Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Учебна дейност

Преподавателите от Катедрата по здравни грижи участват в обучението на студенти от бакалавърските и магистърските програми по специалности Медицинска сестра, Акушерка, Управление на здравните грижи, Здравен мениджмънт и медико-социални грижи, както и по специалност Медицински козметик, Медицински лаборант от Медицински колеж-Варна.

Катедрата обучава докторанти по специалност Управление на здравните грижи. Провежда обучение по програми за специализация по Обществено здравепазване, Първични здравни грижи, Клинична социална работа, Гериатрични здравни грижи, Операционна и превързочна техника, както и курсове и индивидуални обучения на медицински специалисти в системата на здравеопазването.

Учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели в Катедра по Здравни грижи:

 •  Борисова С., В. Димитрова, Сл. Илиева (2021). Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания, МУ – Варна
 • Борисова С., Боева, Т. (2021). Хирургични заболявания в акушерството и гинекологията – компендиум по акушерски грижи. МУ – Варна
 • Борисова С., Боева, Т. (2021). Анестезиологични и интезнивни грижи в акушеро-гинекологичната практика. МУ-Варна
 • Борисова С., Лалева Р., Боева Т. (2021). Акушерски дейности и грижи при жени с онкологични заболявания. МУ-Варна
 • Борисова С., Р. Лалева, (2021). Инфекциозни болести и бременност – акушерски дейности и грижи. МУ-Варна
 • Георгиева А., М. Грудева (2021). Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла детски ясли, здравни специалисти и студенти (теоретични и практико-приложни аспекти). Ръководство за екипите, работещи в самостоятелни ДЯ.  МУ-Варна.
 • Георгиева А., С. Тончева (2018). Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания – учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, второ преработено и допълнено издание, Варна, МУ- Варна
 • Георгиева А., С. Тончева (2012). Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания, учебно-практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, Варна, ИЦ МУ-Варна
 •  Генова К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. Цветкова (2017).  Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър ". ИЦ МУ-Варна
 • Грудева М., Ст. Павлова, Д. Близнакова, Хр. Групчева, А. Цветкова, Св. Пенева, В. Димитрова, Е. Крайчева, Ем. Георгиева, М. Йорданова, Я. Христова, Д. Гешева (2018). Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи“, от поредицата - Теория и методика на образователния процес, Книга 4, МУ-Варна
 • Димитрова В., Т. Евтимова (2020).  Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум, МУ – Варна
 • Димитрова В., Сл. Илиева (2020). Практическа гинекология за акушерки, МУ – Варна
 • Димитрова В., Т. Евтимова (2019). Специални акушерски грижи при нормална и патологична бременност, МУ – Варна
 • Димитрова В. (2018). Акушерски грижи при нормална бременност, МУ-Варна
 • Евтимова Т., В. Димитрова (2021). Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане. МУ – Варна
 • Димитрова В., С. Борисова, С., Илиева (2016). Първи стъпки в акушерството. Учебник, Варна,
 • Борисова С. (2013). Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна
 • Егурузе К. (2018) Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи. Изд. Сити център-Варна
 • Егурузе К. В. Василева, С. Борисова (2017). Сестрински грижи при неврологично болни, Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи". МУ-Варна
 • Илиева С., В. Димитрова (2021). Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията. МУ – Варна
 • Николова М., С. Борисова  (2021). Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", второ преработено издание, МУ- Варна
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А.  Георгиева, Кр.  Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева (2021). Практическо ръководство за сестрински грижи. Учебно помагало. Варна, МУ-Варна, Второ преработено издание.
 • Николова  М., С. Борисова (2017). Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение: Учебник за студенти от професионално направление “Здравни грижи“. МУ – Варна
 • Николова М. и колектив (2020). Практическо ръководство за сестрински грижи. Медицински Университет - Варна
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева (2020). Практическо ръководство за сестрински грижи, второ преработено издание, МУ-Варна
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева (2017). Практическо ръководство за сестрински грижи, учебно помагало, МУ-Варна
 • Николова М., С. Борисова (2017). Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи“. МУ-Варна
 • Тончева С., С. Борисова (2017).  Теоретични основи на сестринските грижи. Учебник, Варна
 • Учебно помагало „Палиативни грижи" под редакцията на доц. д-р Нели Спасова дм, Фондация „Отворено общество", София, 2004 г., стр.72 – Катя Генова, стр.74, стр. 80 – Диана Гроздева.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова (2000). Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, София.
 • Тончева, С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова (2000). Наръчник за медицински сестри в извън болничната помощ, първо и второ издание, Филвест, София

​