Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В Катедрата по Здравни грижи се преподава на студентите от специалностите  Медицинска сестра – бакалавър, Акушерка – бакалавър, Здравни грижи – бакалавър,  Управление на здрвните грижи – магистър, както и на специалност Медиццински козметик от Медицинския колеж.

Дисертации, монографии, учебници и учебни помагала, издадени от преподаватели в Катедра по Здравни грижи:

 • Боева, Т., дисертационен труд „Фактори оказващи влияние върху решението за аборт - роля и задачи на акушерката, МУ-Варна, 2017.
 • Борисова, С., М. Николова. Сестрински процес в хирургичната сестринска практика, учебник, ИЦ МУ, Варна 2017.
 • Борисова, С. Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, Варна, 2013.
 • Борисова, С., Университетското образование на медицинските сестри като възможност за въвеждане на иновационни практики,  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", Варна, 2010.
 • Генова, К., Д. Гроздева, С. Борисова, Т. Цветкова. Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи", образователно-квалификационна степен „Бакалавър", ИЦ МУ-Варна, 2017.
 • Георгиева, А. Съвременни аспекти на сестринските грижи за хора с увреждания, ИК СТЕНО, 2018.
 • Георгиева, А. Дългосрочните грижи – възможност за иновативни сестрински практики, ИК СТЕНО, 2018.
 • Георгиева, А., С. Тончева. Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания – учебник за студенти от специалност  „Медицинска сестра", МУ-Варна, 2012.
 • Георгиева, А., С. Тончева. Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания, Преработено и допълнено издание, учебник за студенти от специалност „медицинска сестра", МУ, Варна, 2018. 
 • Грудева, М. Oсновни проблеми на педагогиката и андрагогията. /Учебно пособие/, Изд. „МООРЕА", Варна, 2011.
 • Грудева, М., Основни проблеми на педагогиката и андрагогията, /Учебно пособие, ISBN 978-954-8576-23-9, „МООРЕА", Варна, 2010г.
 • Грудева, М., Педагогика на извънучилищната дейност, (състояние, проблеми, модели), ISBN 954-20-0275-0, Офсетно-печатна база при ТУ – Варна, Варна, 2004г. 
 •  Грудева, М. Процесът обучение във висшето медицинско училище. /Учебно пособие. Изд. „МООРЕА", Варна, 2011г.
 • Грудева, М., А. Георгиева. Педагогическа подготовка на здравните специалисти за работа в детска ясла. Изд. „МООРЕА" Варна. Варна, 2013г.
 • Грудева, М., В. Гюрова., Т. Костадинова. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище./Теория и методика на образователния процес. Книга 1, Варна., Изд. МУ – Варна, 2016.
 • Грудева, М., Ив. Мерджанов. Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование. /Теория и методика на образователния процес. Книга 2 ISBN 978-619-221-123-3, Варна.,Изд. МУ – Варна 2018. 
 • Грудева, М., Ст. Павлова, Д. Близнакова, Хр. Групчева, Ан., Цветкова, Св. Пенева, В. Димитрова, Ел. Крайчева, Ем. Георгиева, М. Йорданова,  Я. Христова, Цв. Михова, Д. Гешева. Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление „Здравни грижи."/Теория и методика на образователния процес. Книга 4, Варна, Изд. МУ – Варна, 2018.
 • Грудева, М., Ст. Павлова. Теория на обучението на студенти от професионално направление "Здравни грижи."/Теория и методика на образователния процес. Книга 3, Варна., Изд. МУ – Варна, (2018).
 • Димитрова, В., дисертационен труд „Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка"", МУ-Варна, 2016.
 • Егурузе, К., Василева, В., Борисова, С. Сестрински  грижи при неврологично болни, учебник, ИЦ МУ, Варна, 2017.  
 • Егурузе, К. Грижи за онкологично болни – предизвикателства за медицинските сестри. Варна, 2018.
 • Егурузе, К. Съвременни аспекти на  палиативните сестрински грижи. Първо издание. Варна, 2018.
 • Жеков, Ж. Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2010, 147 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 563 – 5, 2010.
 • Жеков, Ж. Термини и понятия в специалната педагогика. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2010, 225 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 562 – 8, 2010.
 • Жеков, Ж. Основни проблеми на логопедията. Шумен: Унив. изд. "Еп. К. Преславски", 2011, 214 с./в съавторство с Иван Карагьозов/, ISBN 978 – 954 – 577 – 573 – 4, 2011.
 • Жеков, Ж. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Унив. изд. "Еп. К. Преславски". Ш., 2012, 254 с. /в съавт. с И. Карагьозов, Св. Игнатовска/, ISBN 978 – 954 – 577 – 631 – 1, 2012.
 • Жеков, Ж., дисертационен труд "Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите в предучилищна и начална училищна възраст", 2010.
 • Николова, М., К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева. Практическо ръководство за сестрински грижи, учебно помагало, ИЦ МУ, Варна, 2017.  
 • Николова, М., С. Борисова. Сестрински дейности в анестезиологията и интензивно лечение, учебник, МУ, Варна, 2017.
 • Павлова, Ст., Професионална среда и поведение на медицинската сестра, Стено, Варна, 2015. 
 • Павлова, Ст., дисертационен труд „Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване", МУ-Варна, 2014.
 • Станева, В., дисертационен труд "Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с множествена склероза комплексен подход и медико-социални аспекти", МУ-Варна, 2017. 
 • Тончева, С., П. Загорчев, Т. Цветкова, С. Борисова. Наръчник за медицински сестри в извън болничната помощ, първо и второ издание, Филвест, София, 2000.
 •  Тончева, С., С. Борисова. Теоретични основи на сестринските грижи, учебник, ИЦ МУ, Варна, 2017.
 • Тончева, С., Наставничество в сестринството – органозационни и образователниаспекти, Стено, Варна, 2012.
 • Тончева С., Наръчник "Семейна медицинска сестра", БЧК, София, 2009.
 • Тончева С., Болничното сестринство в Шумен (история и съвременност), ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2005, с.100.
 • Н. Тодоров, С.Тончева, М.Чепишева, Н. Драганова, История на Шуменската болница (ранни сведения, документи и спомени), ИК Славчо Николов и Сие, Шумен, 2007 г., 279 с., ISBN–10:954-25-0078-5, Българска документална, първо издание.
 • Тончева С., Наръчник – Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек, ИК Славчо Николов и сие, Шумен, 2004, с.132.
 • Учебно помагало „Палиативни грижи" под редакцията на доц. д-р Нели Спасова дм, Фондация „Отворено общество", София, 2004 г., стр.72 – Катя Генова, стр.74, стр. 80 – Диана Гроздева.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Първична здравна помощ – Наръчник за медицински сестри, (второ преработено издание), Горекспрес, С., 2000.
 • Тончева С., П. Загорчев, С. Борисова, Т. Цветкова, Наръчник за медицински сестри в извънболничната помощ, (първо издание) Изд. Филвест,С., 2000.

