Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователска дейност

Основните научни интереси и изследвания на академичния състав на Катедрата са в областта на:

 • сестринството и качеството на обучение по „Здравни грижи",
 • общественото здравеопазване,
 • обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията,
 • логопедията,
 • теорията на възпитанието и дидактиката, педагогиката на извънкласната работа,
 • управление и развитие на здравните грижи
 • общата и медицинската педагогика
 • андрагогия и аксеология
 • здравни грижи
 • педагогическа компетентност на здравните професионалисти
 • обучение, взаимодействие и общуване с пациенти и др.

 

Научните приоритети  отразяват тематиката на научните изследвания и по-значимите изследователски и образователно-приложни проекти, проведени под ръковдството или с участието на представители на академичния състав на катедрата:

 

 • Боева, Т., дисертационен труд „Фактори оказващи влияние върху решението за аборт - роля и задачи на акушерката, МУ-Варна, 2017.
 • Борисова, С., М. Николова. Сестрински процес в хирургичната сестринска практика, учебник, ИЦ МУ, Варна 2017.
 • Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна, 2013.
 • Борисова, С., Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики,  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", Варна, 2010.
 • Генова, К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. Цветкова. Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър", ИЦ МУ-Варна, 2017.
 • Георгиева, А. Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с увреждания, ИК СТЕНО, 2018.
 • Георгиева, А. Дългосрочните грижи – възможност за иновативни сестрински практики, ИК СТЕНО, 2018.
 • Георгиева, А., С. Тончева. Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания – учебник за студенти от специалност  „Медицинска сестра", МУ-Варна, 2012.
 • Георгиева, А., С. Тончева. Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания, Преработено и допълнено издание, учебник за студенти от специалност „медицинска сестра", МУ, Варна, 2018. 
 • Грудева, М. Oсновни проблеми на педагогиката и андрагогията. /Учебно пособие/, Изд. „МООРЕА", Варна, 2011.
 • Грудева, М., Основни проблеми на педагогиката и андрагогията, /Учебно пособие, ISBN 978-954-8576-23-9, „МООРЕА", Варна, 2010г.
 • Грудева, М., Педагогика на извънучилищната дейност, (състояние, проблеми, модели), ISBN 954-20-0275-0, Офсетно-печатна база при ТУ – Варна, Варна, 2004г. 
 •  Грудева, М. Процесът обучение във висшето медицинско училище. /Учебно пособие. Изд. „МООРЕА", Варна, 2011г.
 • Грудева, М., А. Георгиева. Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла. Изд. „МООРЕА" Варна. Варна, 2013г.
 • Грудева, М., В. Гюрова., Т. Костадинова. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище./Теория и методика на образователния процес. Книга 1, Варна., Изд. МУ – Варна, 2016.
 • Грудева, М., Ив. Мерджанов. Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование. /Теория и методика на образователния процес. Книга 2 ISBN 978-619-221-123-3, Варна.,Изд. МУ – Варна 2018. 
 • Грудева, М., Ст. Павлова, Д. Близнакова, Хр. Групчева, Ан., Цветкова, Св. Пенева, В. Димитрова, Ел. Крайчева, Ем. Георгиева, М. Йорданова,  Я. Христова, Цв. Михова, Д. Гешева. Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи."/Теория и методика на образователния процес. Книга 4, Варна, Изд. МУ – Варна, 2018.
 • Грудева, М., Ст. Павлова. Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи."/Теория и методика на образователния процес. Книга 3, Варна., Изд. МУ – Варна, (2018).
 • Димитрова, В., дисертационен труд „Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка"", МУ-Варна, 2016.
 • Егурузе, К., Василева, В., Борисова, С. Сестрински  грижи при неврологично болни, учебник, ИЦ МУ, Варна, 2017.  
 • Егурузе, К. Грижи за онкологично болни – предизвикателства за медицинските сестри. Варна, 2018.
 • Егурузе, К. Съвременни аспекти на  палиативните сестрински грижи. Първо издание. Варна, 2018.
 • Жеков, Ж. Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2010, 147 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 563 – 5, 2010.
 • Жеков, Ж. Термини и понятия в специалната педагогика. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2010, 225 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 562 – 8, 2010.
 • Жеков, Ж. Основни проблеми на логопедията. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2011, 214 с./в съавторство с Иван Карагьозов/, ISBN 978 – 954 – 577 – 573 – 4, 2011.
 • Жеков, Ж. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Унив. изд. "Еп. К. Преславски". Ш., 2012, 254 с. /в съавт. с И. Карагьозов, Св. Игнатовска/, ISBN 978 – 954 – 577 – 631 – 1, 2012.
 • Жеков, Ж., дисертационен труд "Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите в предучилищна и начална училищна възраст", 2010.
 • Николова, М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева. Практическо ръководство за сестрински грижи, учебно помагало, ИЦ МУ, Варна, 2017.  
 • Николова, М., С. Борисова. Сестрински дейности в анестезиологията и интензивно лечение, учебник, МУ, Варна, 2017.
 • Павлова, Ст., Професионална среда и поведение на медицинската сестра, Стено, Варна, 2015. 
 • Павлова, Ст., дисертационен труд „Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване", МУ-Варна, 2014.
 • Станева, В., дисертационен труд "Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с множествена склероза комплексен подход и медико-социални аспекти", МУ-Варна, 2017. 
 • Тончева, С., П. Загорчев, Т. Цветкова, С. Борисова. Наръчник за медицински сестри в извън болничната помощ, първо и второ издание, Филвест, София, 2000.
 • Тончева, С., С. Борисова. Теоретични основи на сестринските грижи, учебник, ИЦ МУ, Варна, 2017. 
 • Тончева, С., Наставничество в сестринството – органозационни и образователниаспекти, Стено, Варна, 2012.
 • Тончева С., Наръчник "Семейна медицинска сестра", БЧК, София, 2009.
 • Тончева С., Болничното сестринство в Шумен (история и съвременност), ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2005, с.100.
 • Н. Тодоров, С.Тончева, М.Чепишева, Н. Драганова, История на Шуменската болница (ранни сведения, документи и спомени), ИК Славчо Николов и Сие, Шумен, 2007 г., 279 с., ISBN–10:954-25-0078-5, Българска документална, първо издание.
 • Тончева С., Наръчник – Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек, ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2004, с.132.
 • Учебно помагало „Палиативни грижи" под редакцията на доц. д-р Нели Спасова дм, Фондация „Отворено общество", София, 2004 г., стр.72 – Катя Генова, стр.74, стр. 80 – Диана Гроздева.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, С., 2000.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Наръчник за медицински сестри в извънболничната помощ, (първо издание) Изд. Филвест,С., 2000.

