Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Основните приоритети на научно-изследователската дейност на катедра са синтезирани в следните направления:

 1. Здравни неравенства
 2. Епидемиология на социално-значимите заболявания
 3. Проблеми на стареенето
 4. Проблеми и перспективи на електронното здравеопазване
 5. Промоция на здравето
 6. Правни и етични проблеми в Общественото здравеопазване
 7. Правни и етични проблеми на трансплантациите
 8. Обществено дентално здраве
 9. Здравна политика, организация и оценка на качество в здравеопазването

Научните приоритети  отразяват тематиката на научните изследвания и  по-значимите изследователски и образователно-приложни проекти проведени под ръковдството или с участието на представители на академичния състав на катедрата:

 1. ТoyBox - IACO and 7th FP EC Project ( March 2010 - August 2013). Obesity related behaviour in 4-6 year old children
 2. Public health genomics European network –PHGEN I и II –проект по Седма рамкова програма, финансиран от Европейската комисия 2009-2012
 3. Здравословно хранене при младите хора – проект към Община Варна - 2012г.
 4. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. BG051PO001-4.3.04. Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси", 10.2012-10.2014г.
 5. Alzheimers Disease and Other Forms of Dementia: Prevalense, Access to Mental Health Servises, Costs and Quality of Life". 2009- продължава
 6. Иновативност и ергономична оценка на учебната среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение  – Проект към Фонд Научни Изследвания МОН (2012 г.)
 7. Mobility of Health Professionals – проект по Седма рамкова програма, Европейската комисия – 2008 -2012
 8. "Equal opportunities for health: action for development", European Commission Project 2011-2014.
 9. "Бенчмаркинг в регионалния здравен мениджмънт –I и II" (Benchmarking Regional Health Management). Финансиран от СЗО
 10. „Интеграция към Европейската образователна система", (2004 – 2007г); подпроект "Академична автономия и колективни органи за управление на университета", Медицински университет – Варна
 11. „Европейско професионално обучение по обществено здравеопазване и управление в здравеопазването" по програма EUROPHAMILI / AESCULAPIUS Leonardo da Vinci Programme;
 12. Oсведоменост лечение и контрол на артериалното налягане в селските региони – научно изследователски – изследователски проект финансиран от Община Долни чифлик и МУ Варна
 13. Project PHARE BG 2003/004-937.11.01.-1.018 "Qualification for alternative employment"
 14. OSI-ASPHER program "Quality Development of Public Health Training Programs In Central and Eastern Europe "- финансираща организация OSI Sofia
 15. PHARE Project "Университетско обучение по обща медицина" на програмата
  1996-1997 С партньори: British Council
 16. Разработване на национална стратегия  за HIV/СПИН /  разработване на регионална стратегия за Варна BUL/98/005/H/001UNDP/UNАIDS 1999-2000г.
 17. Regions for health network – 2000-2004 финансиран от СЗО – Европейско бюро – Копенхаген;за първи път е включен регион от България – област Варна
 18. Глобална и Европейска здравна политика –транскултурален трансфер 2001г.; Партньори:Уелски институт за здравни и социални грижи –  колабориращ със СЗО център за развитие на регионални здравни стратегии и мениджмънт
 19. "Хранене и Инсулти Варна" 1999-2001г. – изследователски проект: Регистър на мозъчни инсулти и проучване върху рисковите фактори за ССЗ; Финансиран от Wellcome Trust London
 20. "Здраве и общество на страните в преход" 1998г. С партньори:  Бирмингамски университет на Алабама, САЩ, Факултет по социални и поведенчески науки/ програма по социална медицина
 21. PHARE Project "Обучение по обществено здравеопазване",  1996-1998г.
 22. Съвместни семинари по болничен мениджмънт 1996-1997г. С партньори: Швейцарската болнична асоциация от името на швейцарското конфедерално министерство на външните работи
 23. JEP 096 1695 Преструктуриране на университетското обучение по здравен мениджмънт
  1996 – 1998г.С партньори: 1.Факултет по здравни науки / департамент по Обществено здравеопазване, Маастрихтски университет Холандия 2.Университет в Манчестър 3.Hoogeschool Amsterdam, NL
 24. JEN 3604 "Дисциплини по обществено здравеопазване в България- разпростарнение и поддържане на резултатите от   JEP 3604" 1996 –1997г.
 25. ТEMPUS–JEP 3604: "Подкрепа за дисциплините по обществено здравеопазване: (1993- 1995; продължение 1995-1997) съвместно с университети в Холандия (Ротердам), Великобритания ( Кембридж и Единбург), Испания (Билбао)
 26. Проект ELLAN, Европейска мрежа за активно сътрудничество в късния живот 2014-2016.