Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Преподавателите от Катедрата по здравни грижи участват в обучението на студенти от бакалавърските и магистърските програми по Медицинска сестра, Акушерка, Управление на здравните грижи, Здравен мениджмънт и медико-социални грижи, както и по специалност Медицински козметик от Медицински колеж-Варна.

Катедрата обучава докторанти по специалност Управление на здравните грижи. Провежда се обучение по програми за специализация по Обществено здравепазване, Първични здравни грижи, Клинична социална работа, Гериатрични здравни грижи, Операционна и превързочна техника, както и курсове и индивидуални обучения на медицински специалисти в системата на здравеопазването.

Учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели в Катедра по Здравни грижи:

 • Евтимова Т., В. Димитрова.Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане. МУ – Варна, учебник, 2021, с. 240, ISBN 978-619-221-302-2
 • Илиева С., В. Димитрова. Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията. МУ – Варна, учебник, 2021, с. 253, ISBN 978-619-221-306-0
 • Николова М., С. Борисова. Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", второ преработено издание, МУ- Варна, 2021, с. 188. ISBN 978-619-221-341-1
 • Димитрова В., Т. Евтимова. Специални акушерски грижи при нормален и патологичен пуерпериум, МУ – Варна, учебник, 2020, с. 222, ISBN 978-619-221-251-3
 • Димитрова В., Сл. Илиева. Практическа гинекология за акушерки, МУ – Варна, учебник, 2020,с. 207, ISBN 978-619-221-236-0
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева. Практическо ръководство за сестрински грижи, второ преработено издание, МУ-Варна, 2020, с. 206. ISBN 978-619-221-277-3
 • Димитрова В., Т. Евтимова. Специални акушерски грижи при нормална и патологична бременност, МУ – Варна, 2019, с. 230, ISBN 978-619-221-199-8
 • Генова К. Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", Варна, 2018.
 • Георгиева А., С.Тончева. Сестрински грижи при болни с инфекциозни  заболявания– учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, второ преработено и допълнено издание, МУ- Варна, 2018, с. 511 ISBN 978-619-221-120-2
 • Грудева, М., Ст. Павлова, Д. Близнакова, Хр. Групчева, А. Цветкова, Св. Пенева, В. Димитрова, Е. Крайчева, Ем. Георгиева, М. Йорданова, Я. Христова, Д. Гешева. Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи",от поредицата - Теория и методика на образователния процес, Книга 4, МУ-Варна, 2018, с. 310, ISBN978-619-221-113-4
 • Димитрова В. Акушерски грижи при нормална бременност, МУ-Варна, 2018, с. 155, ISBN 978-619-221-112-7
 • Егурузе К. В. Василева, С. Борисова. Сестрински грижи при неврологично болни, Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", Варна, 2017.
 • Генова К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. Цветкова. Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър ", ИЦ МУ-Варна, 2017.
 • Николова М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева. Практическо ръководство за сестрински грижи, учебно помагало, МУ-Варна, 2017, с. 195. ISBN 978-619-221-033-5
 • Николова М., С. Борисова. Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", МУ- Варна, 2017, с. 202. ISBN 978-619-221-040-3
 • Николова М., С. Борисова.  Сестрински процес в хирургичната сестринска практика. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", МУ- Варна, 2017, с. 162 ISBN 978-619-221-039-7
 • Тончева С., С. Борисова. Теоретични основи на сестринските грижи. Учебник, Варна, 2017, 86, ISBN 978-619-221-032-8.
 • Димитрова В., С. Борисова, С., Илиева. Първи стъпки в акушерството. Учебник, Варна, 2016, 178, ISBN: 978-619-221-030-4.
 • Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна, 2013. ISBN:   978-954-449-644-9
 • Георгиева А., С.Тончева, Сестрински грижи при болни с инфекциозни  заболявания– учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, МУ- Варна, 2012, с. 206. ISBN 978-954-9685-80-0
 • Георгиева А., С. Тончева, Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания, учебно-практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра", П/р на С. Тончева, Варна, ИЦ МУ-Варна, 2012, с. 99. ISBN 978-954-9685-79-4
 • Учебно помагало „Палиативни грижи" под редакцията на доц. д-р Нели Спасова дм, Фондация „Отворено общество", София, 2004 г., стр.72 – Катя Генова, стр.74, стр. 80 – Диана Гроздева.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, С., 2000.
 • Тончева, С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова. Наръчник за медицински сестри в извън болничната помощ, първо и второ издание, Филвест, София, 2000.