 

Преподаватели от Катедрата са участвали в:

 • Проект „Студентски практики" BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, „Студентски практики – Фаза 1" финансиран от ОП НОИР.
 • Проект „Студентски практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд.
 • ПРОЕКТ BG051PO001-ESF-1109-03-02002, "БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.щ
 • Проект Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна – BG051PO001-3.1.09-0013.
 • Проект Обучение на "Социален асистент" и "Домашен помощник",  социален хоспис "Милостивия Самарянин" – Шумен, Шумен, 11.09–14.09.2008.
 • Проект "Социален работник", Дом на науката и техниката – Шумен, Програма "Активни услуги на пазара на труда", Шумен, 19.02.2007 – 20.07.2007.
 • Национална здравно-образователна програма "Всичко за пуберитета", за региони: Шумен, Търговище, Разград, Русе, ВеликоТърново, Габрово, Трявна, Лясковец, Добрич, Силистра, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 • Проект "Социален асистент", Фондация "Алтернатива 2000" и МУ- Варна, Варна, май – юни, 2006г.
 • Проект "Обслужващ персонал в здравно заведение", Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Санитар – болногледач", 09.12. 2004 – 14.02.2005.
 • Проект "Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени  за оказване на услуги при отглеждане на деца", Дом на науката и техниката – Шумен, програма "Оказване на здравни  грижи при деца от 1.5-14 години", 2004.
 • Проект "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", Проведено обучение на доброволци – студенти  от Тракийски университет (АЧК и БЧК Ст. Загора), 01.- 02.05.2004г. Ст. Загора.
 • Проект "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", Проведено обучение на доброволци – студенти от МК Шумен (АЧК – БЧК Шумен), 08.-09.2004. Шумен.
 • Проект на Община Шумен, Обучение на медицински сестри, работещи в УЗК и ДГ в Шумен, Оказване на първа помощ, профилактика и промоция на здраве.
 • Проект на Американския червен кръст "Да помогнем заедно на старите хора" БЧК – Шумен.
 • Проект "Център за услуги за свободното време на децата" на НЧ "Добри Войников" Шумен, подкрепен от Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Програма МАТРА на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие, 2002.
 • Проект БЧК и АЧК "Да помогнем заедно на хората от третата възраст", България, Сърбия, от 2002.
 • Проект на  Световната банка "Първична здравна помощ",  България, 1998 – 2000.
 • Проект  МЗ/СБ Развитие на учебна програма за обучение на ОПЛ и мед. сестри по управление на общата практика и здравна промоция, 2001.
 • Проект ТЕМПУС, ФАР "Непрекъснато обучение и специализация на МС "България AC-IEP-13560-98, 2000.
 • Проект ФАР, (преобразуване на ПМО в колежно), BG 9301/02/05,1995– 1997.

 

Ексертната дейност на членовете от катедра Здравни грижи включва:

 • Участие в комисии за изготвяне на становища и рецензии, относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор", както и ,избора на академичната длъжност „доцент".
 • Участие в експертни групи към НАОА.
 • Участие като експерт - оценител към ТО на НТС – гр. Варна по инициативата „За най-добра дипломна работа"
 • Членство на експертен съвет към Е-списание „Педагогически форум", изд. ДИПКУ „Ст.Загора"