Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Дисертации, монографии, студия, книги

 • ​Гроздева-Фотева Д. (2022). Детските ясли в подкрепа на родителите за формиране на здравословни навици на детето. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Лалева Р. (2022). Акушерски грижи за жени след раждането – подходи и възможности за оптимизиране ролята на акушерката. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Илиева Сл. (2021). Съвременната акушерка в екипа за интензивни неонатални грижи – образователни аспекти, компетенции и роля. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ-Варна
 • Нанкова М. (2021). Роля и функция на медицинската сестра, като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ-Варна
 • Славова Кр. (2021). Възможности за оптимизиране на сестринските грижи при пациенти на хемодиализно лечение. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Борисова  С. (2018). Приложение на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на науките" по специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна
 • Цветкова В.  (2017). Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Боева Т. (2016). Фактори оказващи влияние върху решението за аборт - роля и задачи на акушерката.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Димитрова В. (2016). Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка“. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Димитрова М. (2016). Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор" по специалност „Управление на здравните грижи". МУ-Варна
 • Егурузе К. (2016). Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Георгиева А. (2016) Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи", МУ- Варна
 • Петрова Г. (2016). Развитие на профилактичните здравни грижи за деца – роля на медицинската сестра. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Управление на здравните грижи“, Тракийски университет-Стара Загора
 • Борисова С. (2010). Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, ВАК.
 • Борисова С. (2013). Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна
 • Борисова С. (2018). Новата роля на  патронажната медицинска сестра в пълноценната грижа за деца до 3 години, МУ-Варна
 • Георгиева А. (2018). Дългосрочните грижи – възможност за иновативни сестрински практики, ИК СТЕНО
 • Георгиева А. (2018). Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с увреждания, ИК СТЕНО
 • Егурузе К. (2018) Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи. Изд. Сити център-Варна
 • Николова М. (2018). Акценти в организацията и управлението на здравните грижи, МУ- Варна
 • Борисова  С., В. Димитрова, Сл. Илиева (2021). Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания, МУ - Варна
 • Борисова С., Р. Лалева, (2021). Инфекциозни болести и бременност – акушерски дейности и грижи. МУ-Варна
 • Борисова С., Боева, Т. (2021). Анестезиологични и интезнивни грижи в акушеро-гинекологичната практика. МУ-Варна
 • Борисова С., Боева, Т. (2021). Хирургични заболявания в акушерството и гинекологията – компендиум по акушерски грижи. МУ – Варна
 • Борисова С., Лалева Р., Боева Т. (2021). Акушерски дейности и грижи при жени с онкологични заболявания. МУ-Варна
 • Георгиева А., М. Грудева (2021). Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла детски ясли, здравни специалисти и студенти (теоретични и практико-приложни аспекти). Ръководство за екипите, работещи в самостоятелни ДЯ.  МУ-Варна.
 • Георгиева А., С. Тончева, (2018). Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания - учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, второ преработено и допълнено издание, Варна, МУ- Варна
 • Георгиева А., С. Тончева (2018). Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания – учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, второ преработено и допълнено издание, Варна, МУ- Варна
 • Георгиева А., С. Тончева (2012). Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания – учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, Варна, МУ- Варна
 • Генова К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. Цветкова (2017). Дете - норма и патология: Компендиум по сестрински грижи. МУ – Варна
 • Грудева М., Ст. Павлова, Д. Близнакова, Хр. Групчева, А. Цветкова, Св. Пенева, В. Димитрова, Е. Крайчева, Ем. Георгиева, М. Йорданова, Я. Христова, Д. Гешева (2018). Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи“, от поредицата - Теория и методика на образователния процес, Книга 4, МУ-Варна
 • Димитрова  В. (2018). Акушерски грижи при нормална бременност, МУ-Варна
 • Димитрова, В., (2016). История и развитие на акушерската професия, МУ-Варна
 • Димитрова В., Т. Евтимова (2019). Специални акушерски грижи при нормална и патологична бременност. МУ – Варна
 • Димитрова  В., Т. Евтимова  (2020). Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум, МУ – Варна
 • Димитрова В., Сл. Илиева (2020). Практическа гинекология за акушерки, МУ – Варна
 • Димитрова В.,  С. Борисова, Сл. Илиева (2016). Първи стъпки в акушерските грижи, МУ-Варна
 • Евтимова Т., В. Димитрова (2021). Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане. МУ – Варна
 • Егурузе  К. (2018). Грижи за онкологично болни – предизвикателства за медицинските сестри, Изд. Сити център-Варна
 • Егурузе К. В. Василева, С. Борисова (2017). Сестрински грижи при неврологично болни, Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи". МУ-Варна
 • Илиева С., В. Димитрова (2021). Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията, МУ – Варна
 • Николова  М., С. Борисова (2021). Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионо направление „Здравни грижи“. Второ издание. МУ- Варна
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А.  Георгиева, Кр.  Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева (2021). Практическо ръководство за сестрински грижи. Учебно помагало. Варна, МУ-Варна, Второ преработено издание.
 • Николова М. и колектив (2020). Практическо ръководство за сестрински грижи. Медицински Университет - Варна
 • Николова  М., С. Борисова (2017). Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение: Учебник за студенти от професионално направление “Здравни грижи“. МУ - Варна
 • Николова М., С. Борисова (2017). Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи“. МУ-Варна
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева (2017). Практическо ръководство за сестрински грижи, учебно помагало, МУ-Варна
 • Тончева С., С. Борисова (2017). Теоретични основи на сестринските грижи: Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи". (Медицински Университет – Варна
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова (2000). Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, София.
 • Тончева, С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова (2000). Наръчник за медицински сестри в извън болничната помощ, първо и второ издание, Филвест, София

