Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Научноизследователска дейност

Монографии и книги

1.     Kostadinova, Т., P. Panayotov, D. Panayotova, L. Panayotova. Designing a cardiac surgery patient pathway: One step towards an integrated care ecosystem. In: Mohr, B.J., E. Dessers (eds.). Designing integrated care ecosystems. A socio-technical perspective. Springer, 2019.

2.     Димова, А., М. Рохова, Ст. Коева, Е. Атанасова, Л. Коева-Димитрова, Т. Костадинова, А. Шпрангер. Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система. Медицински университет – Варна, 2019.

3.     Dimova, A., M. Rohova, S. Koeva, E. Atanasova, L. Koeva-Dimitrova, T. Kostadinova, A. Spranger. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2018; 20(4).

4.     Dimova, A. Health system financing in Bulgaria. Varna Medical University Press, 2018.

5.     Атанасова, Е. Потребителски плащания в здравния сектор. ИК Стено, Медицински университет – Варна, 2018.

6.     Rohova, M. Bulgaria. In: Rechel B, Richardson E, McKee M (eds.). The organisation and delivery of vaccination services in the European Union. WHO, European Observatory on Health Systems and Policies, European Commission, 2018.

7.     Филипова, Ф., А. Атанасова, В. Георгиев, Св. Стефанов, И. Христов, К. Калев, Ст. Тодорова, М. Минев. Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност, Монографична библиотека „Знание и бизнес" книга 1, 2017.

8.     Harvey, R., N. Mihaylov. Doing community psychology internationally: Lessons learned in the field. In: Viola, J., O. Glantsman (eds.). Diverse careers in community psychology: a guide through the diversity of options. Oxford University Press, 2017.

9.     Rohova, M. Mobility of health professionals: Trends, patterns and attitudes in Romania. Varna Medical University Press, 2016.

10.  Коева-Димитрова, Л. Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти. ИК Стено, Медицински университет – Варна, 2016.

11.  Грудева, М., В. Гюрова, Т. Костадинова. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище. Медицински университет – Варна, 2016.

12.  Dimova, A. Bulgaria. In: Sagan, A., S. Thomson (eds.). Voluntary health insurance in Europe. Country experience. WHO Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, 2016.

13.  Wegman, H., B.W. Fisher, J. Geller, L.M. Lunn, N.A. Palmer, D.D. Perkins, N. Mihaylov, W.L. Partridge, S. Shields. The fieldschool in intercultural education as a model for immersive action-research training and service-learning. pp. 167-190. In: Barnes, S.L. et al. (eds.). Academics in Action! A model for community-engaged research, teaching, and service. New York: Fordham University Press, 2016.

14.  Георгиева, М. Възможности на проектния мениджмънт в здравеопазването. ИК Стено, Медицински университет – Варна, 2015.

15.  Георгиева, М., Ем. Мутафова. Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения - същност, понятия и модели за комплексен анализ (част I). Медицински университет – Варна, 2015.

16.  Георгиева, М. Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения - многомерен модел, алгоритъм и диагностични карти (част II). Медицински университет – Варна, 2015.

17.  Dimova, A., М. Popova. Bulgaria. In: Maresso, A. et al. (eds.) Economic crisis, health systems and health in Europe. Country experience. Open University Press, Mc Graw Hill Education, 2015.

18. Димова, А., М. Рохова, Е. Мутафова, Е. Атанасова, Ст. Коева, Д. Пантели, Е. ван Гинекен. България. Анализ на здравната система: 2012. Здравни системи в преход. Медицински университет – Варна, 2013.

19. Dimova, A., M. Rohova, E. Moutafova, E. Atanasova, S. Koeva, D. Panteli, E. van Ginneken. Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3).

20. Dimova, A., M. Rohova, M. Popov, B. Rachel. Health Reform in Bulgaria, In: Bartlett, W., J. Bozikov, B. Rechel (eds.) Health Reforms in South-East Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012.

21. Georgieva, M., E. Moutafova. The Effectiveness Challenge In Management of Bulgarian Hospitals. In: Bartlett, W., J. Bozikov, B. Rechel (eds.) Health Reforms in South-East Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012.

22. Dimova, A. Bulgaria. In: Legido-Quigley, H., D. Panteli, J. Car, M. McKee, R. Busse (eds.) Clinical guidelines for chronic conditions in the European Union. European Observatory on Health Systems and Policies, 2012.

23. Kostadinova, T. Strategisches Change-management im Gesundheitswesen in der Zeit der Reformen. Varna, Медицински университет „Проф. Д-р П. Стоянов" , 2011.

24. Костадинова, Т. Управление на промяната в здравеопазването в новите икономически условия. Варна, ИК Стено, 2011.

25. Коева, Ст. Икономика на политиката: "Публичният избор" – икономическа теория на демокрацията. Варна, ИК Стено, 2009.

26. Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България: Анализ. Институт Отворено общество, София, 2007.

27. Димова, А. Здраве и сигурност на хората в организацията. В: Коев, Й. и кол. Въведение в управлението на човешките ресурси. Е-Литера, Варна, 2007.

