Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването участва активно в обучението на студентите от почти всички специалности на МУ-Варна, Медицински колеж и филиалите на  МУ Варна. Преподаваните дисциплини са повече от 100 по следните  специалности:

„Медицина" (българо- и англоезично обучение): Социална медицина и биостатистика; Медицинска етика; Медицинска социология и психология (англоезично обучение);

„Дентална медицина" (българо- и англоезично обучение): Компютърна техника; Социална медицина и етика; Обществено дентално здраве.

„Здравен мениджмънт": Въведение в медицината и здравните професии, Въведение общественото здравеопазване, Статистически анализи в здравеопазването, Информационни системи и технологии, Медицинска етика и деонтология, Въведение в здравната информатика, Въведение в епидемиологията, Здравна и социална политика, Организация на мед.помощ и ЛЗ, Глобално здраве, Социология и Медицинска социология, Специални здравни нужди на населението, Болнични информационни системи и БД, Епидемиология на соц.значимите заболявания, История на медицината, Основи на правото I и II ч. (гражданско и търговско), Основи на правото ч. (трудово и административно), Медицинско право

"Управление на здравните грижи" ОКС „бакалавър": Социална медицина, История на здравеопазването и здравни грижи, Епидемиология на здравето, Медицинска статистика и информатика, Медицинска етика и деонтология, Право (трудово и административно) и  „Медицинска сестра" : Медицинска етика и деонтология, Информатика, Промоция на здравето, Социална медицина,  Социално и здравно законодателство.

„Акушерка": Медицинска етика, Информатика, Социално и здравно законодателство, Социална медицина и промоция на здраве.

„Здравен мениджмънт" – магистър: Болнични информационни системи и БД, Глобално здраве, Промоция на здравето, Приложна епидемиология  Статистически анализи в здравеопазването, Методика на научно-изследователската дейност, Здравни информационни системи и статистически софтуерни продукти, Международни аспекти на здравето и международно здравно сътрудничество, Основи на правото I и II ч. (гражданско и търговско, трудово и административно), Медицинско право, История на медицината.

"Управление на здравните грижи" ОКС магистър: Статистически методи в управлението, Здравни анализи и оценки, Медицинска социология, Методология на научно-изследователската работа, Информационни технологии в управление на здравната организация, Глобални тенденции на общественото здраве(социално-медицински проблеми в глобалното общество), Стратегии за промоция на здравето, Социална медицина, История на здравеопазването и здравни грижи, Епидемиология на здравето, Медицинска статистика и информатика, Управленска и бизнес етика, Гражданско и административно - процесуално право, Основи на правото и здравно законодателство, Медицинска етика и деонтология, Сестринска информатика.

„Обществено здравеопазване" ОКС "магистър": Епидемиология на неинфекциозните болести, Въведение и теоретични основи на общественото здравеопазване, Показатели и оценка на общественото здравеопазване и здравен риск, Съвременни епидемиологични методи, Съвременни статистически методи, Глобално здраве, Методика на научно-изследователската работа, Информационни системи в здравеопазването, Промоция на здравето, Международни аспекти на здравето, здравна политика и анализи, Социология на здравето и болестта, Оценка на здравните потребности, Основи на правото, здравно законодателство , Етика в общественото здравеопазване, История на медицината и общественото здравеопазване.

Специалности от ОКС „Професионален бакалавър": Социално и здравно законодателство, Уелнес и спа, Социална значимост на естетичните грижи, Социология, Хомеопатия.

 

Обучение в ОНС "Доктор"

В Катедрата се провежда обучение по две акредитирани докторски програми: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", „Управление на общественото здраве", по които са защитени над 40 дисертации и 4 теми за научна степен „доктор на медицинските науки" и понастоящем се обучават 21 докторанти, двама от които са чуждестранни с провеждане на обучнието на английски език.

Катедрата осъществява и обучение на специализанти по три програми, утвърдени по Наредба 34//2006 г.: „Социална медицина и здравен мениджмънт", „Медицинска информатика и здравен мениджмънт", а от 2022 година – "Социална медицина и обществено дентално здраве".

Преподавателите са самостоятелни или съавтори на над 90 учебници, учебни

помагала и монографии.

 

Учебници и учебни помагала /препоръчвани на студентите за подготовка по преподаваните дисциплини/

 1. Докова К., Медицинска социология, 2022. МУ Варна
 2. Капинчева, И., Ванкова, Д.,. Комплементарна и алтернативна медицина, кратък терминологичен справочник на XXI век,  2022 МУ-Варна
 3. Д. Ванкова,. Социална медицина и промоция на здравето: за специалност "Акушерка", ОКС "Бакалавър", 2021
 4. Д. Ванкова, Социална медицина: за специалност "Медицинска сестра", ОКС "Бакалавър", 2021.
 5. Ванкова, Д., , Компендиум за специалност "Медицинска сестра", ОКС Бакалавър, 2020 МУ- Варна
 6. Ванкова, Д., , Компендиум за специалност "Акушерка", ОКС Бакалавър, 2020 МУ- Варна
 7. Вълканова М., Медицинско право, Стено, 2019 Варна
 8. Георгиева Л., Попова С,, Керековска А.  Социална медицина : Учебник за студенти от професионално направление `Здравни грижи`, ОКС`Бакалавър` Стено, 2017 Варна
 9. Попова, С., Социална медицина за студенти бакалаври по здравни грижи, 2015, Стено, Варна.
 10. Mircheva I, Dokova K., Biostatistics, 2014, MU – Varna.
 11. Вълканова М., Медицинско право, Стено, 2014 Варна
 12. Керековска, А., Мирчева, И. Социална медицина : Учебник за студенти по медицина, 2014 Стено, Варна.
 13. Георгиева, Л. Глобално здраве, 2014, Стено, Варна
 14. Попова, С., А, Керековска Социална медицина за студенти бакалаври по здравни грижи, 2013, Стено, Варна.
 15. Помагало за докторанти  Шишков Р. , Мутафова Е., Мирчева И., Тачева В.  Варна : Стено, 2012
 16. Мирчева, И., С. Попова Основи на биостатистиката, 2011, Стено, Варна
 17. Попова, С., Л. Георгиева Професии в здравеопазването, 2011, Стено, Варна.
 18. Социална медицина за студенти по медицина. Под ред. на  Ст. Попова, 2011,  Стено, Варна.
 19. Попова С, Социална медицина за студенти бакалаври по здравни грижи, 2010, Стено, Варна.
 20. В. Митков, М Вълканова Здравно законодателство, 2005, Ра-Дона, Варна.