Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедра „Здравни грижи" към Факултета по обществено здравеопазване при Медицински университет - Варна е първата по рода си в България, разкрита с решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна през 2006 г. Катедрата е създадена в отговор на завишените критерии за качество на обучението по регулираните специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка", които съобразно националното и европейско законодателство изискват академично образование и с преминаването им към Медицински университет - Варна те са развити в 4-годишни бакалавърски програми.

Нейни ръководители са проф Соня Тончева, д.м. (2006-2015) и проф. Силвия Борисова, д.оз.н. (2015 до сега).

Със създаването си, през 2006 г., съставът обединява преподавателите, участвали в обучението по двете специалности в медицинските колежи в градовете Варна, Шумен и Добрич. През следващите години съставът на катедрата се разширява, увеличава се броят и хорариумът на преподаваните учебни дисциплини, засилва се връзката с практическите учебни бази, обогатява се научната тематика. Катедрата участва в преподаването на над 30 учебни дисциплини по специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Логопедия" на Факултета по обществено здравеопазване и по специалността „Медицински козметик" на Медицински колеж - Варна. За периода на своето развитие академичният състав на катедрата успешно е защитил 20 дисертации, придобити са 18 неклинични специалности.

Настъпилите промени в системата на здравеопазването в страната налагат нови подходи при подготовка на здравните специалисти, работещи в различни структури и нива. Това дава основание на Катедрата да реализира и още един мащабен проект, координиране и администриране на обучението по специалност „Управление на здравните грижи" в бакалавърска и магистърска програма (от 2006/2007 учебна година).

През 2015 г. е акредитирана докторска програма „Управление на здравните грижи" от професионално направление „Обществено здраве", по която катедрата обучава докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма. През периода от нейното създаване в катедрата са зачислени близо 50 докторанта. Успешно защитили дисертационните си трудове са 30 от тях, 19 продължават обучението си. По докторската програма са защитени и две дисертации за придобиване на научна степен „доктор на науките".

През 2017 г., в отговор на потребностите в областта на логопедичната практика от специалисти, с медицинска насоченост за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и изследователска дейност Катедрата по здравни грижи става инициатор и за разкриването на специалност „Логопедия". През същата година започва и обучение по направление „Военна медицинска сестра" - съвместен проект на Медицински университет – Варна, Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" - Варна.

Отново през 2017 г. структурно се обособяват в катедрата три учебни сектора - „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Управление на здравните грижи и логопедия", като последният прераства през 2019г. в самостоятелна катедра „Логопедия и медицинска педагогика".

Освен фокус обучение на студенти и докторанти, Катедрата по здравни грижи е призната за база за специализация по специалностите „Обществено здравеопазване", „Гериатрични здравни грижи", „Клинична социална работа" и „Първични здравни грижи". Провежда курсове и индивидуални обучения на медицински специалисти в системата на здравеопазването и през 2016 г., по заявено от Б Браун Медикъл желание за сътрудничество, Медицински университет – Варна разкрива първата и единствена в страната Ескулап Академия по здравни грижи.  По инициатива на Катедра „Здравни грижи", съвместно с СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" през 2018 година е разкрита акушерска школа „Щастливо родителство", с фокус майчиното и детско здраве.

Проучванията и научните разработки на академичния състав на катедрата намират отражение в редица български и международни научни форуми, списания, монографии, учебници и учебни помагала. Престижът на звеното и научно-преподавателският му потенциал са база за успешното утвърждаване на научните направления в областта на клиничното сестринство и акушерската практика, управление на здравните грижи, педагогиката, медицинската педагогика, общуването и обучението на пациенти.

Катедрата е инициатор и организатор на конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот", която в годините прераства в международен форум със значими научни постижения.

Освен с професионално – образователния си характер, катедрата развива и много социални дейности, насочени към превенция и профилактика на здравето на обществото като кампаниите „Здравето е в твоите ръце", „Днешните проблеми – утрешни решения", „Здраве здравей" , „ФОЗ с грижа за варненци", „ФОЗ с грижа за бъдещите майки", „Аз съм акушерка и съм до теб".

Сътрудничеството с университетските бази, български и чуждестранни организации и институции дава възможност за развитие на образователна среда, съобразена със спецификата на обучение, динамична и променяща се спрямо нуждите на практиката.

В периода на своето развитие Катедра по здравни грижи се утвърждава като важна университетска структура, със значим принос в областта на здравните грижи.