Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. инж. Маргрета Парашкеванова Василева доктор


Катедра: Катедра по медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването
УС:
Е-поща: Margreta.Vasileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2845

 

Биография

През 1981 г. завършва средно образование във Втора математическа гимназия „д-р Петър Берон“ – Варна.

От 1982 г. до 1987 г. се обучава в Технически университет – Варна, специалност „Електроенергетика“.

През 1995 г., след успешно издържан конкурс, е назначена за асистент по „Техника на високите напрежения“ в катедра „Електроенергетика“ на ТУ-Варна.

Придобива ОНС „доктор“ през 2004 г., а през 2009 г. печели конкурса за доцент по „Техника на високите напрежения“.

Заместник-декан е по Учебната работа на Електротехническия факултет на ТУ-Варна в периода 2011-2015 г.

В периода 2015 - 2019 г. е Зам. Ректор по Учебната дейност на ТУ-Варна.

Преподавателската и научноизследователската дейност на доц. Василева е в сферата на Техника на високите напрежения, Техническата безопасност, Електротехническите материали, създаване на симулационни модели за изследване на процеси в електрическите съоръжения.

Има 81 статии в научни списания и доклади на международни конференции.           Ръководила е четирима докторанти. Един е успешно защитил дисертация, двама са отчислени с право на защита и един в момента е трета година от обучението.

Ръководила е успешно 26 дипломанта.

Била е ръководител на два научноизследователски проекта по фонд „Научни изследвания“  и е участвала в колективите на други три проекта.

Има участие по програма ERASMUS+ за преподавателска мобилност в Политехнически институт – Будапеща, Ovidius Университет – Констанца, Румъния и Coimbra Institute of Engineering – Polytechnic Institute  Coimbra, Португалия. 


Публикации

​ Участвала е в 34 научноизследователски теми и договори.
 Има 81 статии в научни списания и доклади на международни конференции.    


Член на

Член е на Научно техническите съюзи , Териториална организация Варна.