Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедра „Здравни грижи" е неразделна част от структурата на Факултета по обществено здравеопазване в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна. Тя е първата по рода си в Република България, създадена в отговор на завишените критерии за повишаване качеството на подготовката на студентите, обучаващи се в специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка", с Решение на Академичния съвет на висшето училище, Протокол № 26/22.05.06 г.

Неин първи ръководител е проф. Соня Тончева, дм (медицинска сестра, биолог, доктор по социална медицина с докторат в областта на сестринството).

Академичният състав включва 4 доценти, 3 главни асистенти, 10 асистенти, 1 преподавател и 1 организатор.

Катедра „Здравни грижи" организира практическото обучение на студентите от специалности „Медицинска сестра", „Акушерка", „Управление на здравните грижи" и „Логопедия". 

Катедрата по здравни грижи е призната за база за специализация в рамките на следдипломното обучение по специалностите "Първични здравни грижи", „Обществено здраве", "Медицинска сестра за социални дейности", "Медицинска педагогика" и „Операционна и превързочна техника".

От 2017 г. катедрата е разделена на три учебни сектора – „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Управление на здравните грижи и Логопедия". През същата година към катедрата е разкрита Ескулап академия по здравни грижи, където се провеждат курсове и индивидуални обучения на медицински и немедицински кадри в системата на здравеопазването.

Научно-изследователската работа се развива  в областта на сестринството и качеството на обучение по „Здравни грижи", общественото здравеопазване, обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията, педагогиката, медицинската педагогика, общуването и обучението на пациенти, теорията на възпитанието и дидактиката, педагогиката на извънкласната работа, педагогическата компетентност на здравните кадри, педагогическите и андрагогическите акценти на образованието във висшето медицинско училище и хуманизацията и демократизацията на висшето образование.

Проучванията и научните разработки на академичния състав на катедрата намира отражение в редица публикации в наши и международни научни форуми,  списания, монографии, учебници и учебни помагала. 

Към катедрата са сформирани Програмни съвети, които координират обучението по специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Управление на здравните грижи" и „Логопедия". Програмните съвети съдействат при планирането и организацията на учебната дейност по съответната специалност.