Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е създадена с решение на Академичния съвет на МУ-Варна от 19.12.1996 г. като профилираща за специалността Здравен мениджмънт, а от 2013 г. и за магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт. Катедрата участва също в обучението на студенти от специалностите Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа, Опазване и контрол на общественото здраве, Оптометрист, Логопедия и редица други в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър", „бакалавър" и „магистър". През 2011 г. е получена акредитация за обучение на докторанти по направление „Администрация и управление" (научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство"), а от 2015 г. катедрата участва и в обучението на докторанти по научната специалност „Управление на общественото здраве".

Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е призната за база за специализация в рамките на следдипломното обучение по специалностите „Медицинска информатика и здравен мениджмънт" и „Икономика на здравеопазването". Наред с това, провежда и курсове за следдипломна квалификация по здравен мениджмънт за медицински специалисти във връзка с Наредба №9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения. В периода 2004-2008 г. катедрата е един от трите национални центрове в България за продължително обучение на ръководен персонал в здравеопазването. Периодично се разработват и провеждат курсове за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, свързани с тенденциите, предизвикателствата и развитието на здравния и фармацевтичния сектор.

Научно-изследователската работа се характеризира с интердисциплинарни и екипни разработки по актуални теми в здравеопазването. Научните приноси на академичния състав са в областта на здравна политика и здравна реформа; финансиране на здравните системи; икономически анализ на дейността на лечебните заведения; управление на качеството в здравеопазването; управление на човешките ресурси в здравеопазването; интегрирани грижи; регионално планиране в здравеопазването; оценка на здравните потребности; здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването; безопасност за пациентите; пазарни анализи и проучвания в здравния и фармацевтичния сектор и др. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването издава научното списание „Здравна икономика и мениджмънт" и периодично организира научни форуми по актуални проблеми, свързани със здравната система и управлението на лечените заведения. През 2013 г. екип от катедрата е удостоен с награда „Варна" за постижения в областта на обществените науки за разработката Bulgaria: Health System Review, издание на Световната здравна организация. През 2019 г. преподаватели от катедрата получават признание за високи научни постижения в сферата на обществените науки от Съюза на учените в България. Членове на екипа на катедрата са удостоени с престижни отличия за научно-изследователска работа и участие в различни национални и международни проекти.

Катедрата развива и активна международна дейност в сътрудничество с чуждестранни университети, научно-изследователски институти, правителствени и неправителствени организации в сферата на здравеопазването. Успешно са разработени множество научно-изследователски проекти, от които преобладаващата част са международни. През 2013 г. Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е поканена да представлява България в Health Systems and Policy Monitor Network към Европейската обсерватория за здравни системи и политики. Преподаватели от катедрата са основната част от екипа, успешно представящ Медицински университет – Варна в проект Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (Joint Аction Health Workforce Planning and Forecasting), финансиран от Европейската комисия.

Преподавателите от катедрата са гост-лектори в редица български и чуждестранни университети и участват като експерти при разработването на концепции и стратегии на национално, областно, общинско и институционално ниво. Работата в близко сътрудничество с различни организации и институции от здравната и социалната сфера – български и чуждестранни - дават възможност за ориентиране на обучението към нуждите на практиката, провеждане на пълноценни практики и стажове в страната и в чужбина, както и успешна реализация на завършилите.