) и разработва първата в България програма "Магистър по обществено здравеопазване", която е международно призната и започва да се реализира в задочна форма от есента на 2001 г. PEER-оценката г. от ASPHER през 2004 на магистърската програма повиши нейния престиж в национален и международен план и стана основа за обучение и дипломиранe на английски език (32 студенти от Кипър), а през периода 2015-2018 години - 20 дипломанта в програмата „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" с преподаване на руски език.

Катедрата става инициатор и основен двигател за създаване на нови структури в МУ Варна и кадровото им обезпечаване. През 1990 г. Катедрата организира първия в страната курс по болничен мениджмънт; през 1991 г. разработва учебната документация за специалност "Здравен и социален мениджмънт", която през 1993 г. става основа за разкриване на специалността "Здравен мениджмънт" в МУ - Варна. През 1996 г. се сформира самостоятелна Катедра по здравен мениджмънт, към която преминава н.с. I ст. Емануела Мутафова. През 2003 г. е разкрита специалност "Здравни грижи" - образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", в чиято подготовка членовете на Катедрата участват най-активно. От 2006 г. доц. Тончева е ръководител на новосъздадената Катедра по здравни грижи, в която е преместена и асистент Ст. Павлова. Водеща е ролята на Катедрата и при създаването и развитието на Факултета по обществено здравеопазване, като трима от деканите на ФОЗ са от Катедрата: доц. Н. Фесчиева, проф. С. Попова, проф. К. Докова. Преподаватели на Катедрата участват и в Ръководството на МУ Варна: проф. И. Николаева- зам. декан по лечебната работа на Медицински факултет-Варна (1973-1977), проф. Д. Божилов - зам. ректор (1989-1990), проф. А. Керековска - заместник-ректор по учебната дейност от 2012 г., 

С развитието и разширяването на МУ Варна се увеличават и водените от сътрудниците на Катедрата над 95 дисциплини (социална медицина, медицинска статистика, медицинска етика, философия, епидемиология на неинфекциозните заболявания, дизайн на епидемиологичните проучвания, компютърна техника, информационни системи и технологии, общественото здравеопазване, социология на здравето, медико-социални аспекти на уврежданията, болнични информационни системи, методология на научно-изследователска работа, обществено дентално здраве, глобално здраве, здравни потребности на населението, промоция на здравето, въведение на медицината и здравните професии, организация на здравни и социални нужди, здравна и социална политика, медицинско право, социално и здравно законодателство, трудово и административно право и др.), във всички специалности на МУ - Варна, включително и в англоезичното обучение по медицина, дентална медицина, специалностите от ФОЗ, Медицински колеж Варна и филиалите на МУ Варна.  Сътрудниците от Катедрата са гост-преподаватели в чуждестранни висши училища (Училище по обществено здравеопазване в Рен, Франция; Гламоргански университет –Великобритания; Егейски университет - Измир, Турция и др. ) 

Преподавателите са самостоятелни или съавтори на над 90 учебници, учебни помагала и монографии.