Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Преподавателите от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването участват в обучението на студенти от бакалавърските и магистърските програми по Здравен мениджмънт, Здравен мениджмънт и медико-социални грижи, Фармацевтичен мениджмънт, Фармацевтичен мениджмънт и грижи, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт, Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа, Опазване и контрол на общественото здраве, Оптометрист, Логопедия, Кинезитерапия, Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи, специалностите на Медицински колеж - Варна, както и в курсовете за професионална подготовка, организирани от Центъра за професионално обучение към МУ-Варна.

Катедрата обучава докторанти по специалностите Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването) и Управление на общественото здраве, както и специализанти по Медицинска информатика и здравен мениджмънт и Икономика на здравеопазването. Провежда се обучение за следдипломна квалификация по здравен мениджмънт за медицински специалисти, както и редица други курсове за продължаващо обучение на специалисти, работещи в здравния и фармацевтичния сектор. Членовете на академичния състав на катедрата участват в държавни изпитни комисии и научни журита.

Учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели в Катедра по икономика и управление на здравеопазването:

1.    Златарева, А. (ред.) Лекарствена политика и пазарен достъп на лекарства. Учебно ръководство за следдипломно обучение. МУ-Варна, 2018 (електронно издание).

2.    Димова, А., Т. Димитрова. Здраве и сигурност на хората в организацията. В: Коев, Й. и др. Управление на човешките ресурси, Издателство „Наука и икономика, Икономически университет – Варна, 2017.

3.    Коева-Димитрова, Л., М. Минев. Въведение в счетоводството. Сборник с решени и нерешени задачи, тестове и казуси. МУ-Варна, 2017.

4.    Костадинова, Т., М. Рохова. Маркетинг в здравеопазването. МУ-Варна, 2016.

5.    Рангелова, Ж., Г. Петрова. Управление на човешките ресурси. Сборник лекции за следдипломно обучение. МУ-Варна, 2015.

6.    Костадинова, Т., М. Георгиева, А. Докова. Управление на проекти. Учебник за студенти от специалност "Здравен мениджмънт". МУ-Варна, 2015.

7.    Georgieva, M. Project Management. A Handbook for Students in International Business, Ghana Technology University College. Варна, ИК Стено, 2015.

8.    Georgieva, M. Management of Innovation and Change. A Handbook for Students in International Business, INT, Paris, France. МУ-Варна, 2015.

9.    Георгиева, М. Диагностичен анализ на болницата (част I). МУ-Варна, 2015.

10. Георгиева, М. Диагностичен анализ на болницата (част II). МУ-Варна, 2015.

11. Георгиева, М. Помагало за специализанти и млади учени в областта на здравния мениджмънт. Сборник избрани лекции. МУ-Варна, 2015.

12. Георгиева, М., Е. Мутафова. Статистически методи в здравеопазването. Сборник задачи. МУ-Варна, 2012 (електронно издание).

13. Костадинова, Т. Управление на времето. Учебник за студенти по управление на здравни грижи. Варна, ИК Стено, 2011.

14. Попова, С., И. Мирчева, А. Керековска, Л. Георгиева, Т. Костадинова. Социална медицина. Учебник за студенти по медицина. Варна, ИК Стено, 2011.

15. Коева, Ст. Въведение в микроикономиката. E-литера, Варна, 2010 (електронен учебник).

16. Генов, Г., Ат. Атанасов, В. Бандакова, А. Галинова, Л. Коева-Димитрова и др., Сборник от задачи и тестове по теория на счетоводството. ИК Гея-Принт, Варна, 2009.

17. Мутафова, Е., Е. Атанасова, Л. Коева-Димитрова. Сборник от задачи по икономика, организация и финансиране на лечебните заведения. ИК Гея-Принт, Варна, 2008.

18. Димова, А. Управление на качеството в болницата. ИК Стено, Варна, 2008.

19. Чобанянева, Ив., А. Димова. Управление на качеството в здравеопазването. ИК Стено, 2004.

20. Коева-Димитрова, Л., М. Павлова. Управленско счетоводство в здравните организации. ИК Стено, Варна, 2004.

21. Мутафова, Е. Статистически методи в управление на здравеопазването. ИК Стено, Варна, 1999.