Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История

Катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването е създадена през 1963г. под названието „Организация на здравеопазването и история на медицината". От 1965 до 1991г. тя се нарича Катедра по социална хигиена и организация на здравеопазването, след това – Катедра по социална медицина, биостатистика и медицинска информатика, а от 2006г. – Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването.

Ръководители на катедрата последователно са: проф. д-р Владимир Бояджиев (от Катедрата по хигиена 1963-1974г), проф. д-р Иванка Николаева (1975-1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980-1988г.), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988-2000г.), проф. д-р Стоянка Попова (2000-2002г., която прекъсва мандата си, след като е избрана за декан на Факултета по обществено здравеопазване, доц. Искра Мирчева от 2002г.

През първите десет години от развитието на катедрата (1963-1972) се организа учебния процес и се провеждат първите научни изследвания. Първите асистенти са д-р К. Иванов (1963) и д-р Д. Божилов, а първите хонорувани преподаватели д-р И. Николаева (1968), д-р Г. Маджаров (1969) и д-р Н. Фесчиева (1970).

През следващите години (1972-1981) съставът на катедрата се разширява, увеличава се броят и хорариумът на изучаваните предмети, засилва се връзката с практическото здравеопазване, обогатява се научната тематика. След интегрирането на ВМИ Варна с Първостепенна окръжна болница през 1972г. към катедрата се включва единственото в страната експериментално отделение за социално-медицински и организационно-управленски приложни изследвания, със завеждащ д-р Н. Фесчиева и Ст. Рачев (математик), Н Пейчев (психолог), Б. Ляхова (социолог) и полувисши медицински специалисти. В катерата постъпват асистент Л. Петкова (1973), н.с.III ст. Ем. Мутафова (1977), ст. н.с. II ст. по история на медицината Вл. Василев (1978) и първата аспирантка д-р Ст. Попова (1977). Освен дисциплините  „Социална хигиена" в V курс и медицинска статистика във II курс, за първи път в обучението се включват „Медицинска социология" и „ История на медицината" (във II курс). Основните научни теми са свързани с потребности от медицинска помощ, заболяемост с временна и трайна нетрудоспособност, управление на болничната и поликлиничната медицинска помощ, социологически аспекти на здравето и здравното обслужване, по които катедрата има водещо място в страната.

Следващите години (1982-1990) се характеризират с преобразования в учебния процес, който се обвързва по-тясно с резултатите от собствените научни проучвания. Засилва се  работата със студенти-кръжочници. За първи път се провеждат самостоятелно курсове по СДК.  В катедрата постъпват асистентите инж. И. Мирчева (1989) и д-р Св. Даскалова (1988), която от 1991г. работи във Финландия. Защитени са две докторски и девет кандидатски дисертации.

Периодът 1990-2000г. се характеризира с интензивно международно сътрудничество както в образователната, така и в изследователската дейност, което има голямо значение за по нататъшното развитието на катедрата, както и за създаването към МУ-Варна на бъдещия Факултет по обществено здравеопазване през 2001г.

През 1990г. катедрата организира първия в страната курс по болничен мениджмънт. С подкрепата на международен проект „Реструктуриране на университетското образование по здравен мениджмънт" провеждан  съвместно с  университетите в Маастрих  и Манчестър катедрата има водеща роля в разработването на  учебен план и програми за специалност Здравен мениджмънт, която стартира през 1993г.

През 1991г. катедрата става инициатор на първия TEMPUS проект в здравеопазването в България –JEP 3604: "Подкрепа за дисциплините по обществено здравеопазване: (1992- 1995) съвместно с университети в Холандия (Ротердам), Великобритания ( Кембридж и Единбург), Испания (Билбао). В рамките на проекта и продължението му 1996-1997 г. са реализирани 15 специализации в партниращите институции, защитени са три магистърски степени, във Варна са проведени четири международни летни курса по съвременна епидемиология и биостатистика и са обучени 120 души от цялата страна.

В проект на Швейцарската болнична асоциация с ръководител доц. Фесчиева са проведени 5 модула по болничен мениджмънт за ръководни екипи от български болници, партниращи с такива от Швейцария. В проект по програма PHARE „Университетското обучение по обща медицина в България" работи доц. Ст. Попова. През 1999-2003г. се провеждат два изследователски проекта: „Хранене и инсулти" съвместно с университета в Кембридж, Великобритания и „Глобална и европейска здравна политика –транскултурален трансфер" с партньор - Уелски институт за здравни и социални грижи –колабориращ със СЗО център за развитие на регионални здравни стратегии и мениджмънт.

Рaботата по всички проекти допринася за успешното развитие на учебната и изследователска дейност, подобрява квалификацията на кадрите и материалната база на катедрата. Преподавателският състав се попълва от кадри придобили магистърски степени в европейски университети: д-р К. Витлиянова (1993-4г.), д-р А. Керековска -1995г , д-р К. Докова -2000г. Към катедрата преминава и Ал. Стойчев – асистент по философия в МУ от 1979г.

От 2001г. катедрата е член на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване в европейския регион- ASPHER. В рамките на проект финансиран от OSI/ASPHER, с ръководител доц. Ст. Попова се разработва и реализира успешно първата в България магистърска програма по „Обществено здравеопазване". През 2004г. програмата получава международна акредитация от ASPHER.

Съставът на катедрата участва активно в разкриването на новата специалност здравни грижи и в подготовката на учебните планове за квалификационни степени „бакалавър" и „магистър".

След 2001г. катедрата продължава да се разширява и развива. За асистенти са избрани: д-р Н. Ушева 2003г, д-р Л. Георгиева 2003г, В. Атанасова 2003г, Ст. Павлова 2004г., Ст.Бекярова 2008, Кр.Лалева 2010. През 2005г. е сформиран самостоятелен сектор по медицинска етика и право. От 2001 г. до 2013 г. са защитени девет дисертации, в т.ч. и от трима редовни докторанти – Кр. Стоева, Ст. Бекярова и Д. Атанасова, випускници от специалност Здравен мениджмънт. За доценти са избрани И. Мирчева (2002г), Б. Китов (2004г) и С. Тончева (2005г), A. Керековска (2007г), Л. Георгиева (2012г), д-р К. Докова (2012г) и М. Вълканова (2012г), а за професор Ст.Попова (2012 г). Така укрепналият кадрови потенциал участва в преподаването на повече от 30 дисциплини във всички специалности на МУ – Варна, включително и в англоезичното обучение по медицина, дентална медицина и обществено здравеопазване. Научно-изследователската дейност намира отражение в редица публикации в наши и международни списания, монографии, учебници, участия в научни форуми.