Научно-изследователски и практико-приложни проекти

 • Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването. Проект № BG05М20Р001-2, 016-0025
 • Детската смъртност в България – източник на нови подходи за оптимизиране на детското здравеопазване, Фонд "Наука" на МУ-Варна
 • Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ 2020-2024
 • Социални последици от употребата на психоактивни вещества при млади момичета, бременни и родилки - AlumniTIES към Държавният Департамент на САЩ, със съдействието на Медицински университет-Варна, Катедра "Психиатрия и медицинска психология"
 • Подобряване на благополучието и качеството на  живот при пациенти със сърдечна недостатъчност, проект  по Фонд „Наука".
 • Здраве и древни лечителски практики във Варна , проект на Сдружение „Музей за история на медицината – Варна", с финансовата подкрепа на Община Варна.
 • Социално-медицински проблеми, свързани с институционализацията на лицата на възраст 65 и повече години
 • Palliative Care professionals to enhance the quality of care  for patients with complex, life threatening illness and their families" в Study Center for Palliative Medicine", Brasov, Romania "Training of nurses in communication skills in palliative patients" Varna, Bulgaria, 2019.
 • Transformational leadership: empowering Palliative Care professionals to enhance the quality of care for patients with complex, life threatening illness and their families - stage 2, aimed at training nurses in communication skills in palliative patients, Varna, Bulgaria, in 2019.
 • International seminar training under the ELNEC program in palliative care at Schloss Arenberg, Salzburg, Austria, 2019.
 • Социални последици от употребата на психоактивни вещества при млади момичета, бременни и родилки - обучение на тема „Алкохолна употреба и зависимост",  25-27 март 2019 г., Варна, с организатори AlumniTIES към Държавният Департамент на САЩ, със съдействието на Медицински университет- Варна, Катедра "Психиатрия и медицинска психология".
 • Програма „Млади учени и постдокторанти", 2019 г. с наименование на проекта: " Медицинската сестра, като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия ", 2019 г.;
 • Проект K-TRIO 3 „Изследователи в триъгълника на знанието" - Договор № 818757, финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", Дейности „Мария Склодовска-Кюри" , 2019.
 • Разкриване на  Център за майчино и детско здраве на територията на област Шумен, Сливен, проект на УНИЦЕФ.
 • Студентски практики – Фаза 1, проект BG05M20P001-2.002-0001, МОН, финансиран от ОПНОИР.
 • Студентски практики, проект BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.
 • БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица, проект BG051PO001-ESF-1109-03-02002, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, проект BG051PO001-3.1.09-0013.
 • Обучение на "Социален асистент" и "Домашен помощник",  проект на социален хоспис "Милостивия Самарянин" – Шумен, Шумен, 11.09–14.09.2008.
 • Социален работник, проект  на Дом на науката и техниката – Шумен, Програма "Активни услуги на пазара на труда", Шумен, 19.02.2007 – 20.07.2007.
 • Всичко за пуберитета, Национална здравно-образователна програма,  за региони: Шумен, Търговище, Разград, Русе, ВеликоТърново, Габрово, Трявна, Лясковец, Добрич, Силистра, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Социален асистент, проект на Фондация "Алтернатива 2000" и МУ- Варна, Варна, май – юни, 2006г.
 • Обслужващ персонал в здравно заведение, проект на Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Санитар – болногледач", 09.12. 2004 – 14.02.2005.
 • Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени  за оказване на услуги при отглеждане на деца, проект на Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Оказване на здравни  грижи при деца от 1.5-14 години", 2004.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект, проведено обучение на доброволци – студенти  от Тракийски университет (АЧК и БЧК Ст. Загора), 01.- 02.05.2004г. Ст. Загора.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект, проведено обучение на доброволци – студенти от МК Шумен (АЧК – БЧК Шумен), 08.-09.2004. Шумен.
 • Оказване на първа помощ, профилактика и промоция на здраве, обучение на медицински сестри, работещи в УЗК и ДГ в Шумен, проект на Община Шумен,
 • Да помогнем заедно на старите хора, проект на Американския червен кръст, БЧК – Шумен.
 • Център за услуги за свободното време на децата,  проект  на НЧ "Добри Войников" Шумен, подкрепен от Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Програма МАТРА на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие, 2002.
 • Да помогнем заедно на хората от третата възраст, проект БЧК и АЧК, България, Сърбия.
 • Първична здравна помощ, проект на  Световната банка.
 • Развитие на учебна програма за обучение на ОПЛ и мед. сестри по управление на общата практика и здравна промоция, проект  МЗ.
 • Непрекъснато обучение и специализация на медицинските сестри, проект ТЕМПУС, ФАР, България AC-IEP-13560-98, 2000.
 • Преобразуване на ПМО в колежанско, проект ФАР, BG 9301/02/05.