28. Иванов, Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005.

29. Коева, Ст. Европейската интеграция: същност, развитие, постижения и проблеми. В: Българският малък и среден бизнес: европейски перспективи и решения. Варна, ИК Стено, 2005.

30. Димова, А. Болничен продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004.

31. Димова, А. Потребители на болничния продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004.

32. Димова, А. Управление на човешките ресурси в болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004.

33. Попов, М., А. Димова. Организационна диагностика на болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004.

34. Димова, А. Управление на качеството в болницата. В:. Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004.

35. Коева, Ст. Австрийската икономическа школа: отличителни черти и индивидуални постижения. Варна, ИК Стено, 2003.

36. Коева, Ст. Пазарът като спонтанен ред: приносът на Ф. А. Хайек. Варна, ИК Стено. 2002.

 

Научно-изследователски и практико-приложни проекти

1.    Working Group on Economic Evaluation in Healthcare in Europe, проект на ASPHER, 2019-2021.

2.    Оценка на здравната система в България – ефективност, равнопоставеност, устойчивост, научно-изследователски проект, финансиран от Фонд "Наука" на Медицински университет-Варна, 2018-2021.

3.    NuTransAge. Nutrition Transition and Healthy Ageing, проект финансиран от German Institute of Human Nutrition, 2019-2020.

4.    K-TRIO 3 Researchers in Knowledge Triangle „Европейска нощ на учените", проект по Програма „Хоризонт 2020", финансиран от Европейската комисия, 2014-2020.

5.    State of Health in the European Union, проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, финансиран от Европейската комисия, 2017-2019.

6.    Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители, проект на Министерство на образованието и науката, 2018-2019.

7.    Costs Analysis of Family Planning Services. Българо-швейцарска програма за сътрудничество за промоция на социалното включване на роми и други уязвими групи, финансиран по Програма ЗОВ: здраве и образование за всички, 2018.

8.    The Model of the Welfare State in Central and Eastern Europe, проект на Nézőpont Institute, финансиран от Wilfried Martens Centre for European Studies, 2018.

9.    The Organisation and Delivery of Vaccination Services in the EU, проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, финансиран от Европейската комисия, 2018.

10. Зеленият морски двор на Варна, проект на Медицински университет – Варна, Софийски университет и Френски институт – България, 2018.

11. Regional Study on Parenting Programmes for Parents/Caregivers of Adolescents in Belarus, Bulgaria, Georgia, Moldova, Montenegro and Romania, проект, финансиран от УНИЦЕФ, 2017-2018.

12. Сравнителен анализ на разходите за здравно-социални услуги, предоставяни в рамките на Проект „Домашни грижи за независим и достоен живо" на БЧК, проект на Български червен кръст, Министерство на труда и социалната политики, Министерство на здравеопазването, Швейцарски червен кръст, 2016-2017.

13. Health System Performance Assessment – Integrated Care Assessment, European Commission, проект, финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, 2017.

14. ICARE4EU Иновативни грижи за хора с множество хронични заболявания в Европа, проект, финансиран от Европейската комисия, 2013-2016.

15. Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, проект, финансиран по Програмата за здравеопазване на Европейската комисия, 2013-2016.

16. Health Systems and Policy Monitor Platform, проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, 2013.

17. Study on Corruption in the Healthcare Sector, изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, 2013.

18. Анализ на хоспитализациите в българските болници, проект на Световната банка, 2013.

19. Аssessment of Patient Payment Policies and Projection of Their Efficiency, Equity and Quality Effects in Central and Eastern European Countries, научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия, 2008-2013.

20. Оценка и анализ на потребителските плащания в здравеопазването, научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия, 2007-2013.

21. Mobility of Health Professionals, научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия, 2008-2012.

22. Анализ и оценка на организацията на продължителните грижи в европейските държави, проект, финансиран от ECDC, 2011.

23. Училище без напрежение, проект на Община Варна, 2009-2011.

24. Младите българи с гражданска позиция в Европа, проект на Държавната агенция за младежта и спорта, 2007-2008.

25. Анализ на здравната реформа, проект на Фондация "Институт Отворено общество", София, 2005-2007.

26. Бедност, социални неравенства и здраве в България, проект на Световната здравна организация, 2005.

27. Българо-швейцарски проект по болнично управление, междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 2003-2005.

28. Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт, проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София, 2002-2005.

29. Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти за бенчмаркинг, проект за сътрудничество между Университетска болница "Инзелшпитал"- Берн (Швейцария) и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт, 2004.

30. Българо-испански проект за подготовка на управленски кадри в здравеопазването, 1995-2003.

31. Обучение по болнично управление на управленския персонал в Университетската МБАЛ "Св. Анна" – София, международен проект на Министерство на здравеопазването, Испанската агенция по международно сътрудничество, Gruppo Consultor de Infraestructuras - Madrid, Национален център по обществено здраве, 2001-2002.

32. Проект за създаване на университетско образование по здравен мениджмънт, финансиран по програмата ТЕМПУС, 1993–1998.