Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването участва активно в обучението на студентите от почти всички специалности на МУ Варна и медицински колеж. Преподаваните дисциплини по специалности са:

Специалност медицина (българо и англоезично обучение): Социална медицина и биостатистика; Медицинска етика

Специалност дентална медицина (българо и англоезично обучение): Компютърна техника; Социална медицина и етика; Обществено дентално здраве
Специаност здравен мениджмънт: Въведение общественото здравеопазване, Информационни системи и технологии, Професии в здравеопазването,Медицинска етика и деонтология, Въведение в здравната информатика,Въведение в епидемиологията,Здравна и социална политика,Организация на мед.помощ и ЛЗ, Социология и Медицинска социология,Специални здравни нужди на населението, Болнични информационни системи и БД, Епидемиология на соц.значимите заболявания, История на медицината, Основи на правото I и II ч. (гражданско и търговско), Основи на правото ч. (трудово и административно), Медицинско право

Специалност УЗГ – бакалавър: Социална медицина,История на здравеопазването и здравни грижи, Епидемиология на здравето, Медицинска статистика и информатика, Медицинска етика и деонтология, Право (трудово и административно) и здравно законодателство
Специалност „Медицинска сестра" : Медицинска етика, Информатика, Промоция на здравето, Соц.и здравно законодателство
Специалност „Акушерка": Медицинска етика, Информатика, Соц.и здравно законодателство
Специалност „Здравен мениджмънт" – магистър: Болнични информационни системи и БД, Промоция на здравето, Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти, Методика на научно-изследователската дейност, Здравни информационни системи, Международни аспекти на здравето и международно здравно сътрудничество, Основи на правото I и II ч. (гражданско и търговско, трудово и административно), Медицинско право
Специалност „УЗГ" – магистър: Статистически методи в управлението, Здравни анализи и оценки, Управленска и бизнес етика, Медицинска социология, Методология на научно-изследователската работа, Информационни технологии в управление на здравната организация, Глобални тенденции на общественото здраве(социално-медицински проблеми в глобалното общество), Стратегии за промоция на здравето (здравно промоционни стратегии и интервенции), Сестринска информатика, Социална медицина, История на здравеопазването и здравни грижи, Епидемиология на здравето, Медицинска статистика и информатика, Медицинска етика и деонтология, Гражданско и административно - процесуално право, Основи на правото и здравно законодателство
Специалност „Обществено здравеопазване"  - магистър: Въведение и теоретични основи на общественото здравеопазване,Оценка и измерване на общественото здраве, Съвременни епидемиологични методи,Съвременни статистически методи в здравната наука,Методика на научно-изследователската работа,Информационни системи в здравеопазването,Промоция на здравето,Международни аспекти на здравето, здравна политика и анализи,Социология на здравето и болестта,Здравни потребности на населението,Основи на правото, здравно законодателство и етика
Специалности от ОКС „Професионален бакалавър": Социално и здравно законодателство

Обучение в ОНС "Доктор"

Учебници и учебни помагала /препоръчвани на студентите за подготовка по преподаваните дисциплини/

  1. Социална медицина за студенти по медицина. Под ред. на  Ст. Попова, 2011,  Стено, Варна.
  2. Попова С, Социална медицина за студенти бакалаври по здравни грижи, 2010, Стено, Варна.
  3. Попова, С., А, Керековска Социална медицина за студенти бакалаври по здравни грижи, 2013, Стено, Варна.
  4. Попова, С., Л. Георгиева Професии в здравеопазването, 2011, Стено, Варна.
  5. Мирчева, И., С. Попова Основи на биостатистиката, 2011, Стено, Варна.
  6. Mircheva I, Dokova K., Biostatistics, 2011, MU – Varna.
  7. В. Митков, М Вълканова Здравно законодателство, 2005, Ра-Дона, Варна.