Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Дисертации, монографии, студия, книги

 • Илиева С. Съвременната акушерка в екипа за интензивни неонатални грижи – образователни аспекти, компетенции и роля. Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по специалност „Управление на здравните грижи", МУ-Варна, 2021.
 • Нанкова М., Роля и функция на медицинската сестра, като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия. Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по специалност „Управление на здравните грижи", МУ-Варна. 2021.
 • Стамова Кр. Възможности за оптимизиране на сестринските грижи при пациенти на хемодиализно лечение. Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи", МУ-Варна,2021.
 • Борисова С. Приложение на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна. 2018.
 • Цветкова В., Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда, Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна. 2017.
 • Боева Т., Фактори оказващи влияние върху решението за аборт - роля и задачи на акушерката, Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна. 2017.
 • Димитрова В. Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка". Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна. 2016.
 • Димитрова, М. Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор" по научна специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна, 2016.
 • Егурузе К. Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Автореферат на дисертационен труд, МУ-Варна, 2016.
 • Георгиева, А. Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна. 2016.
 • Петрова Г. Развитие на профилактичните здравни грижи за деца - ролята на медицинската сестра. Дисертационен труд за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „Доктор"  по  научна специалност „Управление на здравните грижи". Тракийски университет –  Стара Загора. 2016.
 • Борисова С., Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики,  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", Варна, 2010.
 • Борисова С. Новата роля на  патронажната медицинска сестра в пълноценната грижа за деца до 3 години, Варна, 2018, с.170, ISBN 978-619-221-176-9.
 • Егурузе К., Грижи за онкологично болни – предизвикателства за медицинските сестри, Изд. Сити център, Варна, 2018.
 • Георгиева А. Дългосрочните грижи –възможност за иновативни сестрински практики, ИК СТЕНО, 2018, с.248. ISBN 978-954-449-948-8,ISBN 978-619-221-114-1
 • Георгиева А., Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с увреждания, ИК СТЕНО, 2018, с. 136. ISBN 978-954-449-944-0
 • Николова М. Акценти в организацията и управлението на здравните грижи, МУ- Варна, 2018, с. 121. ISBN 978-619-221-177-6
 • Димитрова В., История и развитие на акушерската професия, МУ-Варна, 2016, с. 123, ISBN978-619-221-097-7
 • Борисова С. Новата роля на  патронажната медицинска сестра в пълноценната грижа за деца до 3 години, Варна, 2018, с.170, ISBN 978-619-221-176-9.
 • Егурузе К., Грижи за онкологично болни – предизвикателства за медицинските сестри, Изд. Сити център, Варна, 2018.
 • Георгиева А. Дългосрочните грижи –възможност за иновативни сестрински практики, ИК СТЕНО, 2018, с.248. ISBN 978-954-449-948-8,ISBN 978-619-221-114-1
 • Георгиева А., Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с увреждания, ИК СТЕНО, 2018, с. 136. ISBN 978-954-449-944-0
 • Николова М. Акценти в организацията и управлението на здравните грижи, МУ- Варна, 2018, с. 121. ISBN 978-619-221-177-6
 • Димитрова В., История и развитие на акушерската професия, МУ-Варна, 2016, с. 123, ISBN978-619-221-097-7
 • Димитрова В., Т. Евтимова. Специални акушерски грижи при нормална и патологична бременност, МУ – Варна, 2019, с. 230, ISBN 978-619-221-199-8
 • Димитрова В. Акушерски грижи при нормална бременност, МУ-Варна, 2018, с. 155, ISBN 978-619-221-112-7
 • Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна, 2013. ISBN:   978-954-449-644-9