 

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата:


За специалност „Медицинска сестра" ОКС бакалавър:

Философия и въведение в сестринските грижи.Теоретични основи

Практически основи на сестринските грижи

Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания

Сестрински грижи при болни със соматични заболявания

Сестнински грижи при болни с онкологични заболявания

Сестрински грижи в педиатрията

Сестрински грижи за неврологично болни

Сестрински грижи за психично болни

Сестрински грижи за родилка и новородено

Сестрински грижи при очни и ушно- носно и гърлени заболявания

Сестрински грижи за възрастни

Сестрински грижи по домовете

Палиативни сестрински грижи

Сестрински грижи при инфекциозно болни

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания

Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия

Принципи и методика на обучението

Детска педагогика

Клинична практика

Преддипломен стаж

 

За специалност „Акушерка" ОКС бакалавър:

Философия и въведение в сестринските и акушерските грижи. Теоретични основи.

Практически основи на сестринските и акушерските грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени

Специални грижи в акушерството

Специални грижи при бременни с нормална и патологична бременност

Специални грижи при раждащи с нормално и патологично раждане

Специални грижи при жени с нормален и патологичен пуерпериум

Специални грижи при гинекологични заболявания

Специални грижи за бременни и родилки в анестезиологията и интензивната терапия

Специални грижи за бременни и родилки с хирургични заболявания

Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни със соматични заболявания Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични

Специални грижи за деца в неонатологията и педиатрията

Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени

Принципи и методика на обучението

Клинична практика

Преддипломен стаж

 

За специалност „Логопедия" ОКС бакалавър:

Въведение в специалността

Педагогика

Актуални проблеми на специалната педагогика

Теория на логопедията и др.

 

За специалност „Управление на здравни грижи" ОКС бакалавър:

Педагогика

Медицинска  педагогика

Методика на обучението по пркатика

 

За специалност „Управление на здравните грижи" ОКС магистър:

Андрагогика (педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация)

 

За специалност „Управление на здравните грижи" ОКС магистър след друга ОКС:

Педагогика

Медицинска  педагогика

Методика на обучението по пркатика

Андрагогика (педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация)

 

За специалност „Медицински козметик" ОКС бакалавър:

Грижи за болния и инжекционна техника