Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Красимир Борисов Гигов д.м.


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Krasimir.Gigov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

 

Проф. д-р Красимир Гигов роден е на 25 Юли 1943 година в гр. Русе, завършва висше медицинско образование – ВМИ, гр. София, през 1969 г. Има две медицински специалности – Военна токсикология и Организация на медико-санитарната защита. Получава научна степен „доктор по медицина" през 1985 г., научна степен „доцент" през 1989 г., през 2016 г. придобива научна степен „професор". Има около 160 публикации, от които 4 учебника в съавторство.

От 1970 г. е назначен като ординатор във Военна болница, гр. Русе. След успешно издържан конкурс през 1976 г. е назначен като асистент във Военно-медицински институт гр. София. В периода 1981-1983 г. е в състава на Военно-медицинската бригада в Алжир и създава ръководство и сборник от лекции по „Медицинска защита". Последователно е преподавател, старши преподавател /главен асистент/, началник отделение, началник сектор. По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране /ВМОБР/, началник e на първата в страната катедра по „Медицина на бедствените ситуации" във ВМА. От 2003 до август 2009 г. Главен секретар на Министерство на здравеопазването и Старши национален представител  на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (Joint Medical Committee – JMC). Концептуално разработва и практически реализира създаването на НКМЦ /Националният медицински координационен център/ с възможност оперативно да се организира и управлява медицинското осигуряване на населението при бедствия и аварии, както и при терористични атаки,  като от август 2009 до 31.12.2009 е негов директор. През 2010-2011 г. е Главен секретар на Секретариата на БЧК, а през 2012г. е назначен за Генерален директор на БЧК до началото на 2018, след което отново заема позицията на Главен секретар на Министерство на здравеопазването до началото на 2019 г. От януари 2019 г. и към момента е Генерален директор на  БЧК. 

Има различни специализации и професионални квалификации. Специализирал е във Военномедицинска академия – Санкт Петербург, в Женева по „Международно хуманитарно право и въоръжени конфликти", в Париж по въпросите на Хагската конвенция за забрана на химическото оръжие, в Сан Марино - Европейски център по медицина на катастрофите, специализация по „Организация на медицинското осигуряване при екстремни ситуации", в Гърция за „Действия при ядрени инциденти". Има и магистърска степен по „Стопанско управление", /„Здравен мениджмънт"/ от Университет "Асен Златаров" - Бургас. Завършен курс за международни инспектори за спазване на Конвенцията за забрана на химическото оръжие и превенция на технологичните рискове в Париж. Експерт е по оценка и акредитация на лечебните заведения. Владее руски, френски език, ползва и английски език.

Научните изследвания на проф. Гигов са насочени към актуални и значими проблеми на военната медицина и медицината на бедствените ситуации. Основните направления в научните му публикации са: защита от оръжията за масово унищожение, индикация и експертиза на пораженията от промишлени отровни вещества и бойни отровни вещества, лечебно-евакуационно осигуряване при бедствени ситуации, разработването на автоматизирани съветващи информационни системи, изграждането на военно гражданското сътрудничество при кризи.

Редовен член е на БЛС, член е на Световното и европейско дружество по медицина на катастрофите World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM), почетен член на Американската система по екстремни ситуации US /National System of Disaster Medicine/, Активен член на Нюйоркската академия на науките /New York Academy since/ от 1996 година, включен в Who's Who (1999г.), Dictionary of international Biography (1999, 2000), Outstanding People of the 20-th century (IBC), член е на Френското дружество по Медицина на катастрофите /SFMC/ и др.

Консултант в различни периоди към Министерство на здравеопазването, към Правителствената комисия по бедствия и аварии, към МВнР, към Министерство на екологията и др. по въпроси на организацията на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, токсикология, радиология и др. член на Специализиран съвет към ВАК до 2011 г., член на НС на БЧК до 2010 г., както и на Надзорния съвет на НЗОК, Председател на Националното научното медицинско дружество по „Медицина на катастрофите". Към момента е Главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации /на катастрофите/" към МЗ. Участва в:  Националния оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма; Националния оперативен щаб за овладяване на рисковете и заплахите възникнали в следствие на увеличен миграционен поток по границите на Р България; Постоянната Национална координираща група за подпомагане изпълнението на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет – заповед №8121з-1612/21.12.2016 г.; Междуведомствена експертна група в случай на въвеждане на Националния план за защита при бедствия – заповед 8121з-п332/14.11.2019 г. на МВР, група за оповестяване съгласно „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната влас и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност"; група за оповестяване съгласно „Вътрешен авариен план на АЕЦ „Козлодуй"; група за оповестяване във връзка с увеличения миграционен поток на бежанци;

Има десетки участия в конгреси, конференции, семинари и т.н., както с доклади, така и при организирането им, в разработването и повеждането на всички национални учения: „Защита" - Национално пълномащабно учение  на МВР.

Член е на оперативна работна група към министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с появата на нов Коронавирус nCoV-2019.

Проф. д-р Красимир Гигов е бил или е член на редколегиите на научни списанията като,  „Военна медицина", „Здравен мениджмънт", „Авиационна, морска и космическа медицина", „Военна медицина и фармация" и др.

Проф. Гигов е бил удостояван многократно с редица отличия и награди. Носител е на Златен почетен знак на Министерството на здравеопазването /I степен с лента/ за изключителните му заслуги към МЗ и проявения от него висок професионализъм, отговорност, лоялност, всеотдайност и деятелност, за приноса му в провеждането и развитието на държавната политика в сферата на медицинското осигуряване при бедствия и екстремни ситуации.Публикации

​С общ брой научни публикации - 232 бр.

Научни публикации

Член на

Активен член на Нюйоркската академия от 1996 година, Почетен член на Американската асоциация за действия при екстремни ситуации, член на световното и европейско дружество по медицина на катастрофите и др.

Има участия в конгреси, конференции, семинари и т.н, както с доклади, така и при организирането им, член е на JMC - Смесен медицински комитет на НАТО /2003-2010 г./
 
ЕЗИЦИ: Френски език - писмено и говоримо, отлично ниво; руски език - писмено и говоримо, отлично ниво; английски език – ползва