Научно-изследователски и практико-приложни проекти

 • Подобряване на благополучието и качеството на  живот при пациенти със сърдечна недостатъчност, проект  по Фонд „Наука".
 • Здраве и древни лечителски практики във Варна , проект на Сдружение „Музей за история на медицината – Варна", с финансовата подкрепа на Община Варна.
 • Социално-медицински проблеми, свързани с институционализацията на лицата на възраст 65 и повече години
 • Palliative Care professionals to enhance the quality of care  for patients with complex, life threatening illness and their families" в Study Center for Palliative Medicine", Brasov, Romania "Training of nurses in communication skills in palliative patients" Varna, Bulgaria, 2019.
 • Transformational leadership: empowering Palliative Care professionals to enhance the quality of care for patients with complex, life threatening illness and their families - stage 2, aimed at training nurses in communication skills in palliative patients, Varna, Bulgaria, in 2019.
 • International seminar training under the ELNEC program in palliative care at Schloss Arenberg, Salzburg, Austria, 2019.
 • Социални последици от употребата на психоактивни вещества при млади момичета, бременни и родилки - обучение на тема „Алкохолна употреба и зависимост",  25-27 март 2019 г., Варна, с организатори AlumniTIES към Държавният Департамент на САЩ, със съдействието на Медицински университет- Варна, Катедра "Психиатрия и медицинска психология".
 • Програма „Млади учени и постдокторанти", 2019 г. с наименование на проекта: " Медицинската сестра, като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия ", 2019 г.;
 • Проект K-TRIO 3 „Изследователи в триъгълника на знанието" - Договор № 818757, финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", Дейности „Мария Склодовска-Кюри" , 2019.
 • Разкриване на  Център за майчино и детско здраве на територията на област Шумен, Сливен, проект на УНИЦЕФ.
 • Студентски практики – Фаза 1, проект BG05M20P001-2.002-0001, МОН, финансиран от ОПНОИР.
 • Студентски практики, проект BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.
 • БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица, проект BG051PO001-ESF-1109-03-02002, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, проект BG051PO001-3.1.09-0013.
 • Обучение на "Социален асистент" и "Домашен помощник",  проект на социален хоспис "Милостивия Самарянин" – Шумен, Шумен, 11.09–14.09.2008.
 • Социален работник, проект  на Дом на науката и техниката – Шумен, Програма "Активни услуги на пазара на труда", Шумен, 19.02.2007 – 20.07.2007.
 • Всичко за пуберитета, Национална здравно-образователна програма,  за региони: Шумен, Търговище, Разград, Русе, ВеликоТърново, Габрово, Трявна, Лясковец, Добрич, Силистра, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Социален асистент, проект на Фондация "Алтернатива 2000" и МУ- Варна, Варна, май – юни, 2006г.
 • Обслужващ персонал в здравно заведение, проект на Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Санитар – болногледач", 09.12. 2004 – 14.02.2005.
 • Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени  за оказване на услуги при отглеждане на деца, проект на Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Оказване на здравни  грижи при деца от 1.5-14 години", 2004.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект, проведено обучение на доброволци – студенти  от Тракийски университет (АЧК и БЧК Ст. Загора), 01.- 02.05.2004г. Ст. Загора.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект, проведено обучение на доброволци – студенти от МК Шумен (АЧК – БЧК Шумен), 08.-09.2004. Шумен.
 • Оказване на първа помощ, профилактика и промоция на здраве, обучение на медицински сестри, работещи в УЗК и ДГ в Шумен, проект на Община Шумен,
 • Да помогнем заедно на старите хора, проект на Американския червен кръст, БЧК – Шумен.
 • Център за услуги за свободното време на децата,  проект  на НЧ "Добри Войников" Шумен, подкрепен от Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Програма МАТРА на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие, 2002.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект БЧК и АЧК, България, Сърбия.
 • Първична здравна помощ, проект на  Световната банка.
 • Развитие на учебна програма за обучение на ОПЛ и мед. сестри по управление на общата практика и здравна промоция, проект  МЗ.
 • Непрекъснато обучение и специализация на медицинските сестри, проект ТЕМПУС, ФАР, България AC-IEP-13560-98, 2000.
 • Преобразуване на ПМО в колежанско, проект ФАР, BG 9301/02/05.